Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. ValvontaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista, lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuvista menoista ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
 • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Vaikuttavuus
 • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 128 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Euroopan lähialueen maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) Suomen ja Euroopan lähialueisiin luettavien valtioiden viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin kahdenvälisiin tai monenkeskisiin hankkeisiin sekä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kansainvälisessä yhteistyössä tehtävien ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävien hankkeiden rahoitusosuuksiin, ulkomailla toteutettavien projektien ja yhteistyöstä sekä kansainväliseen avunantoon ja sen vastaanottamiseen varautumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointia edistetty. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa sekä valmistautumalla lämpöä tuottavien pienydinvoimaloiden luvittamiseen.

STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä ja ydinjätehuollolla edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
htv 2023
varsinainen
talousarvio
htv 2024
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 16 892 124 19 284 124 22 128 130
Maksullinen toiminta 23 102 194 22 700 194 22 700 194
Yhteisrahoitteinen toiminta 251 3 300 4 300 4
Yhteensä 40 245 321 42 284 322 45 128 328

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
htv 2023
arvio
htv 2024
arvio
htv
             
Ydinenergia 22 335 82 23 284 85 22 078 85
Säteilytoiminta 7 800 29 8 000 30 8 900 32
Valmiustoiminta 3 000 7 3 200 8 3 200 8
Tutkimus ja kehitys 1 190 4 1 200 4 3 650 4
Asiantuntijapalvelut 2 420 8 2 600 9 2 700 9
Viestintä 350 1 300 1 300 1
Ympäristö 3 150 9 3 700 9 4 300 9
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät1) - 122 - 117 - 117
Lomat - 59 - 59 - 59
Yhteensä 40 245 321 42 284 322 45 128 328

1) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 40 245 42 284 45 128
Bruttotulot 23 353 23 000 23 000
Nettomenot 16 892 19 284 22 128
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 025    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 369    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 922 19 000 19 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 923 19 000 19 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 748 900 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 025 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -277 - -
Kustannusvastaavuus, % 73 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 132 150 150
— EU:lta saatava rahoitus 80 100 100
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 50 50
Tuotot yhteensä 251 300 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 586 600 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -335 -300 -300
Omarahoitusosuus, % 57 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin Suomen ja Euroopan unionin lähialueilla. Yhteistyö toteutetaan kohdemaiden ja muiden maiden viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Viranomaisten kanssa toteuttavat hankkeet kattavat ydinturvallisuusvalvonnan, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonnan ja onnettomuusvalmiuden, ydinturvan ja ydinmateriaalivalvonnan sekä säteilyn käytön. Yhteistyöhön sisältyy tietojenvaihtoa, säännöstön, käytäntöjen ja osaamisen kehittämistä, tiedonsiirto- ja hälytysjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen varautuminen tarvittavat materiaaliset ja tekniset ennakkojärjestelyt mukaan lukien.

Toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin hankkeisiin sisältyy lisäksi turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ydinvoimalaitoksilla ja muilla ydinlaitoksilla sekä säteilynkäyttökohteissa.

Määrärahasta käytetään arviolta 3 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pienydinvoimaloiden (SMR) turvalliseen käyttöönottoon valmistautuminen (HO 2023) 950
Tietoturvatason korotus 90
Ulkoisen säteilyn valvontaverkon uusiminen 1 000
Valtorin laskutuksen muutos -7
Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu -500
Ydinenergialain kokonaisuudistuksen valmistelu (HO 2023) 700
Palkkausten tarkistukset 611
Yhteensä 2 844

2024 talousarvio 22 128 000
2023 II lisätalousarvio 368 000
2023 talousarvio 19 284 000
2022 tilinpäätös 18 236 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 734 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
 • — valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
 • — kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
 • — ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 19 138 20 168 19 654
Bruttotulot 5 602 4 300 4 920
Nettomenot 13 536 15 868 14 734
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 339    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 928    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 591 6 000 6 620
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 989 1 700 1 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 407 2 750 3 000
— osuus yhteiskustannuksista 5 024 3 250 3 620
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 431 6 000 6 620
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 160 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2022
toteutuma
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 15 477 18 000 18 000
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 8 045 9 000 9 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 2 808 1 900 1 900
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 776 800 800
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmentavaa työotetta
 • — vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla
 • — liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä
 • — työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin
 • — viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perusterveydenhuoltoon hoitoon pääsyn (ns. hoitotakuun) ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat (1 htv) 100
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan edellyttämä Soteri-rekisterin uusi osio 20
Soteri-hankkeen lisärahoitus vuodelle 2023 -1 700
Soteri-hankkeen rahoitus vuodelle 2023 -315
Sote-valvontalain vaatimat valvonnan voimavarat 63
Tietoturvatason korotus 46
Valtorin laskutuksen muutos 7
Palkkausten tarkistukset 645
Yhteensä -1 134

2024 talousarvio 14 734 000
2023 II lisätalousarvio 396 000
2023 talousarvio 15 868 000
2022 tilinpäätös 15 125 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 035 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja
 • — Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
 • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
 • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
 • — HTA-periaatteiden ja -toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
 • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
 • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
 • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
 • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
 • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 93,7 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 91,7 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Maksullinen toiminta 263 261 271
Ei-maksullinen toiminta 49 54 48
Yhteensä 312 315 319

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 35 032 32 898 33 837
Bruttotulot 28 422 28 100 28 802
Nettomenot 6 610 4 798 5 035
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 373    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 547  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Budjettirahoitus 6 610 4 798 5 035
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— julkisoikeudelliset suoritteet 25 184 25 500 25 500
— liiketaloudelliset suoritteet 18 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 765 2 100 2 800
Muut tuotot 455 500 502
Yhteensä 28 422 28 100 28 802

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 25 202 25 500 25 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 17 068 16 800 16 800
— osuus yhteiskustannuksista 9 143 8 700 8 700
Kustannukset yhteensä 26 211 25 500 25 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 009 - -
Kustannusvastaavuus, % 96 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 765 2 100 2 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 411 1 400 1 850
— osuus yhteiskustannuksista 666 700 950
Kustannukset yhteensä 2 077 2 100 2 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 688 - -
Kustannusvastaavuus, % 133 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
 • — osaamisen johtamista vahvistetaan
 • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
 • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut

2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,76 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 6,9 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoturvatason korotus 38
Valtorin laskutuksen muutos -8
Palkkausten tarkistukset 207
Yhteensä 237

2024 talousarvio 5 035 000
2023 II lisätalousarvio 151 000
2023 talousarvio 4 798 000
2022 tilinpäätös 4 784 000

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15, 18 ja 21 a §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojeluvalvonta pyrkii osaltaan ehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista. Valvonnan tavoitteena on vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla, toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa kehittäen. Työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa työpaikkavalvonnan, ohjauksen ja viestinnän avulla.

Valvonta perustuu toimintaympäristössä tunnistettuihin ilmiöihin, jotka ovat työolot, pirstaloituva työelämä ja psykososiaalinen kuormitus. Toiminta kohdennetaan riski- ja tietoperusteisesti niin, että valvonnan ja muun vaikuttamistoiminnan (ml. viestintä) keinoja yhdistelemällä saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus työpaikoilla. Valvonnan keskeisin toimintamuoto on tarkastus. Tarkastukset toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tehtävinä tarkastuksina, mutta soveltuvissa asiakokonaisuuksissa tarkastus voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti tai asiakirjojen perusteella tehtävänä valvontana. Tarkastusmäärä sovitaan vuosittaisessa tulossopimuksessa. Muulla vaikuttamistoiminnalla pyritään tavoittamaan myös niitä työpaikkoja, joihin ei kohdenneta valvontaa. Työperäisen hyväksikäytön torjumisessa kehitetään ulkomaisen työvoiman valvonnan lisäksi tietopohjaista viranomaisyhteistyötä.

Työsuojelun vastuualueet vastaavat täysimääräisesti asiakaskysyntään toimitusaikatavoitteidensa puitteissa ml. lausunnot ja luvat.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

  2022 2023 2024
Tulosalue %-osuus toteutuma htv %-osuus tavoite htv %-osuus tavoite htv
                   
Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen 70 20 486 306 70 19 754 314 70 20 764 310
Valvontaa tukeva toiminta 30 8 780 131 30 8 466 135 30 8 899 133
Yhteensä 100 29 266 437 100 28 220 449 100 29 663 443
Tuotokset ja laadunhallinta

Valvonnan vaikuttavuuden tehostamiseksi hyödynnetään ja analysoidaan tietoa nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin. Työsuojeluviranomaisten toiminnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Työsuojelun vastuualueet ovat kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta.

Tulostavoitteiden toteutusta ja toiminnan valtakunnallisuutta edistetään kehittämällä vastuualuerajat ylittävää yhteistyötä, resurssien käyttöä, suunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 29 515 28 452 29 895
Bruttotulot 249 232 232
Nettomenot 29 266 28 220 29 663
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 166    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 123    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -70
Palkkausten tarkistukset 1 513
Yhteensä 1 443

2024 talousarvio 29 663 000
2023 II lisätalousarvio 912 000
2023 talousarvio 28 220 000
2022 tilinpäätös 28 223 000

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista ja aineistopalveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) ja STM:n antaman Findatan maksuasetuksen mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle luvansaajilta perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Lupaviranomainen maksaa Tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä järjestelmän toimittajille sopimuksen mukaisen korvauksen. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu alustavasti seuraavat tavoitteet vuodelle 2024:

 • — lupaviranomainen jatkaa säännönmukaista lupatoimintaa ja aineistotoimituksia
 • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen
 • — toimintaan liittyvien sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen
 • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi ja eri käyttöympäristöjen koordinointi
 • — lupa- ja aineistoprosessin koordinaation ja lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen
 • — kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulossopimusta lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 2 929 2 630 2 795
Bruttotulot 655 430 595
Nettomenot 2 274 2 200 2 200
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 274    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 200    

2024 talousarvio 2 200 000
2023 talousarvio 2 200 000
2022 tilinpäätös 2 200 000

09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) lääkehoidon tiedonhallinnan kansallisten ja alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden sekä muiden alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vuosittain vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanossa on kyse lääkkeiden jakelujärjestelmän rakenteellisesta uudistuksesta, lääkehoidon ohjauksen vahvistamisesta, lääkehoitoon liittyvän tietopohjan parantamisesta sekä tiedon käytön tehostamisesta. Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano 1 000
Yhteensä 1 000

2024 talousarvio 2 000 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 1 000 000
2022 tilinpäätös 4 000 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiinavaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) määrittelee oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen perusteet. Momentilta maksetaan myös asetuksen (133/2020) mukaisia palkkioita ruumiinavauksia suorittaville oikeuslääkäreille.

Vuonna 2022 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 8 093, vuonna 2023 arvioidaan tehtävän 8 200 ja vuonna 2024 arviolta 8 200 ruumiinavausta.

Toiminnan tavoitteena on:

 • — oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittaminen lain mukaisin indikaatioin
 • — yleisen oikeusturvan toteutuminen selvittämällä kuoleman olosuhteet, kuolemansyy ja kuolemanluokka
 • — selvittää alkoholi- ja huumemyrkytyskuolemat, alkoholin ja muiden päihteiden sekä lääkeaineiden merkitys kuolemantapauksissa
 • — saada väkivaltaisista kuolemista oikeuden käyttöön puolueeton ja riippumaton asiantuntijalausunto ja todisteluaineisto
 • — varmistaa potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön oikeusturva
 • — tuottaa tietoa tapaturmaisista, ammattitaudin aiheuttamista ja luonnollisista kuolemista vakuutusoikeudellisia selvityksiä varten
 • — oikeuslääkäriresurssien saatavuuden varmistaminen erikoislääkärikoulutuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin ja Turun uudet toimipisteet 541
Tietojärjestelmän päivitys ja jatkokehitys -200
Vainajien käsittelyyn ja säilytykseen liittyvien laitteiden suunnittelu, hankinta ja huolto 400
Yhteensä 741

2024 talousarvio 12 782 000
2023 II lisätalousarvio 2 441 000
2023 talousarvio 12 041 000
2022 tilinpäätös 13 535 919