Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 412 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin sekä maksamiseen valtionavustuksina

5) enintään 500 000 euroa lapsistrategian toimeenpanon koordinaatiosta, arvioinnista, seurannasta ja johtamisesta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
  • — toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Ministeriön johto ja erillisyksiköt 772 705 843
Strategia- ja talousyksikkö 1 676 2 530 2 903
Viestintäyksikkö 1 612 1 472 1 762
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 3 005 1 742 2 212
Kansainvälisten asioiden yksikkö 1 626 1 485 1 777
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 3 014 2 750 3 293
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto 3 328 3 038 3 637
Työ- ja tasa-arvo-osasto 5 955 5 434 6 505
Turvallisuus ja terveys -osasto 4 645 4 240 5 076
Yhteisöt ja toimintakyky -osasto 5 913 5 397 6 461
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto 4 525 4 130 4 944
Yhteensä 36 071 32 923 39 412

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 45 267 41 923 46 412
Bruttotulot 9 196 9 000 7 000
Nettomenot 36 071 32 923 39 412
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 483    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 350    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 39 312 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestämisen loppuun saattaminen (siirto momentille 23.01.01) -70
Geneven Suomen pysyvässä edustustossa työskentelevän eritysasiantuntijan tehtävän jatkaminen -294
Kansainvälinen tasa-arvopalkinto -500
Lapsistrategia -toiminnon rahoitus (siirto momentilta 33.60.01) 500
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -387
Oikeuslaitoksen sidonnaisuus ja sivutoimirekisteri (siirto momentille 25.10.03) -20
Pietarin pääkonsulaatissa työskentelevän eritysasiantuntijan tehtävän lakkauttaminen (siirto momentilta 24.01.01) 259
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden ohjelma -500
STEAn siirtyminen budjettirahoitteiseksi vuodesta 2024 lähtien 2 900
STM:n hallinnonalan siirtyvien erien leikkaus 0,7 hoitajamitoituksen rahoittamiseksi 3 000
Valtiosihteerin, erityisavustajien lisämenot -164
VATI-tietojärjestelmän juomavesidirektiivistä johtuva kehittäminen (siirto momentille 30.20.01) -140
YJA-ylläpitokustannukset (siirto momentilta 23.01.01) 79
Palkkausten tarkistukset 1 826
Yhteensä 6 489

2024 talousarvio 39 412 000
2023 II lisätalousarvio 926 000
2023 talousarvio 32 923 000
2022 tilinpäätös 34 938 000