Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 534 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla toimiva lupa- ja valvontaviranomainen. Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää palveluiden, teollisen toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riski- ja tietoperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

1.6.2023 voimaan tullut kaivoslaki sisältää lupamenettelystä erillisen varausjärjestelmän, joka mahdollistaa tietyn rajatun alueen varaamisen malminetsintäluvan valmistelua varten. Varaaja on velvollinen maksamaan varausmaksun, jonka suuruus määräytyy varausalueen koon mukaan ollen 1 euroa hehtaarilta. Varausmaksut tuloutuvat momentille 11.19.09, jonne arvioidaan kertyvän 1—2 milj. euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) 4,0 > 4,0 > 4,0
— Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista - > 71 > 71
(joka toinen vuosi toteutettava kysely)      

Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 530 7 000 7 700
Tuotot yhteensä 7 350 7 000 7 700
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 3 300 3 744 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 818 3 900 4 000
— osuus yhteiskustannuksista 4 267 3 100 3 700
Kustannukset yhteensä 9 085 7 000 7 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 555 - -
Kustannusvastaavuus, % 83 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 27 866 33 104 29 184
Bruttotulot 5 705 7 512 5 650
Nettomenot 22 161 22 760 23 534
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 223    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 927    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kaivoslain toimeenpanoon liittyvät tehtävät 160
Tietoturvatason korotus 80
Palkkausten tarkistukset 876
Säästöpäätös -342
Yhteensä 774

2024 talousarvio 23 534 000
2023 II lisätalousarvio 541 000
2023 talousarvio 22 760 000
2022 tilinpäätös 22 865 000