Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 95 762 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen

4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.

Määrärahasta käytetään arviolta 1,75 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintäviraston toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.

Tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) 4,2 3,6 3,6
Sertifioinnit toteutuvat hyväksytysti Toteutui Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään
Lupien myöntäminen määräajassa (%) Alle 90 90 90
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (%; kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) 72 90 90
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) 4,3 >= 2022 >= 2023
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia 20/22 >= 20/22 >= 20/22
Ajoneuvojen sähköisen rekisteröinnin käyttöaste (%) 73,3 >=2022 >=2023
Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) 71,5 >=2022 >=2023
Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) 0 <2022 <=2023
Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/asiointitapahtumien määrä (%) 0,30 <=2022 <=2023

Toiminnallinen tehokkuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) 0,0095 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus (€) 3,89 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Tietoyksikkö, yksikkökustannus (€) 0,0039 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus (€) 30,23 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus (€) 57,54 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Verkkotunnus, yksikkökustannus (€) 2,92 <= vuoteen 2022 verrattuna <= vuoteen 2023 verrattuna
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 107 97—103 97—103
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%, kolmen vuoden keskiarvo) 192 116—122 116—122

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Liikenne- ja viestintäviraston toiminta 75 262
Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta 20 500
Yhteensä 95 762

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 200 841 233 794 225 062
Bruttotulot 128 219 130 900 129 300
Nettomenot 72 622 102 894 95 762
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 41 014    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 67 654    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 106 674 107 700 105 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 97 948 109 900 104 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 8 726 -2 200 800
Kustannusvastaavuus, % 109 98 101

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 9 559 9 300 9 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 643 8 100 7 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 916 1 200 1 600
Kustannusvastaavuus, % 206 115 121

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 9 910 12 900 12 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 317 12 900 12 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -407 - -
Kustannusvastaavuus, % 96 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvät tehtävät 400
EU:n digipalveluasetuksen ja datahallinta-asetuksen viranomaistehtävien toimeenpano (BudjL) 800
Galileon PRS-palvelun toteuttaminen ja palvelutuotannon kustannuksien kattaminen 950
Galileon PRS-palvelun toteuttaminen Suomessa -4 920
Kansallinen omarahoitusosuus pk-yritysten kyberkompetenssihankkeisiin (siirto momentille 31.20.51) -750
Komission 55-valmiuspaketista aiheutuvat viranomaistehtävät 420
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.30.01) -29
Matalalentoverkoston perustaminen -2 327
Merenkulun turvallisuusradiopalvelu ja hätäradioliikenteen hoito (siirto momentilta 31.10.20) 600
Ministeriön toiminnan ja talouden tasapainottaminen (siirto momentille 31.01.01) -2 500
Nato-jäsenyydestä aiheutuvat valmistelutehtävät -260
Nato-yhteistyöstä aiheutuvat kyberturvallisuustehtävät, televerkkojen varautumisen ja taajuushallinnon tehtävät sekä liikennesektorille aiheutuvat uudet tehtävät 930
NIS2-direktiiviin liittyvät uudet tehtävät ja järjestelmäinvestoinnit 400
Tietoturvauhkien kasvuun vastaaminen 130
Uudet tehtävät liittyen lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta 900
Valtorin laskutuksen muutos -30
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 38
Viraston resurssien vahvistaminen huomioiden myös uudet säädöshankkeet -4 000
Yhteiskunnan kyberturvallisuusvarautuminen ja eri toimialojen tukeminen 200
Palkkausten tarkistukset 1 916
Yhteensä -7 132

2024 talousarvio 95 762 000
2023 II lisätalousarvio 1 309 000
2023 I lisätalousarvio -1 015 000
2023 talousarvio 102 894 000
2022 tilinpäätös 99 262 000