Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisista käyttötarkoituksista aiheutuviin menoihin

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kalastuslain 86 §:n mukaisesti talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, joka vastaa sitä määrää, minkä viimeisimmän vahvistetun valtion tilinpäätöksen perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän kalastonhoitomaksuina. Vuonna 2024 kalastonhoitomaksujen kertymän ja määrärahan mitoitus perustuu näin ollen vuoden 2022 valtion tilinpäätöksen mukaisiin kalastonhoitomaksujen myyntimääriin. Vuonna 2024 kalastonhoitomaksujen kertymäksi arvioidaan 9 739 000 euroa.

Kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.44.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kalastuslain 82 §:n 1—3 kohtien mukaiset käyttötarkoitukset 5 959 000
Kalastuslain 82 §:n 5 kohdan mukaisesta kalastonhoitomaksukannosta aiheutuvat menot 800 000
Kalastuslain 82 §:n 4 kohdan mukaiset korvaukset vesialueiden omistajille 2 860 000
Kalastuslain 82 §:n 2 momentin käyttötarkoitus 120 000
Yhteensä 9 739 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 8 280 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 1 459 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hoitokalastus ja sen vaikutusten seuranta Pyhäjärvellä, kertaluonteisen lisäyksen poisto -100
Kalastonhoitomaksukertymän lasku -436
Kalastusmatkailun edistäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -600
Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö ry, kertaluonteisen lisäyksen poisto -100
Yhteensä -1 236

2024 talousarvio 9 739 000
2023 talousarvio 10 975 000
2022 tilinpäätös 11 975 000