Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              66. Kansainvälinen toiminta
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen

8) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
  • — harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
  • — tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
  • — ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
  • — hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
  • — edistää kansainvälistä yhteistyötä
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tuloilla rahoitetaan puhtaan energian ja materiaalivirtojen T&K-hanketta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2022 tilinpäätös 2023 arvio 2024 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimus- ja asiakkuusprosessi 105 283 51 212 1 025 112 500 54 400 1 020 113 900 53 800 1 019
Viranomaisprosessi 29 178 8 401 277 30 700 9 000 273 31 000 8 700 273
Tilastoprosessi 4 876 469 49 5 200 500 48 5 200 500 48
Yhteensä 139 337 60 082 1 351 148 400 63 900 1 341 150 100 63 000 1 340

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 657 690 660
Luottamus- ja maineindeksi      
— Media (1—5) - - 3,55
— Yritykset (1—5) - - 3,50
— Kansalaiset (1—5) - - -
— Päättäjät (1—5) - - 3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5) - - 3,45
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv 103 111 112
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 1,0 1,1 1,1
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,1 1,2 1,2
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 775 750 750
Tilastojulkistusten määrä, kpl 186 183 184
Annetut lausunnot, kpl 402 300 300
Valiokuntakuulemiset, kpl 78 65 65
Tilastojulkistusten virheettömyys, % 84 98 98
       
Voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 58 64 65
Työtyytyväisyysindeksi 3,86 3,84 3,86

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 146 560 137 552 147 577
Bruttotulot 61 891 57 800 64 800
Nettomenot 84 669 79 752 82 777
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 375    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 895    

Bruttotulot ovat yhteensä 64 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 44 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 11 250 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 153 150 150
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 153 150 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 109 90 90
— osuus yhteiskustannuksista 86 60 60
Kustannukset yhteensä 195 150 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 - -
Kustannusvastaavuus, % 78 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 676 8 350 7 850
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 7 679 8 350 7 850
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 264 4 250 4 100
— osuus yhteiskustannuksista 2 592 2 700 2 450
Kustannukset yhteensä 6 856 6 950 6 550
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 823 1 400 1 300
Kustannusvastaavuus, % 112 120 120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 26 858 24 400 28 500
— EU:lta saatava rahoitus 7 051 7 000 8 500
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 328 7 300 7 800
Tuotot yhteensä 41 237 38 700 44 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 65 833 62 000 70 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 596 -23 300 -25 800
Omarahoitusosuus, % 37 38 37

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 82 677 000 euroa, josta kansainvälisiä jäsenmaksuja noin 40 000 euroa, ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 61 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi -13
Kotieläintutkimuksen infran kehittäminen 500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma -500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelmakauden rahoitus 470
Maatalouslaskenta 2020 -25
Puhdas energia ja materiaalivirtojen t&k-rahoitus (REPowerEU T&K) 1 000
Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentilta 30.20.01) 50
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon -146
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 500
Valtorin laskutuksen muutos -54
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 196
Palkkausten tarkistukset 3 047
Yhteensä 3 025

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 82 777 000
2023 II lisätalousarvio 1 837 000
2023 talousarvio 79 752 000
2022 tilinpäätös 82 189 000