Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 26 596 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyvät luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja kaksiportaisen veroasteikon mukaan maksettava pääomatulovero. Lisäksi momentille kertyvät rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Verotuloennusteen pohjana ovat viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2021 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2024 verokertymästä perustuu vuosien 2022 ja 2023 verokertymätietoihin sekä ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä vuosina 2022—2024. Ennusteessa huomioidaan veroperusteisiin vuosina 2022 ja 2023 tehdyt ja vuodelle 2024 esitettävät muutokset sekä ennakkotiedot verovuoden 2022 verotuksen valmistumisesta.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot. Palkkatulojen kasvu hidastuu vuonna 2024. Eläketulojen kasvu jatkuu vahvana vuonna 2024, johtuen inflaation pysymisestä korkeana ja siitä seuraavasta indeksitarkistuksesta. Työttömyysetuudet alenevat hallitusohjelman säästöpäätösten seurauksena. Pääomatulojen arvioidaan kasvavan 2,3 % vuonna 2024. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Näistä merkittävimpiä ovat osinkotulot sekä luovutusvoitot, joita syntyy mm. arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos 2022
ennuste
milj. €
% 2023
ennuste
milj. €
% 2024
ennuste
milj. €
%
             
Ansiotulot, mistä 152 101 4,8 160 855 5,8 167 086 3,9
— palkkatulot 103 378 6,5 108 650 5,1 112 670 3,7
— eläketulot 35 425 3,2 38 390 8,4 40 949 6,7
— työttömyysturvaetuudet 3 653 -20,5 3 903 6,9 3 257 -16,6
             
Pääomatulot, mistä 15 771 -10,0 15 857 0,5 16 227 2,3
— luovutusvoitot 4 949 -38,7 4 467 -9,7 4 603 3,0
— osinkotulot 6 306 8,6 6 477 2,7 5 542 1,0

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2024 ja vuositasolla (milj. euroa)

  Vaikutus verokertymään
vuonna 2024
Vaikutus maksuunpantujen verojen määrään verovuositasolla
     
Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus -500 -545
Indeksitarkistuksen alimitoituksen kautta kertyvä tulo 127 138
Työtulovähennyksen kasvattaminen -89 -97
Työtulovähennyksen ikään perustuvan korotuksen uudelleenkohdentaminen 32 35
Valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan määräaikaisen voimassaolon jatkaminen 36 39
Kotitalousvähennyksen määräaikaisen korotuksen jatkaminen -19 -38
Kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen -2 -4
Matkakuluvähennyksen omavastuun korottaminen 27 29
Osakesäästötilin enimmäistalletusmäärän korottaminen1) -3 -5
Maatalouden tasausvarauksen korottaminen -5 -9
Maatalouden vuokratulojen verokohtelun yhdenmukaistaminen 8 15
Avainhenkilöiden työskentelyajan pidentäminen vähäinen vähäinen
Maapohjan kiinteistöveroprosentin korottaminen vähäinen vähäinen
Yhteensä -388 -442
— josta verotuottoa lisäävät 230 256
— josta verotuottoa vähentävät -618 -698

1) Muutoksen vaikutus toteutuu asteittain ja täysimääräinen vaikutus v. 2028 on -25 milj. euroa.

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana, joten momentin kertymä koostuu eri verovuosilta maksuunpantujen verojen tilityksistä. Momentin kertymään vaikuttavat myös verontilityksissä sovellettavat veronsaajien jako-osuudet ja niiden mahdolliset oikaisut. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymäaikataulua sekä jako-osuuksia ja niiden merkitystä tuloennusteessa on kuvattu tarkemmin valtiovarainministeriön muistiossa Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (www.vm.fi).

Verovuosina 2022—2024 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

  2022
ennuste
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Progressiivinen tulovero 6 283 20 584 21 804
Pääomatulovero 3 705 3 668 3 812
Yleisradiovero 519 540 551

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2024 (milj. euroa)

   
Ansio- ja pääomatulovero 25 209
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 835
Yleisradiovero 551
Yhteensä 26 596

Ansio- ja pääomaverotuloennusteeseen liittyvät riskit aiheutuvat yleensä suurelta osin pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä mahdollisista veronsaajien jako-osuuksien oikaisuista. Myös lähdeveron tuotto on vaihdellut arvaamattomasti, johtuen mm. aikaisempina vuosina maksettujen lähdeverojen palautuksista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2024 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat valmistuneen verotuksen mukaiset tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2021. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloverotuksessa on määritelty 52 verotukea, joista 39:lle pystytään esittämään arvio tuen määrästä. Vaikutukset on arvioitu kaavamaisesti muiden verotukien vaikutuksista irrallaan, eikä yksittäisen verotuen poistaminen välttämättä kasvattaisi verotuloja tuen määrää vastaavasti. Osa ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista on luonteeltaan enemmän verotuksen yleiseen tasoon vaikuttavia vähennyksiä kuin suppealle ryhmälle kohdennettuja tukia. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi ansiotulovähennys ja työtulovähennys, joilla säädellään työhön kohdistuvaa verorasitusta, sekä eläketulovähennykset, joilla säädellään eläkkeiden verotuksen tasoa. Erityistapaus on laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuva verotuki, joka on ennemminkin teoreettinen verotuki kuin varsinainen verotuksessa myönnettävä huojennus.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 21,7 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, n. 4,3 mrd. euroa) v. 2024. Tästä valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 13,9 mrd. euroa.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien euromäärää kasvattavat vuonna 2024 ansiotuloverotuksen indeksitarkistus ja työtulovähennyksen kasvattaminen, kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen, avainhenkilöiden työskentelyajan pidentäminen sekä maatalouden tasausvarauksen korottaminen. Verotukien euromäärää pienentää ikään perustuvan työtulovähennyksen korotuksen uudelleenkohdentaminen.

Arvio ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista vuosina 2022—2024 (milj. euroa, kaikki veronsaajat yhteensä)

  2022 2023 2024
       
Lakisääteisten eläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus 3 860 4 050 4 050
Työtulovähennys 3 895 3 800 4 145
Kotitalousvähennys 460 460 460
Kotitalousvähennyksen yhteydessä toteutettava määräaikainen sähkövähennys   50  
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus 205 215 215
Valtionverotuksen eläketulovähennys/eläketulovähennys 210 2 110 2 110
Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähennyskelpoisuus 60 60 60
Lapsilisien verovapaus 520 485 485
Eräiden muiden sosiaalietuuksien verovapaus 1 025 1 025 1 025
Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus 10    
Listaamattomien yhtiöiden osinkojen markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti 710 510 510
Yrittäjävähennys 125 125 125
Laskennallisen asuntotulon verovapaus 4 300 4 300 4 300
Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (suuruusluokka-arvio) 1 500 1 500 1 500
Muut 3 909 2 939 2 743
Yhteensä 20 789 21 629 21 728

2024 talousarvio 26 596 000 000
2023 II lisätalousarvio 465 000 000
2023 talousarvio 23 907 000 000
2022 tilinpäätös 12 784 019 782