Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin

2) enintään 800 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja

3) sisämarkkinaohjelman perustamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettaviin kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyviin menoihin

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

6) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

7) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille

8) porovahinkolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettavat sisämarkkinaohjelman mukaiset kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virasto vastaa Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtävistä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Ruokavirastolle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Viraston tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuusindeksi (2019=100) 100,8 101 101,5
Tuottavuusindeksi (2019=100) 99,8 101 101,5

Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

  2021 toteutuma 2022 arvio 2023 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Maatalous 15 438 425 125 18 212 568 126 18 570 568 126
Maaseudun kehittäminen 7 535 1 556 67 8 816 1 638 68 8 206 1 638 67
Metsätalous 576 5 6 520 9 6 539 9 5
Elinkeinokala-, riista- ja porotalous 947 87 10 861 250 9 893 250 8
Elintarviketurvallisuus, josta                  
— valvonta 27 486 14 191 253 28 292 14 898 224 29 346 14 903 224
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 9 732 466 117 10 583 389 115 11 075 389 114
Eläinten terveys ja hyvinvointi, josta                  
— valvonta 10 358 3 095 77 10 888 2 714 78 9 871 2 714 77
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 12 796 945 143 12 235 1 131 126 13 020 1 131 126
Kasvintuotanto ja kasvinterveys, josta                  
— valvonta 8 097 3 362 85 8 296 3 384 76 8 497 3 384 75
— laboratoriopalvelut ja riskinarviointi 4 222 1 224 51 4 207 1 214 49 4 361 1 214 48
Tutkimustoiminta 1 186 569 10 1 470 626 15 1 524 626 14
FEAD vähävaraisten apu 4 283 4 090 5 125 125 2 120 120 1
ESR+ aineellinen apu - - - 170   2 170 - 4
Ulkoiset IT-palvelut 3 252 2 069 39 3 389 2 352 46 3 617 2 352 45
Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto 935 64 10 598 4 6 698 4 6
Yhteensä 106 843 32 148 998 108 662 29 302 948 110 507 29 302 940

1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä ulkoisen IT-asiantuntijapalveluiden osalta läpilaskutusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 113 294 108 662 110 507
Bruttotulot 31 911 29 302 29 302
Nettomenot 81 383 79 360 81 205
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 121    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 9421)    

1) Vuodelle 2022 siirtyneestä erästä on sidottu muun muassa tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan 9,7 milj. euroa.

Bruttomenot ovat yhteensä 110 507 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 29 302 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 950 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 24 396 000 euroa ja muita tuloja 3 956 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 19 981 20 666 20 666
— muut tuotot 64 - -
Tuotot yhteensä 20 045 20 666 20 666
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 333 15 475 15 475
— osuus yhteiskustannuksista 8 210 5 191 5 191
Kustannukset yhteensä 23 543 20 666 20 666
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 498 - -
Kustannusvastaavuus, % 85 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 816 3 730 3 730
— muut tuotot 9 - -
Tuotot yhteensä 2 825 3 730 3 730
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 888 3 198 3 198
— osuus yhteiskustannuksista 654 1 532 1 532
Kustannukset yhteensä 3 542 4 730 4 730
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -717 -1 000 -1 000
Kustannusvastaavuus, % 80 79 79
       
Hintatuki 436 1 000 800
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 92 100 96

Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun toimiston toimintamenoihin varataan enintään 500 000 euroa.

Ruokavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa vähävaraisten rahaston teknisen avun osuus 120 000 euroa ohjelmakauden sulkemisen hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.

Ruokavirasto toimii Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) vähävaraisimmille suunnatun aineellisen avun välittävänä toimielimenä, työ- ja elinkeinoministeriön toimiessa hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten aineellisen avun toimenpiteen toimeenpanoon Ruokavirastossa käytetään teknistä tukea. Teknisellä tuella katetaan maksukorttijärjestelmän laatimiseen ja toimintaan liittyviä kustannuksia. Toimeenpanoon tarvittaviin palkkauksiin (arvio 4 htv) liittyvä määrärahatarve katetaan osin teknisellä tuella ja osin toimintamenoista (arvio 170 000 euroa). Varsinaiseen aineelliseen apuun ja siihen liittyviin tuensaajien hallintokustannuksiin käytetään Euroopan sosiaalirahaston ohjelmarahoitusta momentilta 32.30.64, johon on budjetoitu 5 331 000 euroa. Tätä ei ole huomioitu Ruokaviraston bruttotuloissa eikä -menoissa.

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 800 000 euroa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 sisämarkkinaohjelman tuella maksettavat kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 1 295 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 (n+2) teknisen avun määränä sisältäen verkostopalvelut -yksikön osuuden. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu myös menoina ja tuloina Ruokaviraston CAP-suunnitelman 2023—2027 tekninen apu, joka on 3 900 000 euroa, jota saa käyttää Ruokavirastossa henkilöstökulujen lisäksi ostopalveluihin (tietojärjestelmä-, koulutus- ja viestintäkulut). Tarkempi rajaus käyttökohteista on teknisen avun vahvistetussa käyttösuunnitelmassa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 81 155 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 50 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -6 950
CAP27 -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 6 700
Elintarvikeketjun rikollisuuden torjunta 375
Eläintautien torjuntaa edistävä tiedotus, koulutus ja varautuminen sekä rekisterien kehittäminen (HO 2019) -250
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 059
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 456
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -495
ESR+ aineellisen avun toimeenpano vuoden 2022 lisäyksen poisto -170
ESR+ aineellisen avun toimeenpano vuonna 2023 170
Etämyynnin valvonta 225
EU:n kasvinterveyssäädösten toimeenpanon rahoituksen muuttuminen osin kansallisesti rahoitetuksi 300
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -150
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 225
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 2 500
Ruokaviraston maksu-, raportointi- ja saatavien seurantajärjestelmän uudistaminen (SAMPO) (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Ruokaviraston maksu-, raportointi- ja saatavien seurantajärjestelmän uudistaminen (SAMPO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 000
Siirto momentilta 30.01.23 83
Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (SALLI) (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 418
Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (SALLI) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 418
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 203
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 403
JTS-miljardin tuottavuussäästö -270
Matkustussäästö -400
Palkkausten tarkistukset 942
Toimistotilasäästö -87
Yhteensä 1 845

2023 talousarvio 81 205 000
2022 II lisätalousarvio 5 647 000
2022 talousarvio 79 360 000
2021 tilinpäätös 86 204 000