Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 992 888 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yliopistolain (558/2009) mukaisena rahoituksena:

1) 1 813 954 000 euroa laskennallisin perustein määräytyvään yliopistojen perusrahoitukseen

2) 173 741 000 euroa korvausta yliopistoille aiheutuneisiin arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen kustannuksiin

3) enintään 5 193 000 euroa yliopistojen harkinnanvaraiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Yliopistojen valtionrahoitus määräytyy yliopistolain (558/2009) 49 §:n, yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) ja yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (119/2019) perusteella.

Kohdan 2) korvausta tarkistetaan vuosittain viimeksi toteutuneen yliopistokohtaisen euromääräisen arvonlisäverokertymän perusteella.

Kohdan 3) määrärahaan sisältyy Aalto-yliopistolle 265 000 euroa datahuoneen rahoitukseen ja 200 000 euroa liikennetaloustieteen tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseen sekä yliopistojen harjoittelukouluille 1 128 000 euroa oppivelvollisuuden laajentamiseen.

Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto, jonka tehtävistä säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007). Tavoitteena on vahvistaa Kansalliskirjaston roolia kirjastoalan kansallisena kehittäjänä ja koko kirjastoverkon peruspalvelujen tarjoajana.

Opettajankoulutusta järjestävissä yliopistoissa on opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten harjoittelukouluja, joiden tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston muun toiminnan kanssa. Harjoittelukoulujen oppilasmäärä on noin 8 800, josta noin 2 300 on lukiolaisia.

Yliopistojen määrälliset tavoitteet

  2017
toteutuma
2019
toteutuma
20211)
toteutuma
20232)
tavoite
         
Alemmat korkeakoulututkinnot 13 893 13 419 13 461 16 995
Ylemmät korkeakoulututkinnot 14 910 16 128 15 963 18 236
Tohtorin tutkinnot 1 749 1 719 1 608 1 906
Tieteelliset julkaisut (jufo 2 ja 3)/opetus- ja tutkimushenkilökunta3) 0,57 0,61 0,62 0,63
Kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus tieteellistä julkaisuista (jufo 1—3), % 48,9 53,1 54,5 54,6
Tavoiteajassa suoritettujen alempien4) korkeakoulututkintojen osuus, % 32,3 36,6 51,0 55,0
Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen osuus, % 27,5 30,3 34,9 40,0
Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden osuus, % 43,3 43,9 47,4 50,0

1) Tutkintomäärissä toteutuma, muuten arvio.

2) Tutkintotavoitteissa vuoden 2023 arvo on keskimääräinen tavoite vuosille 2021—2024.

3) Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Kolmiportaisessa luokituksessa keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan perustasoon (1) ja korkeimman tason (3) väliin.

4) Alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Yliopistojen laskennallinen perusrahoitus 1 813 954 000
— Kansalliskirjasto 20 184 000
— Harjoittelukoulut 52 497 000
— Yliopistojen muu laskennallinen perusrahoitus 1 741 273 000
Arvonlisäverolain mukainen arvonlisäverojen osuus yliopistoille aiheutuneista kustannuksista 173 741 000
— Arvio vuoden 2023 ALV-kompensaatioksi 166 565 000
— Vuoden 2021 korvauksiin kohdennetun ALV-kompensaation ja toteutuman välisen eron mukainen tarkistus 7 176 000
Yliopistolain (558/2009) mukainen yliopistojen harkinnanvarainen rahoitus (enintään) 5 193 000
Yhteensä 1 992 888 000

Kuntien rahoitusosuus harjoittelukouluissa annettavan lukiokoulutuksen kustannuksiin, 9 378 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ALV-kompensaation tarkentuminen 37 687
Datahuone 265
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen (RRF pilari3) -5 000
Oppivelvollisuuden laajentaminen harjoittelukouluissa 451
Vuoden 2021 yliopistoindeksin tarkistus 21 892
Yliopistoindeksi (3,6 %) 62 428
Yhteensä 117 723

2023 talousarvio 1 992 888 000
2022 II lisätalousarvio 1 250 000
2022 talousarvio 1 875 165 000
2021 tilinpäätös 1 893 903 000