Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 617 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.

Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.

Toiminnan tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus      
Koulutettavien määrä 4 664 4 800 4 600
Saamelaisalueen koulutuskeskus      
Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus 133 136 141
Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus 4 604 7 200 7 200
Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus 3 868 4 000 5 000

Henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Saamelaisalueen koulutuskeskus 67 68 68
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 26 27 27
Yhteensä 93 95 95

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 500 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 117 3 600 3 600
— osuus yhteiskustannuksista 1 463 900 900
Kustannukset yhteensä 4 580 4 500 4 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 080 -3 300 -3 300
Kustannusvastaavuus, % 33 27 27
       
Hintatuki 2 400 2 400 2 400
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 85 80 80

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisalueen koulutuskeskus 5 227 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki 2 400 000
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot 990 000
Yhteensä 8 617 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 10 522 10 055 10 780
Bruttotulot 2 008 1 600 2 163
Nettomenot 8 514 8 455 8 617
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 060    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 999    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) 9
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen keskittäminen Inariin (siirto momentilta 29.20.21) 122
JTS-miljardin tuottavuussäästö -33
Matkustussäästö -18
Palkkausten tarkistukset 86
Toimistotilasäästö -4
Yhteensä 162

2023 talousarvio 8 617 000
2022 II lisätalousarvio 48 000
2022 talousarvio 8 455 000
2021 tilinpäätös 8 453 000