Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaitoksina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 815 818 825 847
Suomalais-venäläinen koulu 685 703 705 705
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 326 314 316 314
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 493 401 450 450
Koulukotien perusopetus 103 98 107 98
Helsingin eurooppalainen koulu 286 290 284 291
Yhteensä 2 708 2 624 2 687 2 705

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 590 869 1100 1200
— ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä 218 213 225 225
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 2 340 3 302 3 290 3 300
— tukijaksojen oppilaat 425 575 520 525

Henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76 77 76 76
Suomalais-venäläinen koulu 75 75 80 80
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 530 522 537 540
Eurooppa-koulut 27 27 30 30
Helsingin eurooppalainen koulu 61 61 62 62
Yhteensä 769 762 785 788
Työtyytyväisyys (1—5) 3,7 3,7 4,0 4,0

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 6 190 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 26 983 000
Koulukotien perusopetus 1 226 000
Eurooppa-koulut 2 168 000
Helsingin eurooppalainen koulu 3 499 000
Yhteensä 40 066 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 52 180 63 014 60 766
Bruttotulot 8 764 20 500 20 700
Nettomenot 43 416 42 514 40 066
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 14 282    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 13 126    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 419 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus 340
Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittämishankkeet (siirto momentille 29.01.01) -3 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -230
Matkustussäästö -102
Palkkausten tarkistukset 567
Toimistotilasäästö -23
Yhteensä -2 448

2023 talousarvio 40 066 000
2022 II lisätalousarvio 314 000
2022 talousarvio 42 514 000
2021 tilinpäätös 42 260 000