Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

12) enintään 295 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen

13) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin

14) enintään 720 000 euroa työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 100 000 euroa ennakoinnin kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen (RRF pilari3) palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.

Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittarit 2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 17 913 268 16 000 000 16 500 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 22 386 24 000 30 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 4 6 8
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 1 064 000 1 100 000 1 200 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 149 000 96 000 105 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 2 2 2
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 37 400 38 000 35 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 418 465 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 145 155 155
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 7 556 8 000 8 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 1 294 3 550 4 500
Palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 1,7 2,5 2,5
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 96 - -
  Maksullinen koulutus 1—5 4,3 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1—5 4,3 4,2 4,3
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Henkilötyövuodet 1) Htv 357 360 360
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) Htv 318 327 320
Johtajuusindeksi 1—5 3,3 3,6 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,5 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 14,6 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 4,6 6,0 6,0

1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä sisältäen ulkomaan lehtorit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 74 812 119 026 117 076
Bruttotulot 10 794 55 000 55 000
Nettomenot 64 018 64 026 62 076
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 405    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 858    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 660 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 339 1 900 1 900
— osuus yhteiskustannuksista 586 700 700
Kustannukset yhteensä 1 925 2 600 2 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 -1 400 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 86 46 46
       
Hintatuki 430 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 109 70 70

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 006 1 200 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 467 650 800
— osuus yhteiskustannuksista 409 500 500
Kustannukset yhteensä 876 1 150 1 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 130 50 100
Kustannusvastaavuus, % 115 104 108
       
Hintatuki - - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 115 104 108

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 624 670 670
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 582 600 600
— osuus yhteiskustannuksista 342 350 350
Kustannukset yhteensä 924 950 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -300 -280 -280
Kustannusvastaavuus, % 68 71 71
       
Hintatuki - - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 68 71 71

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -450
Kertaluonteisen lisäyksen poistaminen (Education Finland) -500
Kertaluonteisen lisäyksen päättyminen -46
Kertaluonteisen siirron päättyminen (siirto momentille 29.80.31) -259
Kertamenojen poistuminen -1 700
Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksaminen ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.31) 295
Palvelukeskuksen sääntelemättömän koulutuksen rekisteri (siirto momentilta 29.01.53) 40
Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen 720
Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpitokustannukset 50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -39
Matkustussäästö -163
Palkkausten tarkistukset 258
Toimistotilasäästö -156
Yhteensä -1 950

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 62 076 000
2022 II lisätalousarvio 325 000
2022 talousarvio 64 026 000
2021 tilinpäätös 65 471 000