Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 309 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon tutkimukseen liittyvä ulkopuolinen hankerahoitus sekä kustannusten korvaukset yhteensä 933 000 euroa. Vuosien 2023—2025 tutkimusagenda koostuu neljästä ohjelmasta, jotka ovat Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma, Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma, Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma sekä Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma. Lisäksi instituutissa toimii Yhdysvaltojen politiikkaa ja valtaa tarkasteleva tutkimuskeskus. Uutena tutkimusalueena on käynnistetty strateginen ennakointitutkimus luotaamaan Suomen näkökulmasta keskeisiä kansainvälispoliittisia kehityskulkuja, ajureita ja trendejä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet 50,6 53,0 53,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,1 5,0 5,0
Naisten osuus henkilöstöstä, % 45 50 50

Työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta mittaavan kyselyn tulokset olivat instituutin osalta hieman parempia kuin kyselyn vertailuryhmällä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 4 696 5 282 5 242
Bruttotulot 750 1 200 933
Nettomenot 3 946 4 082 4 309
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 348    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 102    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Htv-muutos 52
Toimitilamenojen muutos 66
Ulkopolitiikka-lehden maksullisuudesta luopuminen 42
Palkkausten tarkistukset 67
Yhteensä 227

2023 talousarvio 4 309 000
2022 talousarvio 4 082 000
2021 tilinpäätös 3 701 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 230 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 10
Yhteensä 10

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 230 000
2022 talousarvio 220 000
2021 tilinpäätös 205 081