Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15, 18 ja 21 a §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojelun vastuualueet ovat uudistumiskykyisiä ja yhteiskunnan ilmiöihin nopeasti reagoivia valvontaviranomaisia. Valvonnan kehittämisessä painopisteinä ovat jatkuva uudistuminen, tiedon hyödyntäminen ja digitalisaatio. Toimintaympäristössä tunnistetut, valvontaan vaikuttavat ilmiöt liittyvät työoloihin, pirstaloituvaan työelämään ja työn kuormitustekijöihin. Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa, jotta työ olisi terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Työpaikkatarkastusten lisäksi vastuualueet tekevät muuta vaikuttamistoimintaa, joka on jaoteltu tilaisuuksiin ja viestinnän toimenpiteisiin. Muilla vaikuttamistoimenpiteillä pyritään saavuttamaan vastaava määrä työpaikkoja kuin työpaikkatarkastustoiminnalla. Ulkomaisen työvoiman kenttävalvontaan ja viranomaisyhteistyöhön on vakiinnutettu uudet toimintamallit sekä neuvontaa ja ohjausta tehostetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Valvonnan lisäksi työsuojelun vastuualueet vastaavat täysimääräisesti asiakaskysyntään toimitusaikatavoitteidensa puitteissa ml. lausunnot ja luvat.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Kokonaistarkastusmäärä 20 501 22 000 22 500
Tilaisuudet lkm 253 - 250
Viestintätoimenpiteet lkm 128 - 130

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue 2021
toteutuma
%-osuus htv 2022
tavoite
%-osuus htv 2023
tavoite
%-osuus htv
                   
Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen 18 796 70 297 19 559 70 297 19 785 70 303
Valvontaa tukeva toiminta 7 865 30 126 8 382 30 126 8 535 30 127
Yhteensä 26 661 100 423 27 941 100 423 28 320 100 430
Tuotokset ja laadunhallinta

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa rohkeasti kokeillen. Tietojen parempi hyödyntäminen valvontatoiminnassa sekä käytettävissä olevan uuden ICT-teknologian soveltaminen työpaikoille suunnatuissa palveluissa ovat keskeisiä toimenpiteitä. Työsuojeluvalvonnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan merkittävästi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet edistävät valtakunnallisten tulostavoitteiden toteutusta vastuualuerajat ylittävällä yhteistyöllä ja valtakunnallisilla yhteisillä tehtävillä sekä kehittävät henkilöstön osaamista. Vastuualueet ovat kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.

Valmentavan johtamisen ja esimiestyön avulla varmistetaan, että henkilöstö on mukana toiminnan kehittämisessä ja tarvittavien muutosten tunnistamisessa lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 27 106 28 178 28 597
Bruttotulot 445 237 277
Nettomenot 26 661 27 941 28 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 918    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 166    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -129
Palkkausten tarkistukset 508
Yhteensä 379

2023 talousarvio 28 320 000
2022 II lisätalousarvio 282 000
2022 talousarvio 27 941 000
2021 tilinpäätös 27 909 000