Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 318 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa Suomen ja Euroopan lähialueen maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) Suomen ja Euroopan lähialueisiin luettavien valtioiden viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin kahdenvälisiin tai monenkeskisiin hankkeisiin sekä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Kansainvälisessä yhteistyössä tehtävien ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävien hankkeiden rahoitusosuuksiin, ulkomailla toteutettavien projektien ja yhteistyöstä sekä kansainväliseen avunantoon ja sen vastaanottamiseen varautumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointia edistetty. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa sekä valmistautumalla lämpöä tuottavien pienydinvoimaloiden luvittamiseen.

STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä ja ydinjätehuollolla edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
htv 2022
varsinainen
talousarvio
htv 2023
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 15 033 126 16 952 126 17 318 128
Maksullinen toiminta 22 606 205 26 758 205 26 996 206
Yhteisrahoitteinen toiminta 341 4 300 5 300 5
Yhteensä 37 980 335 44 010 336 44 614 339

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2021
toteutuma
htv 2022
arvio
htv 2023
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 448 85 24 000 85 23 597 86
Säteilytoiminta 6 704 29 7 800 29 7 558 29
Valmiustoiminta 2 128 7 3 500 8 3 781 9
Tutkimus ja kehitys 1 983 10 1 500 9 2 304 10
Asiantuntijapalvelut 2 012 8 2 500 8 2 304 8
Viestintä 571 2 600 2 553 2
Ympäristö 3 134 11 4 110 12 4 517 12
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät 1) - 125 - 125 - 125
Lomat - 58 - 58 - 58
Yhteensä 37 980 335 44 010 336 44 614 339

1) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 37 980 44 010 44 614
Bruttotulot 22 947 27 058 27 296
Nettomenot 15 033 16 952 17 318
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 062    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 025    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 692 22 278 22 866
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 696 22 278 22 866
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 791 1 130 1 030
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 128 1 130 1 030
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -337 - -
Kustannusvastaavuus, % 70 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 127 150 150
— EU:lta saatava rahoitus 158 150 150
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 56 - -
Tuotot yhteensä 341 300 300
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 829 600 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -488 -300 -300
Omarahoitusosuus, % 59 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin Suomen ja Euroopan unionin lähialueilla. Yhteistyö toteutetaan kohdemaiden ja muiden maiden viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Viranomaisten kanssa toteuttavat hankkeet kattavat ydinturvallisuusvalvonnan, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonnan ja onnettomuusvalmiuden, ydinturvan ja ydinmateriaalivalvonnan sekä säteilyn käytön. Yhteistyöhön sisältyy tietojenvaihtoa, säännöstön, käytäntöjen ja osaamisen kehittämistä, tiedonsiirto- ja hälytysjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen varautuminen, tarvittavat materiaaliset ja tekniset ennakkojärjestelyt mukaan lukien.

Toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin hankkeisiin sisältyy lisäksi turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ydinvoimalaitoksilla ja muilla ydinlaitoksilla sekä säteilynkäyttökohteissa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin prosentti ja kulutusmenojen osuudeksi noin 99 prosenttia. Vaihtelu osuuksissa aiheutuu käynnissä olevien ydin- ja säteilyturvallisuushankkeiden sisällöstä ja toteutustavasta, sekä niille asetetuista tavoitteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmät (kyber) 85
Säteilyveron tuottojen kompensointi 203
Uuden toimitilan investoinnit -750
Uusiin tiloihin siirtyminen ja sen johdosta aiheutuvan vuokramenojen nousun huomioiminen 700
VAK-lain lisätehtävät 175
Vuokrakustannukset 300
Vuokrakustannusten tarkentuminen -500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -43
Palkkausten tarkistukset 206
Toimistotilasäästö -40
Tasomuutos 30
Yhteensä 366

2023 talousarvio 17 318 000
2022 II lisätalousarvio 284 000
2022 talousarvio 16 952 000
2021 tilinpäätös 14 996 000