Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 182 902 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti:

1) asiantuntija-arviointien, kokeilujen, valmennusten, työvoimakoulutuksen, työnvälityspalvelun, ammatinvalinta- ja uraohjauksen ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankintaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin sekä työhön ja palveluihin hakeutuville ja palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin osallistuville maksettaviin kustannusten korvauksiin ja työolosuhteiden järjestelytuen maksamiseen

2) valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin enintään 250 henkilötyövuotta vastaavalta osalta

3) palkkatuen maksamiseen

4) starttirahan maksamiseen muille kuin työttömänä yritystoiminnan aloittaneille

5) vakuutusturvan kustannuksiin.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää:

6) työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) annetun lain mukaisesti työllisyyden edistämisen kuntakokeiluihin osallistuvien kuntien tekemien palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) annetussa laissa on säädetty kyseisten palveluiden rahoituksesta

7) ennen työllisyyslain (275/1987) voimaantuloa palkattujen ja edelleen samassa työsuhteessa olevien vajaakuntoisten henkilöiden palkkaamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös kohdissa 1), 2) ja 5) mainittujen kulutusmenojen maksamiseen.

Siirtomenoista palkkatuki, starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisena, Valtiokonttorin tapaturmavakuutusmaksut maksatuspäätösperusteisena ja muut siirtomenot suoriteperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa työvoimakoulutuksen hankinnasta aiheutua valtiolle menoja vuoden 2023 jälkeen enintään 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Asiantuntija-arvioinnit 3 000 000
Kokeilut ja valmennukset (490 000 otp) 14 800 000
   
Työvoimakoulutuksen hankinta  
— Ammatillinen koulutus (1,3 milj. otp) 18 200 000
— Kotoutumiskoulutus (1,6 milj. otp) 53 792 000
Yhteensä 71 992 000
   
Starttiraha (2 400 htv) 17 500 000
   
Palkkatuettu työ  
— Valtionhallinto (enintään 250 htv) 5 750 000
— Kunnat ja kuntayhtymät (3 000 htv) 12 750 000
— Yksityinen sektori (9 000 htv) 37 310 000
Yhteensä 55 810 000
   
Työllisyyspoliittinen avustus 4 000 000
Yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankinta 13 000 000
Korvaukset 700 000
Vakuutusturva 950 000
Työnvälitys-, tieto- ja neuvontapalvelut 900 000
Ammatinvalinta- ja uraohjaus 250 000
   
Kaikki yhteensä 182 902 000

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
— 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 41,5 < 39 < 39
— 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 47,1 < 45 < 45
— 3 kk kotoutumiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (%) 27,4 < 26 < 26

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2023 lähtien
           
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 55 000 9 500 500 - 65 000
Vuoden 2023 sitoumukset - 55 000 9 500 500 65 000
Menot yhteensä 55 000 64 500 10 000 500 130 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 3 900 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 179 002 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnoilla työllistämisen -koordinaatiohanke (siirto momentilta 32.01.40) 26
Hoitajamitoituksesta aiheutuvien kustannusten kattaminen -10 530
Jatkuvan oppimisen osaamiskeskuksen rahoitus (siirto momentille 29.01.04) -10 000
Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus (siirto momentilta 33.20.50) 320
Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus (siirto momentilta 33.20.52) 760
Kotoutumiskoulutus 1 359
Kuntakokeilujen vuosien 2023—2024 jatkon rahoitus (siirto momentille 28.40.01) -130
Kuntakokeilujen vuosien 2023—2024 jatkon rahoitus (siirto momentille 32.01.03) -2 133
ONNI-hankkeen vakinaistaminen (siirto momentille 32.01.03) -2 500
Pakolaiskiintiö 1 050 henkilön tasoon 264
Palkkatuen käytön rajoittaminen -10 000
Perhevapaalta töihin -hanke -2 000
Perhevapaalta töihin -hanke (siirto momentilta 32.01.02) 220
Pk-yritysten rekrytukikokeilun päättyminen -11 650
TE-digihanke (siirto momentille 32.01.10) -15 000
Toimet 55 vuotta täyttäneiden työllistymiseen 2 250
Toimet työurien pidentämiseksi (siirto momentille 32.30.55) -10 800
Turveyrittäjien ja -työntekijöiden uudelleen työllistymisen tuki -500
Työkykyohjelman päättyminen (HO 2019 kertaluonteinen) -5 000
Työllisyys-SIB:n tuotonmaksu (siirto momentille 32.30.95) -1 000
Valtionhallintoon työllistettyjen htv-kiintiö (siirto momentille 32.01.03) -9 300
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 220
Uudelleenkohdennus -16 500
Yhteensä -101 624

2023 talousarvio 182 902 000
2022 II lisätalousarvio -1 700 000
2022 talousarvio 284 526 000
2021 tilinpäätös 283 571 000