Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:

  • — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaarioissa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
  • — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
  • — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
  • — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
  • — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
  • — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
  • — Hallinnonalan virastot ovat määrittäneet Ilmatieteenlaitoksen johdolla ja yhteistyössä liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa yhteisen tavoitetilan ja kehittäneet yhteisen toimintamallin, jolla parannetaan liikenteen olosuhdetietojen hankintaa, jalostamista ja käyttöä siten, että se on kustannustehokas, edistää liikenneturvallisuutta ja säämallintamista sekä tehostaa kunnossapitoa.

Tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,36 4,0 4,0
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % 82,4 83,0 83,0
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % 83,0 80,0 80,0
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % 91,95 90,60 90,60
Viittausten lkm web of science tietokannassa 23 532 14 000 24 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm 394 370 370

Toiminnallinen tehokkuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 102 100 100
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 115 102 102
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 65 60 60
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa 18 926 19 000 18 500
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) 1,35 1,35 1,35
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja), €/asukas 3,17 3,4 3,40
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut), €/asukas 4,43 4,9 4,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 77 845 84 683 77 012
Bruttotulot 32 590 31 600 32 000
Nettomenot 45 255 53 083 45 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 729    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 001    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 252 6 100 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 147 6 100 7 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 105 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 575 6 500 6 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 731 6 400 6 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 844 100 100
Kustannusvastaavuus, % 115 102 102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 18 926 19 000 18 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 28 985 31 500 31 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -10 059 -12 500 -12 500
Omarahoitusosuus, % 35 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026— Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
           
Vuonna 2023 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 40 26 10 4 80

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 44 500 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri -1 750
Avaruuden tilannekuvakeskuksen perustaminen 250
ICAO:n globaali avaruussääkeskus -750
METNET/MOI-valtuudesta aiheutuva määrärahatarve, tarkistus -277
Sodankylän kansainvälisen satelliittimaa-aseman kehittäminen -500
Suurteholaskennan uusiminen -4 800
JTS-miljardin tuottavuussäästö -190
Matkustussäästö -560
Palkkausten tarkistukset 554
Toimistotilasäästö -48
Yhteensä -8 071

2023 talousarvio 45 012 000
2022 II lisätalousarvio 307 000
2022 talousarvio 53 083 000
2021 tilinpäätös 47 527 000