Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 901 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

2) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

3) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset ilmastolain muuttamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain muuttamisesta sekä esityksen rakentamislaiksi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta tietoa ja uusia ratkaisumalleja kestävän kehityksen edistämiseksi valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Ratkaisujen pohjaksi SYKE tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia. SYKE huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. SYKE:n toimintamenoista näihin tehtäviin kohdennetaan n. 1 500 000 euroa. SYKE:n toimintamenomäärärahaa arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin n. 20 henkilötyövuoden ja erillisrahoitusta n. 16 henkilötyövuoden kustannusten kattamiseen. Muutokset tarkennetaan yhteisen suunnittelun kautta.

SYKE keskittyy kansallisesti Agenda 2030:n toimeenpanossa erityisesti Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -tavoitteen edistämiseen. SYKEn toiminta liittyy erityisesti seuraaviin hallitusohjelman (HO 2019) kohtiin: hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, kokoaan suurempi Suomi ja elinvoimainen Suomi.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vaikuttavuustavoitteet ovat:

1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen

2) Vihreä siirtymä on kasvun perusta

3) Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa

4) Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat tulostavoitteet:

Tuloksellisuusmittarit

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit/T&K-htv 0,85 1,00 1,10
Ammattiyhteisöille suunnatut artikkelit ja blogit/htv 0,35 0,44 0,48
Julkaisut/htv 1,05 1,15 1,17
Tieteellisten julkaisuiden laatu (tasoille JUFO2 ja JUFO3 luokiteltujen artikkeleiden osuus, %) 44 33 33
Julkaisuiden tieteellinen vaikuttavuus (TOP 10 -viittausindeksi) 1,34 - 1,40
Policy Brief -julkaisuiden määrä (kpl/a) 24 10 10
Verkkosivuvierailut ymparisto.fi-sivustolla (1 000 kpl/a) 3 400 3 400 3 500
Paikkatietoaineistojen rajapintojen käyttömäärä (milj. kpl/a) 185 175 175
Tyytyväisyys SYKEn palvelukykyyn kokonaisuutena (YM, MMM, ELYt) 3,3/5 - 3,3/5
Tyytyväisyys SYKEn asiantuntijatukeen (YM, MMM, ELYt) 3,4/5 - 3,5/5
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 95 105 104
Julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 62 95 95
Voimavarojen hallinta

SYKE:n kokonaishenkilötyövuosien arvioidaan olevan 654 vuonna 2023. Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä vastaa 275 henkilötyövuotta. Henkilöstön kokonaismäärä riippuu ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen kehittymisestä. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden sekä käytettävissä olevan rahoituksen mukaisesti.

Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuodet vuosina 2021—2023

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Henkilötyön määrä (htv) 648 674 654

SYKE:n tuloarvio vuodelle 2023 on 46,0 milj. euroa. Tuotoista 4,0 milj. euroa kertyy maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloista, joista vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan noin kolmannes.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 63 815 68 461 71 901
Bruttotulot 36 332 44 000 46 000
Nettomenot 27 483 24 461 25 901
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 906    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 600    

Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia kertynee 10,6 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 31,4 milj. euroa. EU:n osuus yhteistoiminnan kustannusten korvauksista on 3,5 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista 3,9 milj. euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 18 926 14 500 22 500
— EU:lta saatava rahoitus 2 674 3 500 3 900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 3 299 4 000 5 000
Tuotot yhteensä 24 899 22 000 31 400
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 35 401 31 429 44 857
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -10 502 -9 429 -13 457
Omarahoitusosuus, % 30 29 30

Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ilmastolain toimeenpano 50
Markkinavalvonta: liikennepolttoaineet ja EU-ympäristömerkintä 90
Rakentamislain mukainen päästötietokanta 119
Tutkimusprofessuuri 169
Tutkimusresurssien vahvistaminen 1 000
YVA/SOVA-tehtävät (siirto momentilta 35.01.01) 78
JTS-miljardin tuottavuussäästö -117
Matkustussäästö -130
Palkkausten tarkistukset 360
Toimistotilasäästö -14
Tasomuutos -165
Yhteensä 1 440

2023 talousarvio 25 901 000
2022 II lisätalousarvio 199 000
2022 talousarvio 24 461 000
2021 tilinpäätös 24 177 000