Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 856 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös korvauksiin, joita suoritetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavista EU-asetuksiin ja EU-direktiiveihin perustuvista markkinavalvontatehtävistä:

1) rakennustuotteet

2) rakennustuotteiden ekosuunnittelu ja energiamerkintä

3) rakennustuoteyhteyspisteen ylläpito.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) korvauksiin Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän mukaisten tehtävien hoidosta, Tukesille korvauksiin CE-merkitsemättömien tuotteiden markkinavalvonnasta sekä valtionavustusten maksamiseen yliopistoille, korkeakouluille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan

2) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan liittyviin kuluihin

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen, hankekohtaisten Life-avustusten ja Life-hankkeiden valmisteluavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset yhteishallintolaiksi ja laiksi ympäristövahinkorahastosta, esitykset ilmastolain, jätelain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain muuttamisesta sekä esitykset rakentamislaiksi ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevaksi laiksi.

Ympäristöministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Tulostavoitteet

Vaikuttavuustavoite Toiminnallinen tulostavoite
   
1. Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen kysymyksiä ratkaistaan yhdessä ja niiden keskinäiset kytkennät on tunnistettu
  Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035
  Ympäristöön, maaperään, ilmaan ja vesistöihin kulkeutuvat haitalliset päästöt vähenevät ja ympäristöriskit ovat hallinnassa
  Yhdyskuntien kehittäminen ehkäisee luontokatoa ja hillitsee ilmastonmuutosta
2. Vihreä siirtymä on kasvun perusta Kestävä talouskasvu perustuu vihreän siirtymän ratkaisuihin
  Vihreä siirtymä vahvistaa luontopääomaa ja huoltovarmuutta
  Kiertotalous vahvistuu ja luonnonvarojen käyttö vähenee
  Rakennusten elinkaaren hiilipäästöt vähenevät ja materiaaleja käytetään tehokkaammin
3. Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa Kunnat, kaupungit ja alueet luovat edellytykset kestävälle elämäntavalle
  Asuntoja on riittävästi erilaisille väestöryhmille ja ne vastaavat asukkaiden tarpeita
  Rakennettu ympäristö tukee ihmisten hyvinvointia, luontosuhdetta ja sujuvaa arkea
  Kestävien valintojen tekeminen on helppoa, houkuttelevaa ja taloudellisesti kannustavaa
4. Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään Lainsäädäntö ja hallinnon rakenteet tukevat kestävää muutosta
  Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ohjaa pääomia ja vihreän siirtymän toimia
  Ympäristötietoa ja digitalisaatiota hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti
  Suomi vaikuttaa ennakoivasti ja tuloksellisesti EU:ssa ja kansainvälisesti
  Oikeudenmukaista siirtymää valmistellaan vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan sekä sidosryhmien kanssa

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 32 282 34 388 32 387
Bruttotulot 528 531 531
Nettomenot 31 754 33 857 31 856
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 852    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 21 300    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erityisavustajan assistentin palkkaus (siirto momentilta 26.01.01) 21
Erityisavustajan kulut (siirto momentilta 26.01.01) 20
Ikääntyneiden asumisen toimintaohjelma (HO 2019) (siirto momentille 35.20.55) -100
Ilmastolain toimeenpano 100
Jäte- ja tuotetietojärjestelmä 350
Jätelainsäädännön muutosten toimeenpano (siirto momentille 32.01.08) -240
Jätelaki 2-vaihe 244
Jätelaki 3-vaihe 490
Jätelaki II (siirto momentille 32.01.02 KASELY) -244
Jätelaki III (siirto momentille 32.01.02 PIRELY) -390
Jätelaki III SUP-direktiivi (siirto momentille 32.01.08) -20
Kuntien digitalisaatioavustuksen käsittelytehtävät 120
Kuntien ilmastosuunnitelmien käsittelytehtävät 150
KV-vesiasioiden koordinaattori (siirto momentille 24.01.01) -36
Luonnonsuojelu (HO 2019 kertaluonteinen) -2 800
Materiaalitori ja teollisten symbioosien palvelu 110
Purkumateriaali- ja rakennusjäterekisterin perustaminen ja ylläpito 300
Romuajoneuvodirektiivin mukainen markkinavalvonta Tukesille -302
Siirto momentilta 35.10.66 120
Sähköisen markkinapaikan ylläpito -200
Yhteishallintolain uudistus (siirto momentille 35.20.01) -35
Ympäristövahinkorahastolain toimeenpano 680
YVA/SOVA-tehtävät (siirto momentille 35.01.04) -78
JTS-miljardin tuottavuussäästö -130
Matkustussäästö -600
Palkkausten tarkistukset 409
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 60
Yhteensä -2 001

2023 talousarvio 31 856 000
2022 II lisätalousarvio 223 000
2022 talousarvio 33 857 000
2021 tilinpäätös 33 202 000