Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta. Tavoitteena on toimintaympäristön vaatimuksia vastaavat toimintaedellytykset puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Painopisteenä on Suomen puolustuksen yhteensovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta jäsenyyden astuttua voimaan.

Puolustusministeriölle asetetut tulostavoitteet:

  • — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
  • — Puolustusyhteistyön hyödyntäminen sotilaallisen puolustuskyvyn kehittämisessä ja laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnassa
  • — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
  • — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
  • — Henkilöstörakenteen kehittäminen ja riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen Puolustusvoimille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • — Yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittäneen parlamentaarisen komitean tavoitetilojen toimeenpano
  • — Kyberturvallisuuden kehittämisohjelman ja puolustusselonteon toimeenpano hallinnonalalla ja poikkihallinnollisena yhteistyönä sekä selvitys- ja säädöshankkeiden perusteella käynnistettävät toimenpiteet.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään jäsenmaksuihin arviolta 983 000 euroa sekä tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 16 333 16 662 16 796
Bruttotulot 177 120 150
Nettomenot 16 156 16 542 16 646
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 969    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 328    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Matkustussäästö -80
Palkkausten tarkistukset 230
Yhteensä 104

2023 talousarvio 16 646 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 16 646 000 euroon nähden on 815 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 1 850 000 euroa puolustusministeriön henkilö- ja tehtävämäärän lisäämisen kustannuksina johtuen turvallisuusympäristön muutoksesta sekä Suomen hakemasta Nato-jäsenyydestä ja vähennyksenä 1 035 000 euroa siirtona momentille 27.01.66.


2023 talousarvio 17 461 000
2022 IV lisätalousarvio -84 000
2022 II lisätalousarvio 128 000
2022 talousarvio 16 542 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 549 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 013 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 määräaikaisten erityisasiantuntijoiden tehtävien rahoituksesta Suomen erityisedustustossa Natossa (NAE) ja lisäyksenä 464 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2023 II lisätalousarvio -549 000
2023 talousarvio 17 461 000
2022 tilinpäätös 16 586 000
2021 tilinpäätös 16 515 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 549 000 euroa.

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.


2023 talousarvio 2 875 000
2022 talousarvio 2 875 000
2021 tilinpäätös 2 875 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 923 794 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laivue 2020 -hankinta 55 659
Monitoimihävittäjien hankinta -12 751
Toimintaympäristön muutoksesta johtuvat lisäykset 171 000
Yhteensä 213 908

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 923 794 000
2022 II lisätalousarvio -116 131 000
2022 talousarvio 709 886 000
2021 tilinpäätös 320 091 150

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 923 794 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 240 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tasomuutoksesta.


2023 II lisätalousarvio -240 000 000
2023 talousarvio 923 794 000
2022 tilinpäätös 359 156 234
2021 tilinpäätös 320 091 150

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 240 000 000 euroa.

66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 24 445 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 23 410 000 euroa Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) jäsenmaksuihin ja maksuosuuksiin

2) Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) jäsenmaksuun

3) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center, MSIAC) jäsenmaksuun

4) muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen sekä muiden rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon välittömät Nato-jäsenyyteen liittyvät maksuosuudet sekä 1 035 000 euroa siirtona momentilta 27.01.01 muita puolustusministeriön maksamia kansallisia ja kansainvälisiä jäsenmaksuja.

Naton sotilasbudjetin maksuosuudessa on otettu huomioon vuoden 2023 maksuosuus ja 25 prosenttia vuoden 2024 maksuosuudesta. Jäsenyyden oletetaan alkavan 1.1.2023.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

 
Nato-jäsenyydestä aiheutuvat kustannukset 23 410 000
— Naton sotilasbudjetti (Military Budget, MC) 20 800 000
— Naton turvallisuusinvestointiohjelma (NATO Security Investment Programme, NSIP) 2 400 000
— Naton DIANA-aloite (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) 210 000
Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency EDA) 785 000
Räjähtävän materiaalin turvallisuusjärjestö (Munitions Safety Information Analysis Center) 88 000
Muut jäsenmaksut 162 000
Muut rahoitusosuudet -
Yhteensä 24 445 000

2023 talousarvio 24 445 000
2022 IV lisätalousarvio 30 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 24 445 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) 23 410 000 euroa Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) jäsenmaksuihin ja maksuosuuksiin

2) Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) jäsenmaksuun

3) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center, MSIAC) jäsenmaksuun

4) muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen sekä muiden rahoitusosuuksien maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Vuoden 2022 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Peruutettu määräraha budjetoidaan uudelleen momentille 27.10.18. Uudelleenbudjetoitavalla määrärahalla tuetaan Ukrainaa eikä sen käyttötarkoitus muutu.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 24 445 000
2022 tilinpäätös 30 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Vuoden 2022 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 30 000 000 euroa.