Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on oikeusvaltiossa keskeinen kansalaisten oikeusturvan toteuttaja ja arvostettu sekä luotettu toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja alueelliset erot syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhdenmukaisempaan käsittelyyn, missä otetaan huomioon myös kestävän kehityksen edistäminen. Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä AIPA otetaan käyttöön rikosasioiden käsittelyä varten v. 2023.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2021 yhteensä 89 256 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 89 001 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin 34 306 summaarista sakkoasiaa. Poliisin tutkintaresurssien lisääntymisen vuoksi Syyttäjälaitokselle saapuvien asioiden kokonaismäärään on odotettavissa kasvua. Saapuvien asioiden kokonaismäärässä esiintyy kausittaista vaihtelua, mikä johtuu mm. poliisin tutkintaresursseissa tapahtuvista muutoksista. Saapuvien asioiden vaativuuden ja ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan rikosasioiden oikeudellisten kysymysten monimutkaistumisen, rikollisuuden kansainvälistymisen ja digitalisoitumisen (kyberrikollisuus) myötä.

Tietoja henkilöstöstä

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 557 590 595
— joista syyttäjiä1) 409 440 445
— joista paikallissyyttäjät 390 420 425
Työtyytyväisyysindeksi 3,6 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,7 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjän toimiston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 812 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2023 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,2 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 4 707 3 000 2 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 186 900 800
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 885 916 919
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 211 1 235 1 235
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 111 110 105

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 52 045 55 330 57 012
Bruttotulot 284 200 200
Nettomenot 51 761 55 130 56 812
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 406    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 965    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -270
Lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 238
Lähestymiskiellon tehostaminen 40
Oikeudenhoidon turvaaminen 334
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 886
JTS-miljardin tuottavuussäästö -119
Matkustussäästö -177
Palkkausten tarkistukset 829
Toimistotilasäästö -79
Yhteensä 1 682

2023 talousarvio 56 812 000
2022 II lisätalousarvio 1 167 000
2022 talousarvio 55 130 000
2021 tilinpäätös 57 320 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 057 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 56 812 000 euroon nähden on 245 000 euroa, mistä 110 000 euroa aiheutuu henkilöstövoimavarasiirrosta momentilta 25.40.01 ja 135 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 57 057 000
2022 IV lisätalousarvio 280 000
2022 II lisätalousarvio 1 167 000
2022 talousarvio 55 130 000
2021 tilinpäätös 57 320 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentin määräraha on 57,1 milj. euroa, joka on n. 2 milj. euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota enemmän. Lisäykset perustuvat suurimmalta osin lainsäädäntömuutoksiin ja palkkausten tarkistuksiin. Oikeudenhoidon turvaamiseen osoitetusta 12 milj. euron lisäyksestä syyttäjälaitokselle osoitetaan 334 000 euroa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Syyttäjälaitoksen rahoitustilanne on tiukka. Asiamäärät sekä myös työn keskimääräinen vaikeus ja vaativuus ovat lisääntyneet, mutta henkilöstön määrä ei ole noussut samassa suhteessa. Tämä on lisännyt vireillä olevien asioiden määrää, minkä lisäksi etenkin vaativien asioiden käsittelyajat ovat pidentyneet, kuten myös yli vuoden syyteharkinnassa olevien asioiden määrä. Myös Syyttäjälaitoksen ICT-menot ovat kasvaneet voimakkaasti, minkä lisäksi haasteita liittyy tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen ja järjestelmien käytettävyyteen. Saadun selvityksen mukaan vuotuinen budjettirahoitus ei riitä menojen kattamiseen, ja erotus katetaan siirtyvillä määrärahoilla.

Saadun selvityksen mukaan pääosa syyttäjistä kokee uupumusta. Lakivaliokunnan lausunnon mukaan (LaVL 24/2022 vp) Suomen Syyttäjäyhdistyksen kesällä 2022 toteuttamassa kyselyssä työuupumusta ja stressioireita koki 79 prosenttia vastanneista. Lisäksi 87 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei normaali työaika riitä töiden tekemiseen, 84 prosenttia ilmoitti työskennelleensä sairaana ja 80 prosenttia kompensoivansa koulutukseen osallistumisen tekemällä töitä vapaa-ajalla.

Valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota myös osaavan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyviin ongelmiin ja pitää tärkeänä, että Syyttäjälaitoksen perusrahoitusta ja henkilöstöä vahvistetaan siten, että virasto pystyy huolehtimaan tehtävistään asianmukaisesti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 057 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetussa laissa (66/2021) tarkoitettujen valtuutettujen Euroopan syyttäjien EPPO-palkan sivukulujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 425 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu nuorisorikollisuuden ehkäisemisestä.


2023 I lisätalousarvio 425 000
2023 talousarvio 57 057 000
2022 IV lisätalousarvio 280 000
2022 II lisätalousarvio 1 167 000
2022 talousarvio 55 130 000
2021 tilinpäätös 57 320 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 425 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 556 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 556 000
2023 I lisätalousarvio 425 000
2023 talousarvio 57 057 000
2022 tilinpäätös 56 577 000
2021 tilinpäätös 57 320 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 556 000 euroa.