Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              63. Eräät erityishankkeet
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 304 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) toimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuihin, biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin, yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin, ulkomailla toteutettavien projektien, täydennyskoulutuksen avustuksen ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden rahoitukseen liittyvien menojen maksamiseen

3) Alkoholitutkimussäätiöön, Käypä hoito -suositusten laadintaan, syöpä- ja näkövammarekisterin tekniseen ylläpitoon Suomen Syöpäyhdistys ry:lle ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämishankkeisiin liittyvien valtionavustusten ja muiden menojen maksamiseen

4) nettobudjetoidun yhteisrahoitteisen toiminnan tuloihin välittömästi liittyvien apurahojen maksamiseen

5) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin terveyden edistämisen hankkeisiin

6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan liittyviin hankkeisiin

7) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjauksen ja arviointitoiminnon menoihin

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaustehtäviin, valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kehittämiseen ja ylläpitoon sekä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021), sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) sekä lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen. THL toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla. Lisäksi THL toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä. THL vastaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjaustehtävistä.

THL:n toiminnan perusta on laki terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiseen visioon eheästä yhteiskunnasta ja kestävästä hyvinvoinnista. Laitoksen strategisissa päälinjauksissa tavoitteina ovat uudistuminen, tietoaineiston tehokas käyttöönotto, ennakointi, priorisointi ja työyhteisöön panostaminen.

Laitoksen toiminnassa korostuu asiantuntijalaitoksen rooli tiedon käytön edistämisessä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tätä tukee laitoksen tavoite tietovarantojen kehittämisestä ja niiden käytön helpottamisesta.

Toiminnallinen tehokkuus

Voimavarojen supistuessa THL on tarkistanut toimintaansa siten, että hallitusohjelman toimeenpanoon ja asiantuntija- ja viranomaistehtävien hoitoon liittyvät riskit on minimoitu. Sopeutusten yhtenä kohdentamisperusteena on uusi strategia. Ydintoiminnot toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranevat. THL:n tuottavuus kasvaa ja maksullisen toiminnan ylijäämä käytetään tuotekehitykseen ja investointeihin. THL:n tieto- ja tilastotuotanto sekä verkkopalvelut ja portaalit ovat yhdessä toimiva kokonaisuus ja palvelevat asiakkaiden tietotarpeita. THL:n hallinto- ja toimintatavat edistävät sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistumista. THL:n rahoitusrakenne on tarkoituksenmukainen.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

THL kehittää ja uudistaa osaamispääomaansa. THL:n henkilöstön toimintavalmiutta ja osaamista kehitetään laitoksen strategian mukaisesti. Johtamistehtävissä toimivien osaamista kehitetään, jotta johtaminen on ammattimaista ja kannustavaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan ja työnantajakuvaa kehitetään. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä parannetaan.

Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.03.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän avustuksiin (euroa)

   
Alkoholitutkimussäätiölle 343 000
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimille 720 000
Suomen Syöpäyhdistykselle 1 031 000
Näkövammaisten keskusliitolle 133 000
Hoitotyön tutkimussäätiölle 388 000
Yhteensä 2 615 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 112 794 106 006 116 004
Bruttotulot 41 216 43 480 43 700
Nettomenot 71 578 62 526 72 304
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 284    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 407    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, myyntituotot 8 945 9 000 9 000
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - 20 20
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 406 5 470 5 470
— osuus yhteiskustannuksista 2 341 2 370 2 370
Kustannukset yhteensä 7 747 7 840 7 840
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 198 1 160 1 160
Kustannusvastaavuus, % 115 115 115

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 22 940 24 500 24 700
— EU:lta saatava rahoitus 3 103 3 500 3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 5 710 5 900 5 900
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 518 600 600
Tuotot yhteensä 32 271 34 500 34 700
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 45 452 49 000 49 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -13 181 -14 500 -14 300
Omarahoitusosuus, % 29 30 29

THL:n toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet osastoittain

  2021
toteutuma
htv 2022
arvio
htv 2023
tavoite
htv
             
Hyvinvointivaikuttajat 45 129 474 43 198 483 43 128 480
Terveysturvaajat 25 123 236 23 588 240 28 057 250
Valtion palvelut 24 323 247 21 852 253 22 962 247
Tiedonvälittäjät 18 219 163 17 368 171 21 857 190
Yhteensä 112 794 1 120 106 006 1 147 116 004 1 167

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 69 439 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 865 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietolain toimeenpano -520
Covid-19 testauskapasiteetin ylläpitäminen -600
Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -150
Hoitoilmoitusrekisterin ja kansallisen tartuntatautiseurannan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä covid-19-pandemian kokemuksien hyödyntäminen -740
Hotus, ruotsinkielinen aineisto ja digitaalisten palveluiden kehittäminen -200
ICD-11-diagnoosiluokituksen kansallinen käyttöönotto 1 400
Ihmiskaupan uhrien asumispalvelun valvonta- ja ohjaustehtävä (3 htv) (HO 2019) -300
Infrastruktuurin modernisoinnista hyökkäyspinta-alan vähentämiseksi (kyber) 800
Juomavesidirektiivien toimeenpano (2 htv) 160
Kansallinen laaturekisteritoiminta 1 400
Kyberhyökkäysten ja häiriötilanteiden havainnoinnin kehittäminen (kyber) 700
Lakisääteisten tehtävien turvaaminen 6 000
Lisäystä syöpärekisterin ylläpitoon 150
Opiskeluhuollon sote-uudistuksen edellyttämien muutosten valmistelu -80
Opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnalliseen ohjaukseen 80
SERI-keskusten sateliittikeskusten perustamisen arviointi (HO 2019) 200
Vanhuspalvelujen järjestäjäkysely hyvinvointialueille 776
JTS-miljardin tuottavuussäästö -191
Palkkausten tarkistukset 931
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 60
Toimistotilasäästö -98
Yhteensä 9 778

2023 talousarvio 72 304 000
2022 II lisätalousarvio 10 467 000
2022 talousarvio 62 526 000
2021 tilinpäätös 76 701 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 428 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 72 304 000 euroon nähden on 4 124 000 euroa, mistä 2 675 000 euroa aiheutuu tietohallintasäädösten kokonaisuudistuksen toteuttamisesta, 99 000 euroa munuaistautirekisteristä ja 1 350 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 76 428 000
2022 II lisätalousarvio 10 467 000
2022 talousarvio 62 526 000
2021 tilinpäätös 76 701 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Laaturekisterit.Valiokunta on tyytyväinen, että kevään 2022 kehyspäätökseen sisältyy 1,4 milj. euron vuotuinen rahoitus vuosille 2023—2026 kansalliseen laaturekisteritoimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 1.9.2022 antaman asetuksen perusteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa asetuksessa nimettyjen yhdeksän laaturekisterin ylläpitämisestä. Näitä ovat muun muassa diabetesrekisteri, HIV-, munuaistauti- ja sydänrekisteri. Lisäksi Suomen syöpärekisterin jatkokehittämiseen on kehyspäätöksen 2023—2026 mukaisesti 150 000 euron vuotuinen lisärahoitus, jotta kaikkien syöpäsairauksien laatu- ja vaikuttavuustietotuotantoa voidaan viedä eteenpäin.

Valiokunta pitää tärkeänä, että jo nimettyjen laaturekistereiden ylläpidon vaatimasta rahoituksesta huolehditaan. Lisäksi laaturekisteritoimintaa on tärkeää kehittää ja laajentaa uusiin asiakas- ja potilasryhmiin, sillä laaturekisterien tuottama tieto parantaa hoidon laatua, vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta. Laaturekisterien tuottama tieto on tärkeää myös sote-uudistuksen toimeenpanossa, jossa keskeisiä tavoitteita ovat mm. yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palveluiden turvaaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen.

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota sosiaalipalvelujen laadun ja vertailtavuuden kehittämiseen ja pitää tärkeänä, että myös sosiaalihuollon laaturekistereitä kehitetään ja että niitä otetaan jatkossa mukaan laaturekisteritoimintaan.

Hoitotyön tutkimus.Hoitotyön tutkimukselle esitetään ensi vuodelle 388 000 euron valtionavustusta. Tämä on 200 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän, koska eduskunnan tekemä vastaavansuuruinen korotus ei sisälly hallituksen esitykseen.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että määrärahan vähentyminen hidastaa tutkimustietoon perustuvien hoitosuositusten valmistumista ja siirtää uusien suositusten laatimista tuonnemmaksi. Suosituksia ei enää myöskään käännettäisi ruotsiksi, minkä lisäksi toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen vaikeutuu.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa hoitotyön tutkimukseen.

Parisuhdeväkivallan uhrien auttaminen (MARAK)

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa MARAK-toiminnan vahvistamiseen. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä, joka kokoaa alueella toimivat uhrin auttamiseksi työskentelevät viranomaiset ja järjestötahot yhteen ja koordinoi uhrille annettavaa tukea. MARAK koostuu systemaattisesta väkivallan riskinarvioinnista. Koordinointi on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa palvelurakenne muuttuu sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille.

Istanbulin sopimuksen täytäntöönpano; tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon ja 150 000 euroa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelman toimeenpanoon.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 278 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) toimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuihin, biopankkien osuuskunnan osuuden merkintään ja vuosijäsenmaksuihin, yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin, ulkomailla toteutettavien projektien, täydennyskoulutuksen avustuksen ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden rahoitukseen liittyvien menojen maksamiseen

3) Alkoholitutkimussäätiöön, Käypä hoito -suositusten laadintaan, syöpä- ja näkövammarekisterin tekniseen ylläpitoon Suomen Syöpäyhdistys ry:lle ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle sekä Hoitotyön tutkimussäätiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämishankkeisiin liittyvien valtionavustusten ja muiden menojen maksamiseen

4) nettobudjetoidun yhteisrahoitteisen toiminnan tuloihin välittömästi liittyvien apurahojen maksamiseen

5) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin terveyden edistämisen hankkeisiin

6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen itse toteuttamiin tartuntatautien ehkäisyyn ja valvontaan liittyviin hankkeisiin

7) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjauksen ja arviointitoiminnon menoihin

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaustehtäviin, valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin kehittämiseen ja ylläpitoon sekä muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021), sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) sekä lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) mukaisiin tehtäviin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 887 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2023 II lisätalousarvio 1 887 000
2023 talousarvio 77 278 000
2022 tilinpäätös 72 993 000
2021 tilinpäätös 76 701 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 887 000 euroa.