Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää metsityksen tukemisen määräaikaisen lain (1114/2020) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä metsityksen määräaikaisen tukemisen lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 8 200 000 eurolla.

Selvitysosa: Metsityksen tukemisella lisätään metsäpinta-alaa ja hiilinieluja luonnon monimuotoisuutta heikentämättä. Tukea myönnetään maataloustuotannon ulkopuolelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden sekä käytöstä poisjääneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Metsitystuki muodostuu perustamistoimenpiteiden korvauksesta sekä kahdessa erässä maksettavasta hoitopalkkiosta. Metsitystukea voidaan myöntää ainoastaan yksityiselle maanomistajalle.

Tavoitteena on käynnistää metsitys vuonna 2023 yhteensä noin 3 000 hehtaarin pinta-alalla.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2023 2024 2025 2026 2027— Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
             
Ennen vuotta 2023 tehdyt sitoumukset 2,83 2,03 1,21 0,72 2,23 9,02
Vuoden 2023 sitoumukset 2,50 2,00 1,30 0,65 1,75 8,20
Menot yhteensä 5,33 4,03 2,51 1,37 3,98 17,22

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka, metsitystukijärjestelmän rahoitus (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 1 800
Metsitystukijärjestelmän lisärahoitus (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019) -1 070
Metsitystukijärjestelmän lisärahoitus (turvepaketin osuus) 1 520
Tukimaksatusten määrärahan tarvearvion muutos -2 910
Yhteensä -660

2023 talousarvio 5 400 000
2022 talousarvio 6 060 000
2021 tilinpäätös 2 260 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään noin 5,4 milj. euroa ja 8,2 milj. euron myöntövaltuutta. Tukea joutoalueiden metsitykseen on voinut hakea vuodesta 2021 alkaen. Tuen tarkoituksena on lisätä metsäpinta-alaa ja hiilinieluja luonnon monimuotoisuutta heikentämättä. Syyskuun 2022 loppuun mennessä hyväksyttyjä tukihakemuksia on ollut 1 500 kappaletta. Saapuneiden metsitystukihakemusten pinta-alasta 47 prosenttia on kohdistunut käytöstä poistuville turvetuotantoalueille ja 53 prosenttia viljelystä poistuneille pelloille ja muille vastaaville joutoalueille.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määräraha ja myöntövaltuus riittävät vuoden 2023 tarpeeseen, koska käytössä on lisäksi vuodelta 2022 siirtyvä määräraha. Valiokunta korostaa, että tukimuoto on edelleen toimiva keino kasvattaa Suomen metsäpinta-alaa ja hiilensidontakyvyn lisäämiseksi on tärkeää huolehtia myös näiden metsien kestävästä kasvusta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää metsityksen tukemisen määräaikaisen lain (1114/2020) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2023 saa tehdä metsityksen määräaikaisen tukemisen lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 8 200 000 eurolla.