Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

10.2. AffärsverkenPDF-versio

De statliga affärsverkens verksamhet 2022

Affärsverk
(koncern)
Omsättning Räkenskapsperiodens resultat Avkastning
på investerat
kapital
Soliditetsgrad Investeringsutgifter Personal i
genomsnitt
  mn € förändr.,
%
mn € % av omsättningen (%) (%) mn € antal
                 
Senatfastigheter 537,5 4 31,3 5,8 1,0 59,8 570 530
(koncern) 813,8 6 34,4 4,2 0,8 60,0 700 1 235
Forststyrelsen 112,7 1 105,2 93,3 4,0 98,0 20 168
(koncern) 352,1 2 103,2 29,3 4,0 98,0 20 566
Sammanlagt 1 165,9   137,6       720 1 801

Staten har två affärsverk, Forststyrelsen och Senatfastigheter. På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Forststyrelsen är ett statligt affärsverk (lagen om Forststyrelsen 234/2016, lagen om statens skogsbruksaktiebolag 235/2016) vars verksamhet inte baserar sig på den tidigare lagen om statens affärsverk (1185/2002). Inte heller den gällande lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska tillämpas på Forststyrelsen.

Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen. Forststyrelsen tryggar för sin del tillgången på träråvara inom ramen för sina egna naturresursplaner med beaktande av andra samhälleliga förpliktelser som gäller Forststyrelsens verksamhet.

Skogsbruk och annan affärsverksamhet som sker på marknadsvillkor ska Forststyrelsen bedriva genom de dotterbolag som den äger. Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruket har bolagiserats till Metsähallitus Metsätalous Oy, som helt och hållet ägs av staten. Forststyrelsen besitter totalt ca 12,6 miljoner hektar statsägda land- och vattenområden med ett balansvärde på ca 4,0 miljarder euro. Av detta är ca 2,6 miljarder euro affärsverksamhetens grundkapital med avkastningskrav. År 2022 uppgår den prognostiserade omsättningen för Forststyrelsens affärsverksamhetskoncern till 352,1 miljoner euro och årsresultatet är 103,2 miljoner euro. År 2022 är intäktsföringen till staten 109,0 miljoner euro.

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk vars uppgift är att tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar. Senatfastigheter kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet främst finansieras med anslag som tagits in i statsbudgeten. År 2022 är intäktsföringen från Senatfastigheter till staten 35 miljoner euro.

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk 2022, mn euro

Affärsverk Senatkoncernen Forststyrelsen Sammanlagt
       
Intäktsföringar i budgeten      
— borgensavgifter 0,3 - 0,3
— räntor 2,8 - 2,8
— intäktsföring av vinst 35,0 109,0 144,0
— återbetalning av lån 16,0 - 16,0
Sammanlagt 54,1 109,0 163,1
       
Anslag för särskilda uppgifter - 65,6 65,6