Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

7. BarnbudgeteringPDF-versio

Sammanfattande granskning av barnbudgeteringen i budgetpropositionen

I enlighet med Marins regeringsprogram förbinder sig regeringen att bedöma konsekvenserna för barn av beslut, främja barnbudgetering, stärka faktaunderlaget för barnens välbefinnande samt barnens och ungdomarnas delaktighet. Statsrådets kansli tillsatte för perioden 28.12.2020—31.5.2021 en arbetsgrupp med uppgift att utreda barnbudgeteringen. Arbetsgruppen beredde i enlighet med sitt uppdrag ett förslag till hur den del av barnstrategin som gäller barnbudgetering ska tas i bruk i budgetpropositionerna. Pilotförsöket med barnbudgetering i budgetpropositionen för 2022 grundar sig på arbetsgruppens ovan nämnda förslag och begränsningar samt riktlinjer. Den sammanfattande granskningen fokuserar på barnåldersklassen (under 18 år), som också är i linje med definitionen av barnåldersklassen i FN:s konvention om barnets rättigheter.

I enlighet med arbetsgruppens riktlinjer beaktas i den sammanfattande granskningen av barnbudgeteringen de utgifter (förmåner och tjänster) som direkt hänför sig till barnåldersklassen samt de utgifter (t.ex. understöd) med vilka målgruppen för den verksamhet som finansieras är barn. Detta betyder att man i den sammanfattande granskningen av barnbudgeteringen beaktar utgifter (lagstadgade och prövningsbaserade) som direkt hänför sig och riktas till barn under 18 år samt utgifter som tydligt hänför sig till familjer med barn under 18 år. I fråga om vissa tjänster har man beaktat barnåldersklassens andel av målgruppen för tjänsterna. I granskningen inkluderas inte utgifter som indirekt hänför sig till barnåldersklassen, eftersom sådana uppskattade utgifter de facto inte beskriver utgiftsbeslut eller utgiftsförändringar som gäller barn, och det utifrån den kalkylerade granskningen inte går att dra några slutsatser om anslagsnivån för barnåldersklassen.

Anslagen för tjänster för barnåldersklassen i budgetpropositionen för 2022 är nästan i sin helhet anslag för fostran och undervisning samt social- och hälsovårdstjänster. En betydande del av anslagen för tjänster för barn och unga styrs till kommunerna via statsandelen för basservice. Finansieringen av förmåner är i första hand inkomstöverföring i anslutning till social trygghet.

I budgetpropositionen för 2022 uppgår de anslag som hänför sig direkt till barn eller barnfamiljer med beaktande av de lagstadgade och prövningsbaserade åtgärderna inom de olika huvudtitlarna till sammanlagt ca 7 miljarder euro. Av dessa beräknas något under 2,7 miljarder euro vara statsandelar för basservice som hänför sig till barnåldersklassen. Utöver anslagsnivån per åldersklass och ändringarna i nivån finns det inom barnåldersklassen prioriterade områden till vilka det har riktats särskild finansiering. Den viktigaste av dessa är finansieringen för att främja lika möjligheter för alla och stödja utsatta personer. Den särskilda finansieringen för de åtgärder som nämns i budgetpropositionen för 2022 är ca 378 miljoner euro. Denna finansiering ingår i den ovan beskrivna anslagsgranskningen (ca 7 miljarder euro).

Budgetanslag för barn och barnfamiljer

Anslagen för tjänster för barnåldersklassen (under 18 år) i budgetpropositionen för 2022 är nästan i sin helhet anslag för fostran och undervisning samt social- och hälsovårdstjänster. En del av finansieringen av kultur och konst, uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet samt ungdomsarbete och organisationsverksamhet inom motion och idrott riktas dessutom till barnåldersklassen. De ersättningar som betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar och främjande av integrationen inbegriper kostnader som hänför sig till främjande av integrationen av barn. Finansieringen av förmåner är i första hand inkomstöverföring i anslutning till social trygghet.

En betydande del av den statliga finansieringen av tjänster och förmåner för barnåldersklassen bestäms utifrån åldersklasspecifika faktorer. Därför baserar sig anslagen i tabellen nedan delvis på uppskattningar bl.a. utifrån antalet deltagare per åldersklass i den tjänst eller förmån som finansieras eller utifrån målgruppen för tjänsten. Det är bra att notera att man vid sidan av granskningen av de totala beloppen bör lyfta fram en individuell granskning (euro/barn) för att säkerställa en korrekt tolkning av barnbudgeteringen. Detta är viktigt, eftersom barnåldersklassens andel av befolkningen hela tiden minskar och en fokusering på de totala beloppen därför inte möjliggör en lämplig tidsmässig jämförelse.

Anslag som direkt hänför sig till barnåldersklassen (1 000 euro)

Kapitel eller moment Huvudtitel Förmåner, tjänster, understöd, program, projekt Budget 2020
Budget 2021
Budgetprop. 2022
Ändring 2021—2022
             
    1. Lagstadgade anslag        
28.90.30 FM Statsandel för kommunal basservice (kalkylerad andel för 0—18-åringar) 2 412 946 2 596 321 2 655 432 59 111
29.10.30, 29.20.30, 29.20.35, 29.70.55, 29.70.59, 29.80.34, 29.91.52 UKM Statsandelar för undervisning och kultur 978 910 981 819 1 082 797 100 978
33.10.50, 33.10.54, 33.10.57, 33.20.52, 33.30.60, 33.40.60, 33.60.52 SHM Statsandelar för socialtrygghetsförmåner 2 764 573 2 848 147 2 867 442 19 295
33.60.52 SHM Skyddshemsverksamhet 22 550 25 550 24 550 -1 000
32.50.30 ANM Kommunernas integrationsersättningar, barnåldersklass 59 000 63 000 57 000 -6 000
32.30.51 ANM Under 18-åriga deltagare i arbetskraftsservice 1 000 1 000 1 000 0
24.01.01 UM Dagvårds- och utbildningsersättningar inom utrikesrepresentationen 6 550 7 100 7 700 600
    Lagstadgad finansiering, sammanlagt 6 222 979 6 497 387 6 671 371 173 984
             
    2. Etablerad prövningsbaserad finansiering        
29.10.30, 29.80.52 UKM Undervisning och kultur: Skolelevernas klubbverksamhet, barnkultur, konstundervisningsorganisationer 7 875 22 810 20 549 -2 261
33.90.50 SHM Stea-understöd 124 000 124 000 120 000 -4 000
    Etablerad prövningsbaserad finansiering, sammanlagt 131 875 146 810 140 549 -6 261
    Lagstadgad och etablerad prövningsbaserad finansiering för barnåldersklassen (0—18 år), sammanlagt 6 354 854 6 644 197 6 811 920 167 723
             
    3. Annan prövningsbaserad finansiering        
    Projekt i regeringsprogrammet        
29.10, 29.20, 29.80, 29.90, 29.91, 28.90.30, 29.10.20, 29.20.30 UKM Undervisning och kultur 85 000 137 000 185 000 48 000
33.03.31, 33.60.31, 33.60.31 SHM Social- och hälsovård 13 600 28 800 24 800 -4 000
    Övriga projekt        
29.80, 29.90, 28.91 UKM Undervisning och kultur 9 344 10 344 10 344 0
33.03.63 SHM Social- och hälsovård 4 700 4 500 3 000 -1 500
    Annan prövningsbaserad finansiering för barnåldersklassen, sammanlagt 112 644 180 644 223 144 42 500
             
    ALLA SAMMANLAGT 6 467 498 6 824 841 7 035 064 210 223
    Uppskattning euro/barn1) 6 210 6 625 6 755 129

1) Finlands officiella statistik: Befolkningsstruktur 2020 och 2021 samt befolkningsprognos 2022

Den statliga finansiering för barnåldersklassen som ingår i den lagstadgade och etablerade prövningsbaserade finansieringen består av tjänster och inkomstöverföringar. De viktigaste tjänsterna är basservicen inom småbarnspedagogiken, inom den grundläggande utbildningen och inom social- och hälsovården, för vilka den statliga finansieringen är en del av statsandelen för kommunal basservice under finansministeriets huvudtitel. Dessutom är en del av finansieringen av den grundläggande utbildningen avsedd för finansiering av sådan verksamhet som inte kan riktas enligt den invånarspecifika finansieringen, och denna finns under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. Sådana är bl.a. finansieringen av den grundläggande utbildningen för personer med funktionsnedsättning, av påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen och av den förberedande undervisningen. Uppskattningen av barnåldersklassens andel av finansieringen av utbildningen på andra stadiet är 36 %. De viktigaste tjänster inom kultur och ungdomsarbete som hänför sig till barn är statsandelarna för kommunernas ungdomsväsende och grundläggande konstundervisning samt understöden för barnkultur.

De viktigaste inkomstöverföringarna i barnåldersklassen är barnbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjningar inom utkomstskyddet för arbetslösa samt utkomststöd som finns under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. De största delarna i den prövningsbaserade finansieringen för barnåldersklassen utgörs av sådan finansiering av kvalitets- och jämställdhetsprojekt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen som avses i regeringsprogrammet samt av understöd från social- och hälsoorganisationernas understödscentral (Stea) till organisationer och projekt som fokuserar på barn och unga. I den prövningsbaserade andelen ingår dessutom åtgärder som främjar barnfamiljernas välfärd och förebygger och avhjälper problem samt beredningen av barnstrategin.

Utgifter som i mindre utsträckning direkt hänför sig till barn finns också under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (integrationsersättningar) samt under utrikesministeriets huvudtitel (bl.a. utvecklingssamarbete). Kommunerna ersätts på basis av både kalkylerade och faktiska kostnader för mottagning av barn som omfattas av ersättningarna enligt integrationslagen och för ordnande av integrationsfrämjande tjänster. Av de asylsökande som fått uppehållstillstånd beräknas 20 % vara barn och 50 % kvotflyktingar. För ett barn under 7 år beviljas kommunerna en kalkylerad ersättning på 6 845 euro per år och för ett barn som fyllt 7 år 2 300 euro per år. Dessutom ersätts enligt de faktiska kostnaderna bl.a. särskilda kostnader för social- och hälsovården (inkl. barnskyddet) samt kostnader för ordnande av vård och omsorg för barn och unga som vistas i landet utan vårdnadshavare. En av utvecklingssamarbetets viktigaste målgrupper är barn och unga. Den andel av de egentliga anslagen för utvecklingssamarbete som hänför sig direkt till barn beräknas vara drygt 20 %. Dessutom riktas en betydande del av finansieringen till unga. Ett centralt indirekt resultat av utvecklingssamarbetet är att barnens ställning förbättras i hushållen och samhället.

Statsandelen för kommunernas basservice som en del av barnbudgeteringen

En betydande del av anslagen för tjänster för barn och unga styrs till kommunerna via statsandelen för basservice. Statsandelen för kommunal basservice (moment 28.90.30) är totalt ca 8,0 miljarder euro 2022, vilket är nästan 300 miljoner euro mer än i budgeten för 2021. Vid jämförelse med föregående år ska det dock beaktas att statsandelen för basservice 2021 innehåller ett tillägg av engångsnatur på 300 miljoner euro. År 2022 höjs statsandelen framför allt av den separata höjning av statsandelen med 246 miljoner euro som regeringen beslutade om vid ramförhandlingarna våren 2021 och av indexhöjningen för 2022, som ökar statsandelarna med ca 188 miljoner euro. Dessutom ökar uppgiftsändringarna statsandelarna med drygt 100 miljoner euro. Av statsandelen beräknas 2022 knappt 2,7 miljarder euro riktas till barn och unga i samband med barnbudgeteringen. Beräkningen baserar sig på andelen för åldersgrupper under 18 år av de kalkylerade statsandelarna samt på det antagande som härletts från den, dvs. att även i fråga om tilläggsdelarna till statsandelen, de tidsbestämda och permanenta tilläggen och minskningarna samt utjämningen av statsandelen ska samma andel riktas till barn och unga.

År 2022 är andelen för åldersgrupper under 18 år ca 33,3 % av de kalkylerade statsandelarna. År 2021 var motsvarande andel 33,7 %. Sålunda har viktningsvärdet av barns och ungas åldersgrupper som grund för bestämmandet av den kalkylerade statsandelen minskat med cirka 0,5 procentenheter. Förändringen förklaras av att barnens och de ungas åldersklasser minskar samtidigt som de vuxnas och i synnerhet åldersklassen av personer över 65 år ökar. Förändringen förklaras också av att tyngdpunkten i de beslutade ökningarna av statsandelen ligger mer på de vuxnas åldersklasser. Det bör dock noteras att de grundpriser i fråga om åldersklasser under 18 år som använts vid beräkningen av statsandelen har stigit sedan 2021. Detta förklaras framför allt av justeringen av kostnadsfördelningen 2022 mellan kommunerna och staten, som i betydande grad höjer de kalkylerade kostnaderna för statsandelen. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2022 beaktas dock inte i nivån på statsandelen för kommunal basservice, utan i statsandelen görs en minskning som motsvarar den (se även kapitel 9). Utöver justeringen av kostnadsfördelningen höjs de kalkylerade kostnaderna för åldersklasserna under 18 år också bl.a. genom dimensioneringen av minimipersonalen inom barnskyddet (socialarbetare) i enlighet med regeringsprogrammet samt genom åtgärderna för stöd till småbarnspedagogiken, för stärkande av elev- och studerandevården och för utvidgningen av läroplikten.

Barnåldersklassernas kalkylerade andel av kommunernas statsandelar

  Budget 2020 Budget 2021 Budgetprop. 2022 Ändring 2021—2022
         
Kalkylerade grundpriser i barnåldersklasserna:        
Ålder 0—5 (euro/inv.) 8 511,95 8 761,95 9 713,40 951,45
Ålder 6 (euro/inv.) 9 043,62 9 284,90 10 305,81 1 020,91
Ålder 7—12 (euro/inv.) 7 573,36 7 759,16 8 595,97 836,81
Ålder 13—15 (euro/inv.) 12 981,41 13 287,99 14 733,62 1 445,63
Ålder 16—18 (euro/inv.) 4 139,31 4 258,71 4 728,33 469,62
Antal 0—18-åringar som använts vid dimensioneringen av statsandelen 1 111 484 1 101 773 1 093 799 -7 974
         
Kalkylerade kostnader för barnåldersklasserna sammanlagt, 1 000 euro 9 177 014 9 343 240 10 277 732 934 492
Statsandelens kalkylerade kostnader sammanlagt, 1 000 euro 26 904 711 27 701 152 30 903 655 3 202 503
Barnåldersklassernas andel av kalkylerade kostnader (%) 34,11 % 33,73 % 33,26 % -0,47 %
Statsandel för kommunal basservice sammanlagt, 1 000 euro 7 074 155 7 697 660 7 984 500 286 840
Barnåldersklassernas kalkylerade andel av statsandelen, 1 000 euro 2 412 946 2 596 321 2 655 432 59 111

Beskattningen ur barnens och barnfamiljernas synvinkel

Beskattningen grundar sig på inkomster, förmögenhet och konsumtion och riktas i princip på samma sätt till alla åldersklasser. I Finland tillämpas särbeskattning, dvs. var och en beskattas på basis av sina inkomster och sin förmögenhet, och till exempel civilstånd eller familjens storlek har i regel ingen betydelse. I det finländska skattesystemet är närmast skatteutgifter som riktas till barnfamiljer de element som stöder barn och barnfamiljer. I skattesystemet har inga strukturer som särskilt diskriminerar barn eller barnfamiljer upptäckts.

Enligt skatteförvaltningens inkomstskattestatistik för personkunder betalade minderåriga ca 16,4 miljoner euro i inkomstskatt 2019, vilket var mindre än 0,1 % av alla inkomstskatter som personkunder betalade. Av de inkomstskatter som minderåriga betalade var ca 60 % kapitalinkomstskatt. Med minderåriga barn avses i inkomstskattelagen barn som före skatteårets ingång inte har fyllt 17 år. Enligt finansministeriets uppskattning betalade barnfamiljerna ca 34,4 % av inkomstskatten 2019.

Det finländska skattesystemet grundar sig på ett brett inkomstbegrepp, enligt vilket alla inkomster i princip är skattepliktiga. Skattefriheten är ett undantag från det sedvanliga systemet för beskattning och skapar sålunda skatteutgifter1). Den enda skatteutgift som direkt hänför sig till barnåldersklassen är minderårighetsavdraget vid skatt på arv och gåva. Skatteutgifter som i inkomstbeskattningen särskilt hänför sig till barnfamiljer är bl.a. skattefrihet för barnbidrag, underhållsbidrag, underhållsstöd, adoptionsstöd, barnförhöjning till pensionstagare samt barnförhöjning av underskottsgottgörelsen och underhållsskyldighetsavdrag. Även inom mervärdesskattesystemet är i princip all försäljning av nyttigheter i form av affärsverksamhet skattepliktig. Småbarnspedagogiska tjänster, socialvårdstjänster, allmänbildande och yrkesinriktad undervisning samt statsunderstödd grundläggande konstundervisning är i princip befriade från mervärdesskatt2) Den utgift som utgörs av denna skattefrihet hänför sig till barn till den del användarna av dessa tjänster är barn. Inom punktbeskattningen utgörs den skatteutgift som hänför sig till barnfamiljer av befrielse från punktskatt på läskedrycker i fråga om modersmjölksersättning och tillskottsnäring samt barnmat.

På grund av de begränsningar som hänför sig till definitionerna och beräkningen av skatteutgifterna är de som sådana inte i sig tillämpliga för mätning av ett visst fenomen i budgeten. I fråga om de flesta skatteutgifter kan endast en uppskattning beräknas av deras minskande effekt på skatteintäkterna. Det är inte möjligt att för alla skatteutgifter beräkna ett eurobelopp. Skatteutgifterna är beroende av beskattningsstrukturen samt det valda sedvanliga systemet och strykandet av en skatteutgift ökar inte nödvändigtvis skatteinkomsterna med motsvarande belopp. Det sammanlagda beloppet av de skatteutgifter som skattefrihet för underhållsstödet, underhållsbidraget, barnbidragen, underhållsskyldighetsavdraget samt minderårighetsavdraget vid arvsbeskattningen bildar har uppskattats till drygt 600 miljoner euro på 2020 års nivå, varav barnbidragens skattefria andel är knappa 500 miljoner euro. Det har inte föreslagits några ändringar i grunderna för dessa skatteutgifter och deras belopp beräknas förbli ungefär på 2020 års nivå 2021 och 2022.

I budgetpropositionen för 2022 föreslås inga skatteändringar som direkt gäller barn eller barnfamiljer. I skatteändringarna i budgetpropositionen ingår bl.a. ett förslag till höjning av hushållsavdraget i fråga om hushållsarbete och vård- och omsorgsarbete, vilket stöder också barnfamiljer. Ändringarna i beskattningsgrunderna beskrivs närmare i motiveringstexterna till avdelning 11.

Stöd för barn och unga

Utöver anslagsnivån per åldersklass och ändringarna i nivån finns det inom barnåldersklassen prioriterade områden för vilka det har riktats särskild finansiering. Den viktigaste av dessa är finansieringen för att främja lika möjligheter för alla och stödja utsatta personer. Denna finansiering ingår i den ovan beskrivna anslagsgranskningen.

Det centrala målet för anslagen för barnåldersklassen är över huvud taget att främja lika möjligheter. I syfte att främja detta mål innehåller budgetpropositionen utöver den lagstadgade basservicen och andra lagstadgade tjänster som hänför sig till barnåldersklassen samt inkomstöverföringar i synnerhet helheter av projekt enligt regeringsprogrammet samt lagstadgade reformer med anslagseffekt. Exempel på åtgärder och finansieringsrelaterade helheter av detta slag är finansiering av kvalitets- och jämställdhetsprojekt inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, utvidgning av verkstadsverksamheten för unga, åtgärder som främjar barnfamiljernas välfärd samt förebygger och åtgärdar problem, beredning av barnstrategin, utvidgning av läroplikten och utvidgning av eftervården inom barnskyddet. Den särskilda finansieringen för de åtgärder som nämns i budgetpropositionen för 2022 är ca 378 miljoner euro.