Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

Inkomster av blandad natur, mn euro

  2020
bokslut
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
2021—2022
förändr., %
         
Inkomster av blandad natur, mn euro 5 740 5 769 6 316 9
— överföring från statens pensionsfond 1 931 1 944 1 991 2
— inkomster från EU 1 103 1 181 1 568 33
— Avkastning av penningspelsverksamhet (SHM, UKM, JSM) 746 877 726 -17
— övriga 1 960 1 767 2 031 14

Ränteinkomster och intäktsföring av vinst (mn euro)

  2020
bokslut
2021
ordinarie
budget
2022
budgetprop.
2021—2022
förändr., %
         
Ränteinkomster ochintäktsföring av vinst, mn euro 1 345 2 720 2 696 -1
— ränteinkomster 46 47 43 -9
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 937 2 417 2 409 0
— andel i Finlands Banks vinst 188 100 100 0
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 174 155 144 -7

Statens inkomster av blandad natur 2022 beräknas uppgå till 6 316 miljoner euro, dvs. 547 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2021. Den viktigaste enskilda posten bland inkomsterna av blandad natur är den intäktsföring på 1 991 miljoner euro som görs från statens pensionsfond till statens budgetekonomi. Till inkomsterna av blandad natur räknas inkomsterna från EU. Inflödet av inkomster av blandad natur från EU beräknas uppgå till 1 568 miljoner euro. De ökade inkomsterna från EU förklaras till största del av att de omfattar utbetalningar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, vilka uppskattningsvis uppgår till 355 miljoner euro. Kommissionen bedömer de nationella planerna och planerna godkänns i rådet. Utbetalningarna görs på basis av framstegen med den nationella planen och när man har visat att de uppsatta målen har nåtts planenligt. Inkomstposten för faciliteten för återhämtning och resiliens grundar sig på kommissionens förslag.

Till inkomsterna av blandad natur hänförs också undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets andelar av vinstmedlen av penningspelsverksamheten. Den sammanlagda summan beräknas minska till 726 miljoner euro 2022. Utvecklingen beror på att Veikkaus Ab:s resultat minskar, bl.a. som en följd av åtgärder för att bekämpa spelproblem. En annan faktor som ökar Inkomsterna av blandad natur är det högre priset på utsläppsrätter. Jämfört med den ordinarie budgeten 2021 beräknas auktioneringen av utsläppsrätter 2022 inbringa inemot 250 miljoner euro mer inkomster.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 2 696 miljoner euro, vilket är 24 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2021. Den största inkomstposten utgörs av dividendinkomster och inkomster av försäljning av aktier. Försäljningen av aktier beräknas inbringa sammanlagt 1,4 miljarder euro, varav ca 1 miljard euro är försäljningar som hänför sig till finansieringen av framtidsinvesteringar enligt regeringsprogrammet. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. År 2021 beräknas intäktsföringen uppgå till 100 miljoner euro. Intäktsföringen av de statliga affärsverkens vinst beräknas uppgå till 144 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är 109 miljoner euro och Senatfastigheters andel 35 miljoner euro.