Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2022

11. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkningPDF-versio

Avsnittet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2021 och består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgetekonomin (11 st) samt de statliga affärsverkskoncernerna (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen den 30 juni 2021. Syftet med de totala kalkylerna är att man ska få en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

Praxis för eliminering av interna och inbördes bokföringstransaktioner i budgetekonomin och i statliga fonder som står utanför budgetekonomin har reviderats från ingången av 2020. Enligt den förnyade metoden elimineras utöver interna intäkter och kostnader också fordringar och skulder med hjälp av särskilt definierade affärsbokföringskonton och partnerkoder för interna poster. Till följd av den nya elimineringspraxisen sprids effekten av elimineringarna ut på nästan alla rader i kalkylen. Ändringens inverkan på elimineringar som görs i de totala kalkylerna är liten med tanke på helheten.

11.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2021

Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och statens affärsverkskoncerner upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2021 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.

I de totala kalkylerna för 2020 och 2021 syns coronavirusepidemins inverkan på Finlands ekonomi. De begränsningsåtgärder som vidtagits för att bromsa spridningen av coronaviruset har haft negativa konsekvenser särskilt för de branscher som direkt berörs av begränsningarna. På grund av begränsningarna minskade samhällets funktioner, vilket framgår av totalkalkylerna framför allt som en minskning av skatteintäkterna och andra avgifter av skattenatur under början av 2020 jämfört med tidigare år. Skatterna och avgifterna av skattenatur ökade under början av 2021 med 1 611 miljoner euro jämfört med året innan. Detta berodde främst på en ökning av mervärdesskatten, förvärvs- och kapitalinkomstskatten, punktskatten på tobak och överlåtelseskatten. Till följd av begränsningarna har det av staten förutsatts betydande stödåtgärder inom olika samhällssektorer, vilket syns som en ökning av överföringsekonomins kostnader med 513 miljoner euro jämfört med första hälften av 2020. Mest ökade överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen, socialskyddsfonderna och näringslivet samt för Europeiska unionens institutioner och andra organ. Jämfört med första hälften av 2020 minskade underskottet med 1 190 miljoner euro.

Det sammanräknade över- och underskottet för alla ingående delar i totalkalkylerna (statens budgetekonomi, de statliga fonderna utanför budgetekonomin och affärsverkskoncernerna) har minskat under första delen av 2021 i förhållande till jämförelseperioden. Som största ingående helhet har budgetekonomin dock en central inverkan på totalkalkylerna. Underskottet i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2021 var -3 913 miljoner euro (-5 103 miljoner euro 2020) och det minskade med 1 190 miljoner euro. Enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen blir underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen dock 684 miljoner euro (581 miljoner euro) större än det direkt sammanräknade överskottet i statens budgetekonomis, fondernas och affärsverkskoncernernas separata rapportering.

Överskotten och underskotten under granskningsperioderna 1.1—30.6.2021 och 1.1—30.6.2020 (mn euro)

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Affärsverkskoncernernas vinst Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1—6/2020 -5 171 559 91 -5 123
1—6/2021 -3 983 649 106 -3 913

I den totala intäkts- och kostnadskalkylen presenteras både de ingående helheternas intäkts- och kostnadskalkyler, där effekterna av de interna bokföringstransaktionerna inom helheterna har beaktats, och en kombination av dessa. I kalkylen presenteras eliminering av bokföringstransaktioner mellan helheter i en egen kolumn.

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2021 (1 000 euro)1)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverkskoncerner Elimineringar 1.1—30.6.2021 1.1—30.6.2020
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 377 848 59 748 173 157 2 527 608 225 539 293
Hyror och serviceintäkter 12 938 3 360 403 567 364 876 54 989 56 936
Övriga intäkter av verksamheten 249 892 1 473 590 29 170 404 211 1 384 440 855 786
       
KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Köp under räkenskapsperioden 292 263 128 121 61 410 86 481 709 346 251
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager -835   897   62 458
Personalkostnader 2 522 902 4 210 76 654 353 725 2 250 041 2 093 010
Hyror 394 173 2 039 54 854 364 876 86 191 115 931
Köp av tjänster 1 349 476 26 705 163 849 51 700 1 488 329 1 472 276
Övriga kostnader 343 614 23 995 59 391 1 754 425 247 461 753
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager 7       7 49
Tillverkning för eget bruk -40 960   -2 098   -43 058 -38 763
Avskrivningar 625 782 6 268 117 452   749 502 716 402
             
ÅTERSTOD I -4 845 745 1 345 359 73 485   -3 426 375 -3 715 353
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 221 668 416 349 453 87 176 1 551 294 1 292 736
Finansiella kostnader -300 749 -86 987 -8 111 2 176 -393 672 9 833
Andel av intresseföretags resultat2)     5 703   5 703 4 839
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 7 590 1 236     8 826 56 481
Extraordinära kostnader -9 648       -9 648 -6 773
             
ÅTERSTOD II -3 926 885 1 675 956 71 530   -2 263 873 -2 358 237
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 73 537       73 537 72 762
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 698 657       698 657 744 085
 Överföringsekonomins övriga intäkter 1 027 027   34 021 1 006 621 54 427 51 604
Kostnader            
 För lokalförvaltningen 7 356 617 11 284     7 367 901 7 212 506
 För socialskyddsfonderna 7 724 736       7 724 736 7 696 958
 För näringslivet 1 745 041 45 951   34 021 1 756 971 1 545 130
 För icke-vinstsyftande samfund 1 518 175 43 881     1 562 056 1 576 451
 För hushållen 2 251 631 3 474     2 255 105 2 222 173
 För Europeiska unionens institutioner och andra organ 1 328 749 269 512     1 598 261 1 267 563
 För utlandet 445 015       445 015 449 701
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 2 765 968 679 156   329 541 3 115 583 3 342 401
             
ÅTERSTOD III -27 263 597 622 699 105 551   -27 262 880 -26 802 669
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 23 162 403 25 836   -43 830 23 232 070 21 617 964
Övriga obligatoriska avgifter 118 004       118 004 81 815
             
Minoritetsandelar2)     30   30 41
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -3 983 190 648 535 105 581 683 702 -3 912 777 -5 102 850

1) Staten, fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Det kan därför förekomma att de totala kalkylerna inte överensstämmer på grund av skillnader i periodiseringen.

2) Andel av intresseföretags resultat, Minoritetsandelar: Inbegriper affärsverkskoncernernas uppgifter.

De viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när början av 2021 jämförs med början av 2020:

  • — Verksamhetens intäkter ökade med 560 miljoner euro och uppgick till 2 012 miljoner euro. Intäkterna från annan verksamhet ökade mest, med 493 miljoner euro. De största förändringarna skedde bl.a. i intäkterna från serviceverksamheten och intäkterna från ersättningar för samarbetskostnader.
  • — Kostnaderna för verksamheten ökade med 271 miljoner euro och uppgick till 5 438 miljoner euro. Den största ökningen skedde inom personalkostnaderna, 157 miljoner euro. I hyreskostnaderna gjordes en inbesparing på 29,7 miljoner euro.
  • — De finansiella kostnaderna ökade med 403 miljoner euro och uppgick till 393,7 miljoner euro. Den största effekten har emissionsdifferensen på skulder i euro. I början av 2020 bokfördes undantagsvis 495 miljoner euro i emissionsvinster, medan det i början av 2021 bokfördes -14 miljoner euro i emissionsförluster.
  • — De finansiella intäkterna ökade med 258 miljoner euro och uppgick till 1 551 miljoner euro. Detta berodde bl.a. på att utdelningen ökade.
  • — Överföringsekonomins intäkter minskade med -42 miljoner euro och uppgick till 827 miljoner euro. Intäkterna från Europeiska unionens institutioner och andra organ minskade med -45 miljoner euro, medan intäkterna från lokalförvaltningen ökade med 0,8 miljoner euro och överföringsekonomins övriga intäkter med 2,8 miljoner euro.
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 513 miljoner euro och uppgick till sammanlagt 25 826 miljoner euro. De största ökningarna skedde i fråga om kostnaderna för lokalförvaltningen, 155 miljoner euro, för näringslivet, 212 miljoner euro, och för Europeiska unionens institutioner och andra organ, 331 miljoner euro.
  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 1 650 miljoner euro och uppgick till 23 350 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 1 614 miljoner euro.

11.2. Statens totala balansräkning 30.6.2021

Egendomsstrukturen i den totala balansräkningen avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkskoncernernas tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkskoncernernas grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna, som ökade i början av 2021 i likhet med året innan, har i huvudsak finansierats genom en ökning av statens upplåning och genom betalning av penningmedel. Statens totala balansräkning har minskat med 5 717 miljoner euro under tidsperioden 30.6.2020—30.6.2021. Beloppet av främmande kapital ökade med 5 648 miljoner euro och finansieringstillgångarna minskade med 6 554 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden. Detta har påverkats av de stora lånebeloppen föregående år till följd av bättre hantering av de likvida medlen, men i början av 2021 har de likvida medlen kunnat hanteras bättre och upplåningen har varit mer kontrollerad.

I den totala balansräkningen presenteras både de ingående helheternas balansräkningar, där effekterna av de interna bokföringstransaktionerna inom helheterna har beaktats, och en kombination av dessa. I kalkylen presenteras eliminering av bokföringstransaktioner mellan helheter i en egen kolumn.

Statens totala balansräkning 30.6.2021 (1 000 euro)1)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverkskoncerner Elimineringar 30.6.2021 30.6.2020
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Mark- och vattenområden 42 754   1 017 175   1 059 929 1 039 973
Byggnadsmarks- och vattenområden 16 158   38 420   54 577 55 121
Byggnader 428 038   196 848   624 886 620 621
Övrig nationalförmögenhet 58 250       58 250 26 520
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 23 840       23 840 26 520
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 26 997 373 646   28 017 33 101
Övriga utgifter med lång verkningstid 642 603   46 012   688 615 677 437
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 443 832   2 315   446 147 363 060
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Mark- och vattenområden 8 713 1 182 2 894 931   2 904 827 2 905 746
Byggnadsmarks- och vattenområden 1 143 858   429 409   1 573 267 1 566 008
Byggnader och konstruktioner 228 918   2 907 840   3 136 757 3 162 855
Anläggningar 17 981 576   22 530   18 004 107 17 861 321
Maskiner och anordningar samt inventarier 625 951 13 083 8 577   647 611 613 688
Övriga materiella tillgångar 10 852 24 052 109 689   144 594 121 003
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 1 200 221   428 292 34 133 1 594 379 1 530 909
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 15 484 376 506 928 4 034   15 995 338 17 564 725
Grundkapital i affärsverkskoncerner och kapital som placerats såsom övrigt eget kapital1) 6 063 287     6 066 957 -3 670 -720
Placeringar i euro 4 399 158 14 213 508     18 612 666 16 711 424
Placeringar i utländsk valuta   4 865 410     4 865 410 4 715 133
Andelar i ägarintresseföretag2)     276 474   276 474 217 046
Fordringar på ägarintresseföretag2)           59 000
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 48 260 343 19 624 536 7 130 749   68 914 538 68 101 736
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 457 024       457 024 451 187
Halvfärdig produktion 5 340       5 340 5 226
Färdiga produkter/Varor 39 224 1 161 160 11 316   1 211 700 1 335 524
Övriga omsättningstillgångar           23 951
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 4 211 122 21 388 48 528 1 323 525 2 957 512 2 884 314
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Kundfordringar 75 622 48 511 80 905 6 714 198 324 127 568
Lånefordringar 180 054 1 761 352   83 098 1 858 308 1 773 977
Resultatregleringar 36 694 58 401 8 807 92 898 11 004 81 543
Övriga kortfristiga fordringar 173 122 125 872 6 204 2 320 302 877 289 545
Förskottsbetalningar 738 861 8 505     747 366 872 833
             
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   119 968     119 968 382 769
Övriga placeringar i euro 1 041 595       1 041 595 302 593
Köp av obligationslån i utländsk valuta            
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 8 975 415 5 673 556 276 554 4 939 389 9 986 135 16 919 991
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 15 934 072 8 978 713 432 313   18 897 153 25 451 021
             
AKTIVA SAMMANLAGT 64 763 456 28 603 250 8 815 504 12 549 036 89 633 174 95 350 051
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -21 447 382     -21 447 382 -20 217 254
Affärsverkskoncernernas kapital1)     6 066 957 6 066 957    
Budgetöverföringar   -644 000   -644 000    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -45 471 535 49 530 962 822 171 -85 000 4 966 598 16 285 962
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -3 983 190 648 535 105 581 683 702 -3 912 777 -5 102 850
             
MINORITETSANDELAR            
Minoritetsandelar2)     4 728   4 728 4 804
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 8 899       8 899 8 890
             
RESERVER            
Reserver     19 932   19 932 25 154
             
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 112 435 650 349 023 1 426 943 1 254 263 112 957 353 102 857 026
Upptagna lån i utländsk valuta -1 866       -1 866 1 578
Långfristiga resultatregleringar 125 322       125 322 120 446
Övriga långfristiga skulder 408 480   52   408 532 468 930
             
KORTFRISTIGT            
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 55 345       55 345 7 438 898
Samlingskonton för statliga fonder utanför statsbudgeten            
Kortfristiga lån 18 503 127   187 994 152 361 18 538 760 14 751 389
Främmande medel som förvaltas av staten 354 419       354 419 285 862
Erhållna förskott 439 446   56 558 34 133 461 871 484 475
Leverantörsskulder 319 215 54 121 39 586 6 647 406 275 305 512
Resultatregleringar 1 387 106 51 277 61 517 1 801 1 498 100 1 550 119
Övriga kortfristiga skulder 5 291 830 60 714 23 485 138 783 5 237 246 6 129 345
Felkonton 18       18 -36
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 144 257 480 515 135 1 796 136 6 527 377 140 041 374 134 393 544
             
PASSIVA SAMMANLAGT 64 763 456 28 603 250 8 815 504 12 549 036 89 633 174 95 350 051

1) Staten upprättar inte något mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Det kan därför förekomma att de totala kalkylerna inte överensstämmer på grund av skillnader i periodiseringen. Av denna orsak stämde posterna för eget kapital och övrigt eget kapital i fråga om statens budgetekonomi respektive affärsverkskoncernerna inte överens 30.6.2021, 30.6.2020 och 30.6.2019, och det fanns summor kvar på dessa konton.

2) Raderna Andelar i ägarintresseföretag, Fordringar på ägarintresseföretag, Minoritetsandelar: Inbegriper affärsverkskoncernernas uppgifter

11.3. Statliga borgensförbindelser och statsgarantier utanför balansräkningen

De totala åtagandena utanför balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2020 sammanlagt 194,9 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 93,1 miljarder euro, utgjorde det största enskilda åtagandet.

Gällande statliga borgensförbindelser och statsgarantier som belastar staten uppgick den 30 juni 2021 till sammanlagt 63,8 miljarder euro. Ökningen från början av året var 1,8 miljarder euro och den berodde huvudsakligen på att Statens bostadsfonds och Finnveras borgensförbindelser och garantier ökade. Med stöd av gällande lagstiftning och riksdagsbeslut om borgensförbindelser och garantier uppgick det disponibla maximibeloppet för statliga borgensförbindelser och statsgarantier till sammanlagt 134,3 miljarder euro den 30 juni 2021 (135,2 miljarder euro 31.12.2020). Minskningen jämfört med årsskiftet beror till största delen på att maximibeloppet av statsgarantin för det bilaterala lånet mellan Finlands Bank och IMF sjönk med 2,1 miljarder euro.

Statens bostadsfond utgör den huvudsakliga delen av borgensstocken för statliga fonder utanför statsbudgeten, och dess borgensstock uppgick till sammanlagt 16,9 miljarder euro den 30 juni 2021. Största delen av dessa garantier hänför sig till räntestödda bygg- och ombyggnadslån för hyres- och bostadsrättshus.

Till följd av coronavirusepidemin och begränsningarna i anslutning till den har riksdagen före den 30 juni 2021 dessutom gett statsrådet fullmakt på 3,2 miljarder euro att bevilja nya statliga borgensförbindelser och statsgarantier för att trygga tillgången till inhemsk företagsfinansiering och betalningen av arbetslöshetsutgifter, för att möjliggöra användningen av krishanteringsinstrument som inrättas inom ramen för EU samt för att trygga försäkringsskyddet i fråga om vaccin mot covid-19.

Gällande borgensförbindelser och statsgarantier samt det disponibla maximibeloppet 30.6.2021 (md euro)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I kraft 30.6.2021 Disponibelt maximibelopp
                   
Finnvera 17,5 22,6 22,6 27,7 30,3 32,6 31,6 32,3 73,2
Studielån 1,8 2,0 2,3 2,7 3,4 4,0 4,5 4,8 5,1
EFSF1) 6,6 6,2 6,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 14,0
Finlands Bank 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 7,2
Statliga fonder 2) 11,8 12,3 13,2 13,8 14,6 15,5 16,5 17,1 20,2
Covid-19-stödåtgärder 3)             1,4 1,4 3,2
Övriga 4) 0,9 0,6 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7 11,4
Sammanlagt 39,2 44,2 46,1 52,3 56,6 60,2 62,0 63,8 134,3

1) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

2) Innehåller Statens bostadsfond, Gårdsbrukets utvecklingsfond och Försörjningsberedskapsfonden, vilkas borgensstock Statens bostadsfond utgör största delen av.

3) Inbegriper statliga borgensförbindelser och statsgarantier som på grund av coronavirusepidemin beviljats för Europeiska kommissionens medelsanskaffning (stödinstrumentet SURE), Europeiska investeringsbanken (garantifonden EU Covid-19), inhemska rederiföretag och flygföretag, Sysselsättningsfonden samt en försäkringsgaranti som beviljas försäkringsbolagen för vaccin mot covid-19.

4) Det disponibla maximibeloppet inbegriper en försäkringsgaranti på 10 miljarder euro, vars syfte är att säkerställa att de skadeförsäkringar som är nödvändiga med tanke på befolkningens försörjning eller tryggandet av näringslivet kan fås under undantagsförhållanden.

11.4. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningsutgifterna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till 20,2 miljarder euro den 31 december 2020. Trafiklederna utgjorde 42,1 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 48,1 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar 31.12.2020 (md euro)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                     
Trafikledskonstruktioner och mark 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8 19,9 20,1 20,0 20,2
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1 23,1 24,7 25,0 25,6
Övriga anläggningstillgångar 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7 44,8 46,8 47,1 48,1

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2020 (mn euro)

  Väg Bana Vatten Trafikleder sammanlagt
  Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring Investeringar Avskrivningar Förändring
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 823 781 43
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
2017 589 630 -41 302 197 105 17 10 8 908 837 71
2018 802 649 154 314 207 107 23 10 13 1 140 866 274
2019 512 644 -132 197 213 -16 42 11 31 751 868 -116
2020 790 649 141 308 220 88 27 12 16 1 125 881 244

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningsutgifterna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är vägtrafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 111 miljoner euro större än investeringarna. Den negativa skillnaden mellan investeringarna och avskrivningarna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningsutgifterna anses som den lägsta siffran för det eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. På 2000-talet har investeringarna i banleder i sin tur varit ca 2,42 miljarder euro större än avskrivningarna och investeringarna i vattenleder 14 miljoner större än avskrivningarna.

11.5. Statens investeringar

I tabellen nedan har de investeringar som under åren 2014—2020 och början av 2021 gjorts inom budgetekonomin och av fonderna utanför budgeten samt statens affärsverkskoncerner sammanställts. Budgetekonomins investeringar har presenterats som nettobelopp genom att de investeringar som gjorts i nationalförmögenheten, anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna samt i de utestående fordringarna minskats med de överlåtelser som gäller ifrågavarande tillgångsslag. Halvfärdiga anläggningar har presenterats som färdiga anläggningar i tabellen. I förskottsbetalningarna ingår diverse mindre betydande anskaffningar av anläggningstillgångar. När det gäller fondernas investeringar har de beräknats som förändringar i tillgångsslagens balansvärden korrigerade med avskrivningarna. De uppgifter som gäller affärsverkskoncernerna är beloppet av de investeringar som Forststyrelsen och Senatfastigheter har uppgett i bokslutet. Under granskningsperioden 2014—2020 uppgick budgetekonomins totala investeringar till i genomsnitt 1,2 miljarder euro om året och affärsverkskoncernernas investeringar till i genomsnitt 299 miljoner euro om året. Budgetekonomins reella investeringar var ca 1,3 miljarder euro om året under granskningsperioden. De investeringar i värdepapper som ingår i anläggningstillgångar och i andra långfristiga placeringar som gjorts inom budgetekonomin och de investeringar som gjorts inom fondekonomin har varierat kraftigt under perioden. Detta beror på köp och försäljning av värdepapper och på förändringarna i de långfristiga fordringarna.

Investeringarna inom budgetekonomin och investeringar gjorda av statliga fonder utanför budgeten och statens affärsverkskoncerner åren 2013—2019 och 30.6.2020, mn euro

BUDGETEKONOMIN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30.6.2021
                 
NATIONALFÖRMÖGENHET 34,2 14,4 12,7 11,7 15,4 11,9 15,4 7,1
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 55,9 60,1 73,5 64,2 95,5 97,0 72,8 29,6
MATERIELLA TILLGÅNGAR                
Mark- och vattenområden (inkl. Byggnadsmarks- och vattenområden) 19,6 17,6 16,9 16,7 18,1 15,2 20,4 4,6
Byggnader och konstruktioner 3,2 7,0 5,0 5,5 4,4 4,5 7,9 1,1
Anläggningar 860,5 776,0 860,7 841,0 935,5 837,4 1 027,7 271,2
Maskiner och anordningar 90,1 83,9 83,2 83,6 98,7 99,7 122,9 38,1
Inventarier 1,7 1,6 2,5 2,5 3,8 2,1 2,0 0,9
Övriga materiella tillgångar 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
Förskottsbetalningar och pågående projekt 103,5 92,2 30,1 25,7 17,8 27,8 51,4 37,1
Tillverkning för eget bruk 1) 89,3 95,2 148,9 178,4 116,1 176,3 196,6 41,0
Sammanlagt 1 258,1 1 148,0 1 233,5 1 229,4 1 305,2 1 271,9 1 517,3 430,8
                 
VÄRDEPAPPER SOM INGÅR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR                
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna 255,2 59,5 229,0 -148,1 -230,6 68,2 377,7 29,2
Placeringar i affärsverk 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristiga placeringar i euro 11,0 51,6 -20,3 100,3 55,7 -66,1 196,4 331,7
Långfristiga fordringar -72,6 60,5 -189,2 -200,7 -2 057,1 184,4 236,9 25,7
Sammanlagt 193,6 156,7 19,4 -248,4 -2 232,0 186,5 811,1 386,6
                 
Budgetekonomin sammanlagt 1 451,7 1 304,7 1 252,9 980,9 -926,8 1 458,4 2 328,4 776,5
                 
STATLIGA FONDER UTANFÖR BUDGETEN                
                 
Statens pensionsfond 143,3 368,4 -61,3 243,7 838,3 153,8 -49,3 515,2
Försörjningsberedskapsfonden 51,7 -151,4 384,4 37,7 -188,7 150,2 10,3 5,3
Statens bostadsfond -505,0 -592,9 -615,8 -577,0 -478,9 -481,1 -425,0 -
Övriga fonder utanför statsbudgeten 3,3 1,8 -2,6 419,1 21,5 111,4 -177,6 10,2
Fonder sammanlagt -306,8 -374,1 -295,3 123,5 192,3 -65,7 -641,7 530,7
                 
AFFÄRSVERKSKONCERNER2)                
                 
Forststyrelsekoncernen 18,2 18,4 15,7 19,1 27,7 10,7 20,2 15,2
Koncernen Senatfastigheter 238,8 268,4 261,4 238,1 251,9 311,1 435,3 137,9
Affärsverkskoncerner sammanlagt 257,0 286,8 277,1 257,2 279,7 321,8 455,5 153,1
                 
Alla sammanlagt 1 401,9 1 217,4 1 234,7 1 361,6 -454,8 1 714,4 2 142,3 1 460,0

1) Jämfört med budgetpropositionen för 2019 har kalkylen kompletterats genom att till investeringarna foga också information om tillverkning för eget bruk.

2) Uppgifterna innehåller de investeringsbelopp som affärsverkskoncernerna rapporterat

11.6. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Altia Abp, Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick den 31 december 2020 till 5,5 miljarder euro och deras marknadsvärde till 25,5 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde var 25,9 miljarder euro den 6 augusti 2021.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2011—2020 och 6.8.2021 (md euro)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.8.2021
                       
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 15,2 15,5 18,9 26,0 25,9
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,1 5,1 5,5 5,5
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet 2,9 2,1 3,8 5,2 4,5 5,8 9,5 10,4 13,8 20,5 20,4

11.7. Negativt eget kapital

Utvecklingen för eget kapital åren 2011—2020 och 30.06.2021 (md euro)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30.6.2021
                       
Budgetekonomins eget kapital -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -62,0 -61,2 -62,8 -75,5 -79,5
Fondernas eget kapital1)       26,7 26,5 27,0 27,4 27,5 28,0 28,1 28,1
Affärsverkskoncernernas eget kapital1)       6,8 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0
Den totala balansräkningens eget kapital       -22,7 -27,7 -31,5 -33,7 -32,8 -33,9 -46,5 -50,4

1) Fondernas och affärsverkskoncernernas eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Eget kapital var enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 negativt till ett belopp av ca 30 miljarder euro. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 uppvisade statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva värden. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

Boksluten över statens budgetekonomi har uppvisat förlust sedan 2009 med undantag för 2018. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat. Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till sitt nominella värde varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.