Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2022

Statsbudgeten 2022PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 48 706 176 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 15 648 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 10 946 000 000
02. Samfundsskatt 3 831 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 16 000 000
04. Skatt på arv och gåva 855 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 22 551 600 000
01. Mervärdesskatt 21 462 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 885 000 000
03. Apoteksskatt 204 600 000
08. Punktskatter 7 493 000 000
01. Punktskatt på tobak 1 212 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 540 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 211 000 000
07. Energiskatter 4 514 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 16 000 000
10. Övriga skatter 2 893 000 000
03. Bilskatt 726 000 000
05. Överlåtelseskatt 987 000 000
06. Lotteriskatt 70 000 000
07. Fordonsskatt 1 104 000 000
08. Avfallsskatt 6 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 120 576 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 30 012 000
05. Vissa avgifter för trafiken 18 738 000
06. Farledsavgifter 51 000 000
09. Övriga skatteinkomster 9 555 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 5 253 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 3 388 000
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 630 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 6 316 208 000
23. Statsrådets kansli 50 000
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 50 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 37 452 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 996 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 36 456 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 153 901 000
10. Domstolarnas inkomster 44 900 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 29 000 000
20. Utsökningsavgifter 77 000 000
21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar 1 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 3 000 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 35 750 000
98. Inkomster från EU 33 800 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 580 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 562 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 560 192 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 127 069 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 453 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 13 973 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 13 842 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 990 937 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 290 143 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 19 135 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 940 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 47 900 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 800 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 30 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 460 590 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 28 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 361 590 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 71 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 971 693 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 529 530 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 370 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 000 000
04. Andra inkomster från EU 340 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 27 120 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 100 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 620 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 760 000
44. Fiskevårdsavgifter 10 425 000
45. Jaktvårdsavgifter 11 798 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 350 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet 3 500 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 812 214 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 044 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 770 000
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 220 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 557 400 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 509 480 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 100 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 337 530 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 163 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 7 050 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 1 956 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 150 000
20. Överföring från Statens bostadsfond 1 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 806 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 766 000 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 125 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 79 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 200 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 000 000
20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens 355 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 695 814 000
01. Ränteinkomster 42 814 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 2 800 000
05. Räntor på övriga lån 18 139 000
07. Räntor på depositioner 100 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 21 775 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 2 409 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 2 409 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 144 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 144 000 000
15. LÅN 7 061 314 000
01. Lån som återbetalas till staten 148 995 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 16 000 000
04. Amorteringar på övriga lån 132 995 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 6 912 319 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 6 912 319 000
Inkomstposternas totalbelopp 64 779 512 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 133 468 000
01. Riksdagsledamöterna 22 284 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 22 284 000
10. Riksdagens kansli 76 714 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 59 419 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 6 200 000
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 6 095 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman 8 087 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 8 087 000
30. Utrikespolitiska institutet 4 302 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 082 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 220 000
40. Statens revisionsverk 17 301 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 16 551 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 750 000
90. Riksdagens övriga utgifter 4 780 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 780 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 26 797 000
01. Republikens president 126 000
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 000
02. Republikens presidents kansli 26 671 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 621 000
02. Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år) 500 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 2 550 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 5 år) 12 000 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 223 313 000
01. Förvaltning 175 721 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 133 081 000
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag) 11 447 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 985 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 9 248 000
25. Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
26. Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år) 460 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 19 000 000
10. Ägarstyrningen 5 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 5 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 35 635 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 35 635 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 817 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 817 000
90. Övriga utgifter 2 440 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 700 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år) 1 740 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 317 699 000
01. Utrikesförvaltningen 290 049 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 262 996 000
20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 896 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 13 857 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 11 300 000
10. Krishantering 75 915 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 53 080 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag) 18 485 000
66. Fredsmedling (fast anslag) 4 350 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 848 905 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 706 175 000
67. Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år) 3 000 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 129 730 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 102 830 000
50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag) 1 641 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 95 544 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 4 800 000
87. Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år) 300 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 500 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 021 756 000
01. Ministeriet och förvaltningen 145 060 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 198 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år) 11 899 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 210 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 12 013 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 6 637 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 49 810 000
50. Understöd (fast anslag) 13 293 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 19 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 459 625 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 961 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 052 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 278 777 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 82 900 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 75 935 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 107 226 000
01. Utsökningsverkets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 106 966 000
95. Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag) 260 000
30. Åklagare 54 680 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 54 680 000
40. Verkställighet av straff 238 351 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 233 651 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
50. Valutgifter 16 814 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 16 814 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 566 948 000
01. Förvaltning 182 474 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 608 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 304 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 0
21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 672 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år) 0
25. Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år) 35 150 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 120 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 280 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 960 000
10. Polisväsendet 856 385 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 807 956 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 821 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år) 7 608 000
20. Gränsbevakningsväsendet 280 152 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 275 152 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 5 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 87 496 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 670 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 64 860 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 966 000
40. Migration 160 441 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år) 65 459 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år) 71 236 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år) 2 318 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag) 21 428 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 101 303 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 729 303 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 542 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 875 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 709 886 000
10. Militärt försvar 4 307 717 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 959 628 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år) 820 737 000
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år) 1 522 500 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 4 852 000
30. Militär krishantering 64 283 000
20. Materiel- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 64 273 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 391 117 000
01. Förvaltning 200 540 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 336 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år) 345 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 306 000
25. Utgifter för mynt (förslagsanslag) 4 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 153 773 000
40. Statsunderstöd till Finavia Abp för kostnader som föranleds av upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena (reservationsanslag 2 år) 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år) 2 380 000
10. Beskattningen och Tullen 648 665 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 404 604 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 187 831 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år) 28 030 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 2 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 18 200 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 8 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 58 091 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 491 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) 600 000
03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag) 1 500 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
11. Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år) 500 000
88. Senatkoncernens affärsverk 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 120 195 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 287 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 853 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år) 55 055 000
04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag) 8 000 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 62 100 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 61 782 000
03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år) 318 000
50. Pensioner och ersättningar 5 339 026 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 4 984 980 000
16. Extra pensioner och övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 3 388 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 38 740 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 290 143 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag) 21 775 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 18 440 000
02. Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år) 940 000
12. Kompetensutveckling (förslagsanslag) 15 000 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 252 932 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 14 700 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 11 600 000
05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år) 175 300 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 42 540 000
23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år) 692 000
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 8 100 000
80. Överföringar till landskapet Åland 298 995 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 202 195 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 12 000 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 0
34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag) 84 800 000
89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen 927 638 000
30. Finansiering av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen och av vissa uppgifter för Helsingfors stad (reservationsanslag 3 år) 47 146 000
31. Finansiering av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (förslagsanslag) 880 492 000
90. Stöd till kommunerna 10 666 900 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 7 984 500 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) 20 400 000
32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentssystem (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag) 2 652 000 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 106 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 106 000 000
92. EU och internationella organisationer 2 664 295 000
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år) 3 388 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 1 800 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 13 237 000
60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år) 0
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag) 13 200 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 2 605 000 000
95. Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag) 27 500 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 27 300 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 300 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag) 24 700 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 407 663 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 293 304 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 574 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 61 880 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år) 5 058 000
04. Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 14 450 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 2 611 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 34 000 000
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år) 14 500 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 547 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 3 572 000
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag) 118 856 000
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år) 16 010 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 246 000
10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete 884 912 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 42 514 000
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år) 173 035 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag) 488 609 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 173 241 000
51. Statsunderstöd för organisationer (fast anslag) 7 513 000
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 1 281 060 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 455 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år) 23 460 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag) 1 008 742 000
35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag) 240 403 000
40. Högskoleundervisning och forskning 3 447 223 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 975 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 548 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 4 447 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 679 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 29 094 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 875 165 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag) 371 142 000
53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag) 69 872 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag) 55 631 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år) 919 696 000
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag) 21 974 000
89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag) 67 000 000
70. Studiestöd 699 711 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 647 000
52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag) 132 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 473 400 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 35 564 000
59. Stöd för skolresor (förslagsanslag) 57 900 000
80. Konst och kultur 583 887 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år) 4 265 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 105 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år) 23 867 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 641 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 7 081 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 19 953 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år) 17 149 000
30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag) 3 894 000
31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag) 140 237 000
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag) 90 522 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) 252 000
41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 26 648 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 30 599 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 16 978 000
52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag) 155 967 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 24 451 000
55. Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande (reservationsanslag 3 år) 2 100 000
58. Statlig finansiering för fondkapital som stöder kreativa branscher och kulturverksamhet (reservationsanslag 3 år) 7 500 000
72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 899 000
95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag) 40 000
90. Idrottsverksamhet 141 059 000
30. Understöd för Rörelse-programmen (reservationsanslag 3 år) 0
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag) 99 817 000
52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (förslagsanslag) 36 742 000
56. Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år) 4 500 000
91. Ungdomsarbete 76 507 000
50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 35 934 000
51. Verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete och statsandelar till kommunernas ungdomsväsende (reservationsanslag 2 år) 38 923 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år) 1 650 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 714 754 000
01. Förvaltning och forskning 150 278 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 721 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 81 283 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 8 943 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) 1 240 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 30 652 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 439 000
10. Utveckling av landsbygden 491 167 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) 110 245 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 15 000 000
42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) 28 500 000
43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) 85 000 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 5 356 000
51. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 843 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 36 802 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 805 000
63. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år) 202 616 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 1 782 742 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 77 272 000
20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) 5 948 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 330 200 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 518 700 000
43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) 309 696 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) 518 394 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 11 030 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 4 005 000
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år) 700 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 400 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) 6 397 000
40. Naturresursekonomi 234 542 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) 3 100 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 13 991 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) 30 897 000
31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) 10 636 000
40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) 1 874 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) 4 760 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 8 850 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 57 130 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 7 527 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) 40 674 000
47. Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år) 6 060 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år) 13 998 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år) 11 725 000
53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) 1 132 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 22 188 000
64. Forststyrelsen 8 147 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 8 147 000
70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier 47 878 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 578 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år) 3 300 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 533 504 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 693 409 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 618 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 93 771 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 56 179 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 083 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 472 758 000
10. Trafik- och kommunikationsnäten 2 032 876 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år) 1 368 999 000
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år) 39 730 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 34 900 000
76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) 34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 471 250 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 83 000 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 807 219 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 89 000 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år) 20 241 000
54. Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år) 20 386 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år) 105 724 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år) 556 868 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 635 301 000
01. Förvaltning 933 729 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 207 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 191 905 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 267 911 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 845 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år) 108 763 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 928 000
07. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 12 936 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 495 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 586 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år) 27 080 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 939 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 62 072 000
40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år) 6 001 000
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) 4 700 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år) 101 303 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag) 1 322 000
51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag) 2 572 000
53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år) 400 000
54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag) 3 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 17 714 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 50 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 1 304 926 000
20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år) 4 420 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 475 550 000
41. Energistöd (förslagsanslag) 230 560 000
42. Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år) 0
43. Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år) 0
44. Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år) 0
45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag) 19 785 000
47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år) 13 200 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 309 611 000
49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år) 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 243 550 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag) 8 250 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 923 679 000
31. Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag) 0
32. Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande kompetens (reservationsanslag 2 år) 3 190 000
40. Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år) 44 820 000
41. Statsunderstöd för sysselsättning av partiellt arbetsföra (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 35 630 000
43. Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag) 87 000 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år) 9 110 000
46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag) 0
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år) 285 896 000
52. Lönegaranti (förslagsanslag) 32 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 394 233 000
87. Kapitalinvestering i ett aktiebolag som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag) 5 800 000
40. Specialfinansiering för företag 310 263 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 700 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag) 196 979 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 90 700 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 000
87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år) 0
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år) 19 400 000
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag) 2 454 000
50. Integration och internationell kompetens 162 704 000
03. Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år) 8 491 000
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag) 154 213 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 852 586 000
01. Förvaltning 130 469 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 168 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 978 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 2 098 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 19 088 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år) 8 755 000
08. Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag) 1 700 000
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 36 600 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 20 729 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 6 353 000
02. Tillsyn 82 416 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 952 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 14 738 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 744 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 27 941 000
08. Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år) 2 200 000
09. Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 11 841 000
03. Forskning och utveckling 115 800 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 60 756 000
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 28 042 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 502 000
87. Bolagisering av vaccinforskningen (reservationsanslag 3 år) 0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 4 509 834 000
50. Familjeförmåner (förslagsanslag) 1 593 000 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 17 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 1 638 300 000
56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag) 58 700 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) 712 300 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) 490 534 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 585 037 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 30 484 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 082 034 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag) 1 468 679 000
55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag) 3 840 000
30. Sjukförsäkring 2 145 750 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 2 145 750 000
40. Pensioner 5 042 955 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 60 555 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 735 500 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 431 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 17 300 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) 3 785 500 000
50. Stöd till veteraner 192 720 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 050 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 7 700 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 43 648 000
52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) 20 000 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 1 690 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 24 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 400 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 23 000 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag) 95 200 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 541 682 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år) 350 000
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 2 800 000
32. Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag) 25 000 000
33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag) 96 000 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag) 15 200 000
35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år) 65 800 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 562 000
37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag) 1 500 000
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år) 0
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år) 132 820 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 2 år) 33 000 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 24 550 000
61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år) 134 000 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 7 100 000
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 37 773 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 30 940 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 545 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 460 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (fast anslag) 928 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 135 440 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 114 000 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 1 900 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 400 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 19 140 000
90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd 332 710 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 332 710 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 325 293 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 73 003 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 977 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 461 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 12 435 000
65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 130 000
10. Miljö- och naturvård 180 598 000
20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 1 400 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 25 540 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) 28 005 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 55 219 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) 20 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 44 130 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 762 000
20. Samhällen, byggande och boende 71 692 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 6 792 000
04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
06. Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
30. Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år) 0
31. Utveckling och utvidgning av boenderådgivningen (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
32. Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
34. Understöd för slopande av oljeuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år) 4 900 000
37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år) 750 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år) 8 500 000
53. Understöd för främjande av sådan infrastruktur på arbetsplatsfastigheter som krävs för eldriven transport (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 250 000
56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år) 28 900 000
60. Överföring till Statens bostadsfond 0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 1 700 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 528 010 000
01. Ränta på statsskulden 507 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 507 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 21 010 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 21 010 000
Anslagens totalbelopp 64 779 512 000