Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2022

II tilläggsbudgetproposition för 2022PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 057 410 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 1 197 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg 211 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg 986 000 000
08. Punktskatter -2 000 000
07. Energiskatter, avdrag -2 000 000
10. Övriga skatter -137 000 000
03. Bilskatt, avdrag -137 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur -590 000
09. Övriga skatteinkomster, avdrag -590 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 53 202 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -9 112 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag -9 112 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 55 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg 55 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 6 244 000
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg 6 244 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 200 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg 200 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 870 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, tillägg 870 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -73 700 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst -73 700 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag -73 700 000
15. LÅN 1 266 663 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 266 663 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg 1 266 663 000
Inkomstposternas totalbelopp 2 303 575 000
  euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN 500 000
40. Statens revisionsverk 500 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 48 000
02. Republikens presidents kansli 48 000
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 48 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 224 678 000
01. Förvaltning 11 343 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 707 000
02. Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg 96 000
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag -460 000
10. Ägarstyrningen 212 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg 212 000 000
30. Justitiekanslersämbetet 35 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 35 000
90. Övriga utgifter 1 300 000
58. Donation med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse (fast anslag) 1 300 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 68 674 000
01. Utrikesförvaltningen 2 415 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 415 000
10. Krishantering -2 500 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), avdrag -2 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 68 759 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 68 759 000
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år) 0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 602 000
01. Ministeriet och förvaltningen 3 949 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 784 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg 513 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 330 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 215 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 107 000
10. Domstolar och rättshjälp 12 749 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 110 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 154 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 675 000
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 082 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 728 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 1 985 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 985 000
30. Åklagare 1 167 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 167 000
40. Verkställighet av straff 5 102 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 102 000
50. Valutgifter -350 000
20. Valutgifter (förslagsanslag), avdrag -350 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 662 992 000
01. Förvaltning 101 026 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 338 000
04. Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
21. Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -330 000
26. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 100 000 000
10. Polisväsendet 23 107 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 109 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 998 000
20. Gränsbevakningsväsendet 25 169 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 25 169 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år) 0
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 8 923 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 716 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 207 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
40. Migration 504 767 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 394 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 216 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 95 157 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -905 447 000
01. Försvarspolitik och förvaltning -116 003 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 128 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag -116 131 000
10. Militärt försvar -792 349 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 203 521 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 455 839 000
19. Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år), avdrag -1 454 872 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), tillägg 3 163 000
30. Militär krishantering 2 905 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 905 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 290 115 000
01. Förvaltning 6 329 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 454 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (förslagsanslag), tillägg 5 920 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -45 000
10. Beskattningen och Tullen 25 839 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 077 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 367 000
03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 395 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 535 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 535 000
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 7 520 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 674 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 279 000
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 567 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 8 191 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 191 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 103 871 000
01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 28 815 000
05. Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg 50 000 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år), tillägg 23 056 000
40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
80. Överföringar till landskapet Åland -4 952 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -752 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -4 200 000
89. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen 979 948 000
31. Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens finansiering av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (förslagsanslag), tillägg 979 948 000
90. Stöd till kommunerna 104 834 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 3 334 000
35. Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), tillägg 101 500 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 58 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg 58 000 000
92. EU och internationella organisationer 0
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 207 981 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 5 287 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 156 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 325 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag -204 000
30. Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg 10 000
10. Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete 127 618 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 314 000
20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag -196 000
30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg 126 000 000
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg 1 500 000
20. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning 42 998 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 48 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år), avdrag -50 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 26 000 000
35. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag), tillägg 17 000 000
40. Högskoleundervisning och forskning 8 232 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 111 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 42 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 450 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 250 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg 250 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
70. Studiestöd 9 005 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg 9 000 000
80. Konst och kultur 5 841 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 45 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 411 000
04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg 194 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg 38 000
34. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag) 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag -10 000
51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg 162 000
89. Finansiering för stiftelsen och fastighetsaktiebolaget för Arkitektur- och designmuseet (reservationsanslag 3 år) 4 973 000
90. Idrottsverksamhet 2 000 000
52. Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till vissa understöd (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
91. Ungdomsarbete 7 000 000
52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 235 443 000
01. Förvaltning och forskning -117 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 217 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 906 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 240 000
10. Utveckling av landsbygden 31 730 000
40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 000 000
44. Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år) 14 730 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 188 517 000
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 647 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg 22 000 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 6 870 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 119 000 000
48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag -700 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg 35 700 000
40. Naturresursekonomi 14 272 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg 20 000
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 161 000
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 391 000
64. Forststyrelsen 309 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 309 000
70. Lantmäteri och registrering av bostadsaktier 732 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 732 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 142 237 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 8 472 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 289 000
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 449 000
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 427 000
04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 307 000
10. Trafik- och kommunikationsnäten 65 565 000
20. Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg 40 600 000
30. Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 721 000
31. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 36 800 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), avdrag -15 556 000
20. Tjänster inom trafik, transport och kommunikation 68 200 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 700 000
51. Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg 15 500 000
55. Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 48 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -2 369 000
01. Förvaltning 12 802 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 320 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 566 000
03. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -764 000
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 228 000
05. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg 523 000
06. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 168 000
08. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 610 000
09. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 73 000
10. Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 78 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp -142 761 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag -20 650 000
41. Energistöd (förslagsanslag) 0
43. Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag) 87 000 000
47. Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 15 000 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -174 211 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag -56 000 000
87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 6 100 000
30. Sysselsättning och företagsamhet 22 590 000
33. Stöd till torvföretagare (reservationsanslag 3 år) 0
34. Statlig ersättning till kommuner för dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (fast anslag) 4 450 000
41. Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
45. Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år), avdrag -160 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 700 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) 0
87. Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år) 10 000 000
40. Specialfinansiering för företag 105 000 000
45. Temporärt bränslestöd för transportföretag (reservationsanslag 2 år) 75 000 000
89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg 30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 98 896 000
01. Förvaltning 12 795 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 270 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 089 000
07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg 65 000
08. Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag), tillägg 1 100 000
25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 4 271 000
02. Tillsyn 1 534 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 284 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 387 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg 40 000
07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg 282 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 541 000
03. Forskning och utveckling 10 467 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 467 000
25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år) 0
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) 0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 7 400 000
57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg 7 400 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 36 800 000
50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 14 100 000
52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg 22 700 000
30. Sjukförsäkring 6 700 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg 6 700 000
40. Pensioner 38 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg 38 100 000
50. Stöd till veteraner 100 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg 100 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård -15 000 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år), tillägg 30 000 000
31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 0
38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år) 0
39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag -45 000 000
61. Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år) 0
70. Hälsa och funktionsförmåga främjas 0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 88 225 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 422 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 223 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 199 000
10. Miljö- och naturvård 16 499 000
20. Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 0
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag -2 815 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 314 000
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg 18 000 000
20. Samhällen, byggande och boende 71 304 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 194 000
34. Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 9 860 000
37. Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 250 000
52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg 20 000 000
56. Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg 40 000 000
60. Överföring till Statens bostadsfond 0
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 167 000 000
01. Ränta på statsskulden 167 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg 167 000 000
Anslagens totalbelopp 2 303 575 000