Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2022

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa
  • — tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee ennakoivasti päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykyä
  • — digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä hyödynnetään tehokkaasti
  • — ennakoimme riskejä ja varaudumme kriiseihin.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
  • — resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma Toteutuma Tarve
  2019 2020 2021 ja 2022
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 11,2 11,1 11,1
Maa- ja elintarviketalous 23,3 20,1 20,1
Luonnonvaratalous 15,6 15,0 15,5
Yhteensä 50,1 46,2 46,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2022 käytettävän n. 650 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2022 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 66 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitavat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa mom. 32.01.08) ja Suomen ympäristökeskus, joka vastaa vesitalouden tehtävistä (ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja mom. 35.01.04) sekä Tulli, joka suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (valtiovarainministeriön pääluokassa mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2020
toteutuma
2021
ennakoitu
2022
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 265 257 246
— Toimintamenomomentti 30.01.01 253 243 232
— Muut momentit 12 14 14
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 3,9 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 19 20 16
—Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 82,6 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 22 669 24 760 25 071
Bruttotulot 895 1 350 1 350
Nettomenot 21 774 23 410 23 721
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 612    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 592    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkiston järjestäminen (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 23.01.01) 45
Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentilta 30.20.47) 164
JTS-miljardin tuottavuussäästö -25
Palkkausten tarkistukset 127
Yhteensä 311

2022 talousarvio 23 721 000
2021 talousarvio 23 410 000
2020 tilinpäätös 23 754 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 143 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2022 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2020 tilinpäätös 2021 arvio 2022 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimus- ja asiakkuusprosessi 92 790 40 159 963 98 700 44 300 995 101 200 45 100 997
Viranomaisprosessi 22 650 6 394 229 25 000 7 200 245 26 400 7 400 248
Tilastoprosessi 5 743 1 060 57 5 500 500 53 5 800 500 55
Yhteensä 121 183 47 613 1 249 129 200 52 000 1 293 133 400 53 000 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 702 650 700
Luottamus- ja maineindeksi      
— Media (1—5) - 3,35 -
— Yritykset (1—5) - 3,40 -
— Kansalaiset (1—5) - 3,40 -
— Päättäjät (1—5) - 3,40 -
— Tutkimuskumppanit (1—5) - 3,30 -
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 97 100 103
       
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 1,1 1,0 1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut/tutkijahtv 0,9 1,0 1,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 83 90 100
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 551 650 650
Tilastojulkistusten määrä, kpl 334 340 340
Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl 880 800 900
       
Annetut lausunnot, kpl 269 215 270
Tilastoviranomaistoiminnan sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 95 99 99
       
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 57 60 60
Työtyytyväisyysindeksi 3,82 3,85 3,82

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 123 969 131 678 134 343
Bruttotulot 49 470 52 500 55 200
Nettomenot 74 499 79 178 79 143
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 873    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 107    

Bruttotulot ovat yhteensä 55 200 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 36 900 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 900 000 euroa sekä muita tuloja 9 400 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 174 150 150
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 174 150 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 98 90 90
— osuus yhteiskustannuksista 77 60 60
Kustannukset yhteensä 175 150 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 261 8 350 7 850
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 7 261 8 350 7 850
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 954 4 100 3 950
— osuus yhteiskustannuksista 2 608 2 700 2 600
Kustannukset yhteensä 6 562 6 800 6 550
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 699 1 550 1 300
Kustannusvastaavuus, % 111 123 120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 19 851 21 400 23 200
— EU:lta saatava rahoitus 5 648 5 900 6 300
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 451 7 400 8 000
Tuotot yhteensä 32 950 34 700 37 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 53 251 58 300 60 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -20 301 -23 600 -23 000
Omarahoitusosuus, % 38 40 38

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 338
Luomuinstituutti (HO 2019) 100
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019) 200
Maatalouslaskenta 2020 -590
Metsälaskentaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -900
Riistantutkimuksenlisäresurssi (HO 2019) -100
Ruukin turvepeltojen tutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -200
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019) 1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -285
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 17
Palkkausten tarkistukset 384
Tasomuutos 1
Yhteensä -35

2022 talousarvio 79 143 000
2021 III lisätalousarvio 17 000
2021 talousarvio 79 178 000
2020 tilinpäätös 76 733 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen

2) enintään 32 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin (Horisontti Eurooppa kumppanuudet, Life) liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Määräraha sisältää maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoituksen. EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 200 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (-3 htv) (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019 kertaluonteinen) -2 000
Yhteensä -2 000

2022 talousarvio 8 943 000
2021 talousarvio 10 943 000
2020 tilinpäätös 1 343 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen

2) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.


2022 talousarvio 1 240 000
2021 talousarvio 1 240 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 000
Yhteensä 3 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 30 652 000
2021 talousarvio 27 652 000
2020 tilinpäätös 25 347 724

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.


2022 talousarvio 4 439 000
2021 talousarvio 4 439 000
2020 tilinpäätös 4 325 614