Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
            59. Koulumatkatuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2022

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (375/2020).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa toisella asteella kohtuulliset säännölliset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2018 2020 2022
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 279,5 290,7 310
— toinen aste 125,3 144,6 143
Asumislisä 9,3 13,9 19
Opintolainan valtiontakaus 50,3 103 132,2
Koulumatkatuki 45,7 34 57,9
Ateriatuki 30,3 17,2 35,5
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 189 760 194 850 202 000
— toinen aste 117 677 124 689 121 000
Asumislisä      
— korkea-aste 19 070 14 390 15 000
— toinen aste 3 592 3 050 3 600
Koulumatkatuki 63 385 60 574 74 400
Opintolainahyvityksen saajat      
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 189 411 195 529 196 000
Toinen aste 59 227 60 591 62 000

Vuonna 2022 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 231 500, joista korkeakouluopiskelijoita on 148 000 ja muita opiskelijoita 83 500. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 11 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 47 400 opiskelijaa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2018 2020 2022
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 248 251 255
— toinen aste 182 196 199
Asumislisä, €/kk 203 202 199
Koulumatkatuki, €/kk 153 159 150

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 4 583,5 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2020 lopussa 485 258 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 9 500 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 15 600 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 17 600 euroa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

  1.8.2021 1.8.2022
(arvio1))
     
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 39,19 39,74
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 82,50 83,66
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 103,12 104,52
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 253,69 257,25
— avioliitossa olevat 253,69 257,25
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat 355,07 360,03

1) KEL-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2022 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2021.

  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 1.8.2022 lukien 102,78 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (48,10 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata kuitenkin ilman omavastuuta koulumatkan pituuden ollessa vähintään viisi kilometriä.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2018 2020 2022
arvio
       
Lukio 25 525 (25 %) 31 371 (31 %) 27 000 (27 %)
Ammatillinen koulutus 86 303 (61 %) 89 462 (61 %) 87 000 (60 %)
Ammattikorkeakoulu 90 634 (66 %) 93 287 (64 %) 97 000 (66 %)
Yliopisto 88 525 (63 %) 92 991 (63 %) 96 000 (66 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 647 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2022 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 200. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Palkkausten tarkistukset 3
Yhteensä 0

2022 talousarvio 647 000
2021 talousarvio 647 000
2020 tilinpäätös 641 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 132 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 93 000 000
Takausvastuusuoritukset 27 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 132 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintolainaehtojen joustavoittaminen 1.8.2021 (HE opintotukilain muuttamisesta 84/2021 vp) 10 000
Opintolainahyvityksen saajamäärän kasvu 19 000
Takausvastuumenojen kasvu 4 000
Yhteensä 33 000

2022 talousarvio 132 200 000
2021 III lisätalousarvio 10 000 000
2021 talousarvio 99 200 000
2020 tilinpäätös 102 952 280

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 472 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 310 000 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 143 100 000
Asumislisä 19 000 000
Yhteensä 472 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus 4 500
Opintotuen käytön kasvu 12 600
Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019), oppimateriaalilisän osittainen poistuminen -3 600
Yhteensä 13 500

2022 talousarvio 472 100 000
2021 talousarvio 458 600 000
2020 tilinpäätös 449 220 499

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 2,30 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 33 064 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 35 564 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion tarkentuminen -600
Yhteensä -600

2022 talousarvio 35 564 000
2021 talousarvio 36 164 000
2020 tilinpäätös 17 178 062

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2022 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Koulumatkatukioikeuden laajennus 1.8.2021 9 100
Yhteensä 9 100

2022 talousarvio 57 900 000
2021 talousarvio 48 800 000
2020 tilinpäätös 34 022 445