Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2022

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 074 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtamiseen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022 esitys
       
Bruttomenot 20 131 17 926 18 274
Bruttotulot 759 200 200
Nettomenot 19 372 17 726 18 074
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 011    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 436    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankevalmistelu 300
JTS-miljardin tuottavuussäästö -72
Palkkausten tarkistukset 120
Yhteensä 348

2022 talousarvio 18 074 000
2021 III lisätalousarvio 388 000
2021 talousarvio 17 726 000
2020 tilinpäätös 17 797 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) enintään 14 506 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

12) enintään 259 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittarit 2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 14 950 000 15 500 000 16 000 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 18 500 20 000 24 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 4 5 6
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 936 606 1 000 000 1 100 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 81 147 88 000 96 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 2 2 2
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 29 800 36 000 38 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 430 450 465
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 227 155 155
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 5 722 6 500 8 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 819 2 650 3 550
Palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 2,6 2,5 2,5
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 - 92 -
  Maksullinen koulutus 1—5 4,3 4,3 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1-—5 4,1 4,2 4,2
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
         
Henkilötyövuodet 1) Htv 342 360 360
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) Htv 307 327 327
Johtajuusindeksi 1—5 3,3 3,6 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,4 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 10,3 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 4,7 6,0 6,0

1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä sisältäen ulkomaan lehtorit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 121 541 119 729 118 330
Bruttotulot 51 917 55 000 55 000
Nettomenot 69 624 64 729 63 330
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 390    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 722    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 531 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 263 1 820 1 820
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -732 -620 -620
Kustannusvastaavuus, % 68 66 66
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 95 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 082 2 000 1 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 273 1 800 880
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -191 200 120
Kustannusvastaavuus, % 85 111 114

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 524 500 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 728 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -204 -400 -400
Kustannusvastaavuus, % 72 56 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenojen poistuminen -1 800
Luova Eurooppa -ohjelma (siirto momentilta 29.80.31) 259
JTS-miljardin tuottavuussäästö -39
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 13
Palkkausten tarkistukset 168
Yhteensä -1 399

2022 talousarvio 63 330 000
2021 III lisätalousarvio 242 000
2021 talousarvio 64 729 000
2020 tilinpäätös 67 956 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 058 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 3 122 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 1 936 000
Yhteensä 5 058 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 15 400 12 313 12 799
Bruttotulot 7 594 7 300 7 741
Nettomenot 7 806 5 013 5 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 105    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 981    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 463 6 900 7 613
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 620 7 800 7 845
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -157 -900 -232
Kustannusvastaavuus, % 98 88 97

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta 100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -1
Yhteensä 45

2022 talousarvio 5 058 000
2021 III lisätalousarvio 209 000
2021 talousarvio 5 013 000
2020 tilinpäätös 6 682 000

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.53) 500
Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.10.20) 200
Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.20.21) 200
Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.40.20) 200
Yhteensä 1 100

2022 talousarvio 1 100 000
2021 III lisätalousarvio 46 300 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 319 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 292 000
Yhteensä 2 611 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 16 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi 84 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -50
Kertamenon poistuminen -500
Yhteensä -550

2022 talousarvio 2 611 000
2021 talousarvio 3 161 000
2020 tilinpäätös 2 661 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 34 000 000
2021 talousarvio 34 000 000
2020 tilinpäätös 30 703 298

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- tai aluetasolla. Malli tukee lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulupäivän yhteydessä.

Malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


2022 talousarvio 14 500 000
2021 talousarvio 14 500 000
2020 tilinpäätös 10 000 000

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
7. UKK-Seura 10 000
Yhteensä   1 547 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -30
Yhteensä -30

2022 talousarvio 1 547 000
2021 talousarvio 1 577 000
2020 tilinpäätös 1 737 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 569 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 649 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 674 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 569 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurantakeskuksen turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen 150
Indeksitarkistus (1,5 %) 39
Kertamenon poistuminen -300
Yhteensä -111

2022 talousarvio 3 569 000
2021 II lisätalousarvio 1 500 000
2021 talousarvio 3 680 000
2020 tilinpäätös 8 179 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 118 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,5 %) 1 755
Yhteensä 1 755

2022 talousarvio 118 739 000
2021 talousarvio 116 984 000
2020 tilinpäätös 115 596 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen vahvistaminen (HO 2019 kertaluonteinen) -40 000
Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentille 29.01.04) -500
Yhteensä -40 500

2022 talousarvio 7 010 000
2021 III lisätalousarvio -38 500 000
2021 talousarvio 47 510 000
2020 tilinpäätös 46 510 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 409 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 95 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2022 talousarvio 2 246 000
2021 talousarvio 2 246 000
2020 tilinpäätös 2 058 020