Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2022

02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 271 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.

Selvitysosa:Suojelupoliisi on tehokas uudistumiskykyinen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka asiantuntemus luo perustan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 1.6.2019 voimaan tullut siviilitiedustelulainsäädäntö korostaa tiedustelun merkitystä Suojelupoliisin toiminnassa. Suojelupoliisista on tullut kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaantiedustelupalvelu. Se on saanut oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden saada tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.

Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisin päätehtävä on kerätä, analysoida ja raportoida tietoa erityisesti valtiojohdon, virkamiesten ja viranomaisten päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin toimintaa ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, joilla viraston tiedonhankintaa ja raportointia ohjataan. Painopisteet yhteensovitetaan vuosittain sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Uudet toimivaltuudet ja muut uudistukset ovat näkyneet ennen kaikkea uusien työntekijöiden rekrytointina. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin ja ylittänyt 500 työntekijän rajan. Kasvavassa organisaatiossa erityistä huomiota on kiinnitetty työntekijöiden hyvinvointiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla ylläpidetään lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja mahdollistetaan niiden tehokas ja asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Henkilöstömenot 60 51 65
Toimitilamenot 8 7 9
ICT-menot 18 29 11
Muut menot 14 13 15
Yhteensä 100 100 100

Suojelupoliisi

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Toiminnan tuloksellisuus      
Tuotetut raportit 122 100 120
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet 174 150 320
Turvallisuusselvitykset, kpl1) 88 349 70 679 70 679
— Suppeat 40 235 32 188 32 188
— Perusmuotoiset 31 385 25 108 25 108
— Laajat 567 453 453
— Liitetyt 16 162 12 930 12 930
Kansalaisuusasialausunnot 54 90 120
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot 402 1 300 1 300
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot 266 300 2 300
Turvapaikkalausunnot2) - 5 5
Voimavarojen hallinta      
Toimintamenorahoitus 42 946 44 553 40 271
Henkilötyövuodet 474 500 500
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,9 6,9 6,9
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7

1) Suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.

2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 50 850 51 828 47 046
Bruttotulot 7 904 7 275 6 775
Nettomenot 42 946 44 553 40 271
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 289    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 463    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 678 6 300 5 800
— muut tuotot 389 255 260
Tuotot yhteensä 7 067 6 555 6 060
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 436 4 685 4 650
— osuus yhteiskustannuksista 1 841 1 870 1 410
Kustannukset yhteensä 6 227 6 555 6 060
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 840 - -
Kustannusvastaavuus, % 113 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Operatiivisen toiminnan kulut -400
Operatiivisen toiminnan kulut (siirto momentille 26.10.01) -685
Siviilitiedustelun tietojärjestelmät -3 360
JTS-miljardin tuottavuussäästö -58
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 27
Palkkausten tarkistukset 194
Yhteensä -4 282

2022 talousarvio 40 271 000
2021 III lisätalousarvio -658 000
2021 talousarvio 44 553 000
2020 tilinpäätös 49 120 000