Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 641 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus, Euroopan unioni globaalina toimijana, laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat. Määrärahasta 445 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).


2022 talousarvio 1 641 000
2021 talousarvio 1 641 000
2020 tilinpäätös 1 741 000

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2022 talousarvio 45 000
2021 talousarvio 45 000
2020 tilinpäätös 17 753

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 95 544 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 28 687 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 527 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 22 853 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 914 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 770 000
OECD:n jäsenmaksu 3 299 000
WTO:n jäsenmaksu 841 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Maksuosuus Europan rauhanrahastoon 9 504 000
Muut maksuosuudet EU:lle 311 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 571 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 115 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 567 000
Yhteensä 95 544 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 220
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -1 157
Maksuosuus EU/Athena-mekanismin yhteisiin kuluihin -1 340
Maksuosuus Euroopan rauhanrahastoon 4 504
Maksuosuus Euroopan rauhanrahastoon (siirto momentilta 24.30.66) 5 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) -10
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 2 309
Maksuosuus YK:n talousarvioon 666
Muutokset muissa jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa -172
OECD:n jäsenmaksu 107
Valuuttakurssimuutokset -1 203
WTO:n jäsenmaksu -33
Yhteensä 8 891

2022 talousarvio 95 544 000
2021 III lisätalousarvio 5 492 000
2021 talousarvio 86 653 000
2020 tilinpäätös 87 632 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

Selvitysosa:Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Suomen asemaa aktiivisena ympäristö- ja ilmastotoimijana vahvistetaan ja vastataan nouseviin haasteisiin, kuten terveysturvallisuus. Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 960 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 3 840 000 euroa. Pääosa momentin määrärahasta siirretään muiden hallinnonalojen käyttöön.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 2 600 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 500 000
Venäjä-politiikan toimeenpano 700 000
Yhteensä 4 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen (HO 2019) 400
Yhteensä 400

2022 talousarvio 4 800 000
2021 talousarvio 4 400 000
2020 tilinpäätös 3 000 000

87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Instex S.A.S:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Suomi on vuonna 2020 liittynyt Iranin kaupan rahoitusinstrumenttiin merkitsemällä noin 2 % ranskalaisen osakeyhtiön Instex S.A.S.:n osakekannasta. INSTEX:in tarkoituksena on hoitaa Iranin ja Euroopan väliseen kauppaan liittyvä rahaliikenne niin, että eurooppalaisten hyödykkeiden viejät Iraniin saavat maksunsa eurooppalaisilta iranilaishyödykkeiden tuojilta ja päinvastoin. INSTEX toimii vain Yhdysvaltojen pakotteiden ulkopuolisilla kauppasektoreilla.

Suomi on sitoutunut lisäpääomittamaan Instex S.A.S.:ia vuonna 2022.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 300 000
2021 talousarvio 300 000
2020 tilinpäätös 100 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2022 talousarvio 500 000
2021 talousarvio 500 000
2020 tilinpäätös 1 376 072