Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 132 781 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 131 635 137 094 134 781
Bruttotulot 1 597 2 000 2 000
Nettomenot 130 038 135 094 132 781
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 308    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 594    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 863 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) 9 887
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 121 299
Leo Mechelin -hanke 200
Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke 400
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi 85
Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu 910
Yhteensä 132 781

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
ICT-menot 30 28 28
Vuokramenot 24 24 26
Henkilöstömenot 27 25 26
Muut toimitila- ja turvallisuusmenot 11 14 12
Muut tukipalvelut 6 6 6
Johtaminen ja politiikkavalmistelu 2 2 2
Yhteensä 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio -18
Arkiston järjestämishanke (siirto momentilta 32.01.01) 45
Cognos ja IBM-lisenssit (siirto momentille 24.01.01) -124
Edustustoverkoston laajennus (ICT-menot) 85
Kertaluonteisen menon poisto (valtioneuvoston viestinnän tilapäinen lisäresursointi) -1 350
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 24.01.01, Merikasarmin peruskorjauksen viestintä) 164
Kertaluonteisen siirron palautus momentille 30.01.01, arkistonjärjestäminen -45
Kertaluonteisen siirron palautus momentille 35.01.01, arkistonjärjestäminen -15
Kertamenon palautus (UH-tietoturvan kehittäminen) -730
Koiviston muistomerkin toteutus 410
Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 32.01.01) 50
Lapsistrategiatyön koordinointi (1 htv) (siirto momentilta 33.60.39) 45
Merikasarmin ja edustustoverkoston video- ja av-laitteet 450
Merikasarmin peruskorjaus 400
Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 ?hanke -80
Teams-palvelun ylläpitomenot 400
Ulkoasianhallinnon video- ja av-laitteet (siirto momentilta 24.01.01) 120
Vahva-hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 000
Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen 35
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 550
Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset 569
Valtti-hinnoittelu -100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -322
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -122
Palkkausten tarkistukset 270
Yhteensä -2 313

2022 talousarvio 132 781 000
2021 III lisätalousarvio 2 122 000
2021 talousarvio 135 094 000
2020 tilinpäätös 132 324 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 447 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin

2) valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisiin säännöllisen työajan palkkausta vastaaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa. Lisäksi momentilta on mahdollista maksaa valtiosihteereiden ja erityisavustajien karenssiajan korvaukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -26
Yhteensä -26

2022 talousarvio 11 447 000
2021 talousarvio 11 473 000
2020 tilinpäätös 10 998 050

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 985 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -5
Yhteensä -5

2022 talousarvio 985 000
2021 talousarvio 990 000
2020 tilinpäätös 995 000

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 248 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille

4) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen

5) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -45
Säästöpäätös -1 500
Yhteensä -1 545

2022 talousarvio 9 248 000
2021 talousarvio 10 793 000
2020 tilinpäätös 10 839 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimialakohtaisia hankkeita voidaan rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokan momenteilta.


2022 talousarvio 1 500 000
2021 talousarvio 1 500 000
2020 tilinpäätös 1 500 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 19 000 000
2021 talousarvio 19 000 000
2020 tilinpäätös 13 759 503