Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

80. Lainat sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhtiöille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville suomalaisen yhteiskunnan kannalta kriittisille yhtiöille niiden sähkösopimuksien suojaamisessa käytettävien johdannaissopimusten vakuusvaatimusten edellyttämän likviditeettitarpeen turvaavien lainojen ja takauksien myöntämiseen pääsääntöisesti turvaavin vakuuksin tai poikkeuksellisesti vakuutta tai vastavakuutta vaatimatta.

Valtuus

Valtioneuvosto voi myöntää pääsääntöisesti turvaavin vakuuksin tai poikkeuksellisesti vakuutta tai vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin valtion laina- ja takausohjelmasta velkakirjalainoja tai omavelkaisia takauksia pääomaltaan yhteensä enintään 10,0 mrd. euroa Suomen kannalta keskeisille toimijoille, joilla on omia voimalaitoksia tai omistusosuuksia noin 100 MW sähköntuotantotehon edestä tai yhtiöille joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää sähkösopimuksien suojaamisessa käytettävien johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen turvaamiseksi.

Selvitysosa:Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat ovat ajautuneet vuoden 2022 kuluessa poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa sekä sähkön ja kaasun markkinahinnat, että tulevaisuuden odotuksia heijastavat johdannaismarkkinahinnat ovat kohonneet merkittävästi. Sähköntuotantoaan johdannaistuotteilla suojaavien toimijoiden vakuusvaateet ja johdannaiskaupan selvitykseen tarvittava käyttöpääomamäärä Nasdaq Commodities -pörssissä on noussut nopeasti poikkeuksellisen korkealle tasolle. Näiden tasojen edelleen kasvaessa on uhkana sähköntuottajien ajautuminen likviditeettikriisiin.

Vakuusvaatimuksien suuri kasvu on johtanut keväästä 2022 lähtien johdannaispositioiden sulkemiseen, mikä on johtanut markkinavolyymin pienentymiseen ja edelleen volatiliteetin kasvuun johdannaispörssissä. Toimijat ovat siirtyneet merkittävässä määrin kahdenvälisiin sopimuksiin, mikä voi osaltaan aiheuttaa systeemiriskiä markkinaan, jos vastapuoliriskit realisoituvat. On myös uhka, että likviditeettikriisi johtaa jonkun yhtiön maksukyvyttömyyteen, mikä puolestaan lisäisi muiden vastuita markkinapaikalla. Tämä voi johtaa muiden yhtiöiden maksukyvyttömyyteen, jonka seurauksena voisi olla riski voimalaitoksien realisoinneista. Jos samanaikaisesti maksuvaikeuksissa on useita yhtiöitä, voimalaitosten omistusta voisi siirtyä realisointitilanteissa ulkomaisiin käsiin. Tämä on Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittistä.

Suomen talouden ja yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on kriittistä. Valtion laina- ja takausohjelman tarkoituksena on varmistaa, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisten toimijoiden likviditeetti ja toimintakyky voidaan turvata tilanteessa, jossa rahoitus- ja vakuusjärjestelyitä ei ole saatavissa markkinoilta.

Johdannaismarkkinoiden erittäin suuresta epävarmuudesta johtuen tulisi varautua nykyisten johdannaishintojen kaksin- tai kolminkertaistumiseen. Laina- ja takausohjelman puitteissa myönnettävien lainojen ja valtiontakauksien pääoman määrä olisi yhteensä enintään 10,0 mrd. euroa. Valtiontakauksissa pääomamääräisen vastuun lisäksi takaus kattaisi taattavien lainojen velkakirjaehtojen mukaisen koron, viivästyskoron sekä lainaehtojen mukaiset muut maksut ja perimiskulut. Valtiontakauksia voitaisiin myöntää Suomessa toimiluvan omaavien rahoituslaitosten myöntämille lainoille. Laina- ja takausohjelma olisi voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Lainojen ja takauksien kestoaika olisi enintään 2 vuotta.

Valtioneuvosto päättää lainojen ja takauksien tarkemmista ehdoista. Lainat ja takaukset myönnettäisiin markkinaehtoisesti. Lainoista perittäisiin markkinaehtoinen korko ja takauksista markkinaehtoinen takausmaksu. Lainojen ja valtiontakauksien tulee täyttää EU:n valtiontukisäännöt.

Sähkö- ja siihen liittyvällä johdannaismarkkinalla vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen kehitystä ja kestoaikaa on vaikea ennustaa ja arvioida. Alalla arvioidaan vaikean tilanteen olevan lähtökohtaisesti tilapäinen. Valtion lainoituksella ja valtiontakauksilla pyritään varmistamaan energiayhtiöiden toimintakyky poikkeustilanteen yli.

Lainojen ja valtiontakausten myöntäminen olisi harkinnanvaraista ja myöntämisen keskeisenä perusteena on sähkömarkkinoiden toimivuuden turvaaminen. Lainojen ja takauksien myöntäminen edellyttäisi työ- ja elinkeinoministeriön antamaa puoltavaa lausuntoa.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 III lisätalousarvio 10 000 000 000