Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteistä valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista, lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuvista menoista ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Valvontalaitosten toiminta kohdistuu hallituskauden strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — Elin- ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus on lisääntynyt
 • — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
Vaikuttavuus
 • — yhdenvertaisuuden, oikeusturvan ja muiden perusoikeuksien sekä lainsäädännön noudattamisen varmistaminen
 • — valvonnan painopiste on turvallisuutta, palveluiden järjestämistä ja omavalvontaa edistävässä ennakoivassa, riskiperusteisessa sekä laadultaan ja laajuudeltaan merkittävän toiminnan valvonnassa.

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 952 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointi toimeenpantu. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa. STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
htv 2021
varsinainen talousarvio
htv 2022
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 15 863 143 14 794 143 16 952 149
Maksullinen toiminta 22 630 201 22 895 201 25 914 201
Yhteisrahoitteinen toiminta 396 3 350 3 380 3
Yhteensä 38 889 347 38 039 347 43 246 353

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
htv 2021
arvio
htv 2022
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 112 89 20 922 89 21 190 94
Säteilytoiminta 6 203 27 5 991 27 8 000 29
Valmiustoiminta 2 303 8 2 377 8 3 556 8
Tutkimus ja kehitys 2 734 15 2 663 15 3 300 15
Asiantuntijapalvelut 1 901 9 1 902 9 2 200 9
Viestintä 1 245 5 856 5 1 000 4
Ympäristö 3 391 12 3 328 12 4 000 12
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät - 126 - 126 - 126
Lomat - 56 - 56 - 56
Yhteensä 38 889 347 38 039 347 43 246 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 38 889 38 039 43 246
Bruttotulot 23 026 23 245 26 294
Nettomenot 15 863 14 794 16 952
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 647    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 062    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 583 19 995 22 641
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 587 19 995 22 641
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, säteilytoiminta, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 905 700 777
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 171 700 777
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 - -
Kustannusvastaavuus, % 77 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 292 150 100
— EU:lta saatava rahoitus 37 150 200
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 67 50 80
Tuotot yhteensä 396 350 380
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 706 700 760
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -310 -350 -380
Omarahoitusosuus, % 44 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja TÅ¡ernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin prosentti ja kulutusmenojen osuudeksi noin 99 prosenttia. Vaihtelu osuuksissa aiheutuu käynnissä olevien ydin- ja säteilyturvallisuushankkeiden sisällöstä ja toteutustavasta, sekä niille asetetuista tavoitteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säteilylain velvoittaman maksuttoman luonnonsäteilyn ja NORM-valvonnan lisäkustannuksiin 200
Säteilytoimintaveron kompensointi, tarkentunut arvio 80
Uuden toimitilan investoinnit 750
Uusiin tiloihin siirtyminen ja sen johdosta aiheutuvan vuokramenojen nousun huomioiminen 600
Vuokrakustannusten tarkennus 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -43
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 2
Palkkausten tarkistukset 69
Yhteensä 2 158

2022 talousarvio 16 952 000
2021 III lisätalousarvio 202 000
2021 talousarvio 14 794 000
2020 tilinpäätös 14 278 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 952 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 284 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 114 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 85 000 euroa digitaalisen turvallisuuden tason nostamisesta ja 85 000 euroa turvallisuusverkkopalveluiden käyttöönotosta ja kriittisimpien tietojärjestelmien varmentamisesta.


2022 II lisätalousarvio 284 000
2022 talousarvio 16 952 000
2021 tilinpäätös 14 996 000
2020 tilinpäätös 14 278 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 284 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 738 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
 • — Valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
 • — Kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
 • — Ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 17 095 18 272 19 038
Bruttotulot 4 787 4 000 4 300
Nettomenot 12 308 14 272 14 738
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 468    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 957    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 085 5 200 5 500
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 298 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 946 3 655 2 500
— osuus yhteiskustannuksista 4 358 1 545 3 000
Kokonaiskustannukset yhteensä 6 304 5 200 5 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -219 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2020
toteutuma
2021
ennuste
2022
ennuste
       
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 907 20 000 20 000
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 10 590 10 000 10 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat 1 527 1 750 1 750
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 741 800 800
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — Edistetään valmentavaa työotetta.
 • — Vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla.
 • — Liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä.
 • — Työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin.
 • — Viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 800
Asiakastietolain ohjaukset ja valvonnan edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv) 140
Soteri-rekisteri, toinen vaihe 1 855
Sote-uudistukseen liittyvän ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv) 160
Tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi (2 htv) 140
Uusi TUKIJA -150
JTS-miljardin tuottavuussäästö -23
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 59
Palkkausten tarkistukset 64
Tasomuutos 21
Yhteensä 466

2022 talousarvio 14 738 000
2021 III lisätalousarvio 59 000
2021 talousarvio 14 272 000
2020 tilinpäätös 12 797 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 738 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 280 000 euroa aiheutuu tupakkalain mukaisten valvontatehtävien sekä ohjauksen hoidosta ja 107 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2022 II lisätalousarvio 387 000
2022 talousarvio 14 738 000
2021 tilinpäätös 14 331 000
2020 tilinpäätös 12 797 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
 • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
 • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
 • — HTA-periaatteiden ja -toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
 • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
 • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
 • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
 • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
 • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
 • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 108,4 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 117,3 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
Maksullinen toiminta 241 247 247
Ei-maksullinen toiminta 43 52 52
Yhteensä 284 299 299

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 27 941 30 609 30 594
Bruttotulot 26 182 25 258 25 850
Nettomenot 1 759 5 351 4 744
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 768    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 019  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Budjettirahoitus 6 011 5 351 4 744
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— julkisoikeudelliset suoritteet 23 605 22 928 23 170
— liiketaloudelliset suoritteet 9 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 135 2 080 2 100
Muut tuotot 433 250 580
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 2 768 7 019 -
Yhteensä 34 961 37 628 30 594

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 614 22 928 23 170
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 793 13 872 15 958
— osuus yhteiskustannuksista 7 647 8 870 6 620
Kustannukset yhteensä 22 440 22 742 22 578
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 174 186 592
Kustannusvastaavuus, % 105 101 103

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 135 2 080 2 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 949 1 335 1 400
— osuus yhteiskustannuksista 430 745 700
Kustannukset yhteensä 1 379 2 080 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 756 - -
Kustannusvastaavuus, % 155 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

 • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
 • — osaamisen johtamista vahvistetaan
 • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
 • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut

2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,7 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 5,0 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lääkehoitojen arviointitoiminnan voimavarojen vahvistamisen peruutus -150
Tasokorotuksen peruutus -500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 22
Palkkausten tarkistukset 24
Yhteensä -607

2022 talousarvio 4 744 000
2021 III lisätalousarvio 22 000
2021 talousarvio 5 351 000
2020 tilinpäätös 6 010 837

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2022 II lisätalousarvio 40 000
2022 talousarvio 4 744 000
2021 tilinpäätös 2 041 227
2020 tilinpäätös 6 010 837

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tarkennetut tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Työsuojeluvalvonta vahvistaa turvallista, terveellistä ja reilua työtä monipuolisilla keinoilla toimintaympäristön muutoksiin reagoiden ja toimintaa rohkeasti kehittäen. Toimintaympäristössä tunnistetut, valvontaan vaikuttavat ilmiöt liittyvät työoloihin, pirstaloituvaan työelämään, työn kuormitustekijöihin, jatkuvaan uudistumiseen, tiedon hyödyntämiseen ja digitalisaatioon.

Tavoitteena on, että työsuojeluvalvonta tukee ja edistää työpaikan omaa turvallisuustoimintaa, jotta työ olisi terveellistä ja turvallista kaikilla työpaikoilla työnteon muodosta riippumatta. Valvonnalla varmistetaan, että työnantajat ja muut vastuutahot noudattavat työsuojelulainsäädäntöä.

Valvonnan kohteena oleviin asiakokonaisuuksiin ja ilmiöihin määritellään ne valvonnan keinot, joita yhdistelemällä valvonnalla saadaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Valvonnan käytössä olevien keinojen monipuolistaminen ja tehostaminen sekä uusien keinojen kehittäminen ja käyttöönotto ovat keskeinen kehityssuunta toiminnassa. Muun muassa ulkomaisen työvoiman kenttävalvontaa ja viranomaisyhteistyötä sekä neuvontaa ja ohjausta tehostetaan.

Toiminnallinen tehokkuus

Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Toiminnallinen tehokkuus

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Kokonaistarkastusmäärä 14 590 21 000 22 000

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue 2020
toteutuma
%-osuus htv 2021
tavoite
%-osuus htv 2022
tavoite
%-osuus htv
                   
Työpaikkojen valvonta ja asiakaskysyntään vastaaminen 17 817 70 283 19 536 70 297 19 559 70 303
Valvontaa tukeva toiminta 7 636 30 121 8 373 30 126 8 382 30 127
Yhteensä 25 453 100 404 27 909 100 423 27 941 100 430
Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun vastuualueet ovat uudistumiskykyisiä ja yhteiskunnan ilmiöihin nopeasti reagoivia valvontaviranomaisia. Yhteistyötahot ja asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin.

Tietoa hyödynnetään monipuolisesti valvonnan ja työelämän kehittämisessä. Työsuojelun vastuualueet jakavat tietoa, osaamista ja näkemystä eri sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön.

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyötahojen ja asiakkaiden kanssa rohkeasti kokeillen. Tietojen parempi hyödyntäminen valvontatoiminnassa sekä käytettävissä olevan uuden ICT-teknologian soveltaminen työpaikoille suunnatuissa palveluissa ovat keskeisiä toimenpiteitä Työsuojeluvalvonnan tuottavuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan merkittävästi.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä tukevat tehokkaasti työsuojelun vastuualueiden toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet edistävät vastuualuerajat ylittävää yhteistyötä ja valtakunnallisia yhteisiä tehtäviä sekä kehittävät henkilöstön osaamista. Vastuualueet ovat kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä hyvän henkilöstöpolitiikan työpaikka, jossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.

Osallistavan johtamisen ja esimiestyön avulla varmistetaan, että henkilöstö on mukana toiminnan kehittämisessä ja tarvittavien muutosten tunnistamisessa lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 25 742 28 079 28 111
Bruttotulot 289 170 170
Nettomenot 25 453 27 909 27 941
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 104    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 918    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -130
Palkkausten tarkistukset 162
Yhteensä 32

2022 talousarvio 27 941 000
2021 talousarvio 27 909 000
2020 tilinpäätös 26 267 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 §:n ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 282 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2022 II lisätalousarvio 282 000
2022 talousarvio 27 941 000
2021 tilinpäätös 27 909 000
2020 tilinpäätös 26 267 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 282 000 euroa.

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tietolupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tietoluvan saajat maksavat luvista ja aineistopalveluista, kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) ja STM:n antaman Findatan maksuasetuksen mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle luvansaajilta perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden. Lupaviranomainen maksaa Tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä järjestelmän toimittajille sopimuksen mukaisen korvauksen. Tietolupaviranomaisen tehtävistä säädetään laissa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet nelivuotiskaudelle 2020—2023:

 • — lupaviranomaisen neuvontapalvelun sekä lupaprosessin sekä tietojen kokoamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittäminen osaksi lupaprosessia
 • — kansallisen sähköisen käyttöportaalin ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tietojen yhdistämis- ja luovutuspalvelun sekä koodiavainten säilytyspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto
 • — tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön kehittäminen tietojen luovuttamiseksi
 • — lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet lupaviranomaisen ohjausryhmän esitysten pohjalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 1 782 3 675 2 675
Bruttotulot 105 475 475
Nettomenot 1 677 3 200 2 200
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 677    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 200    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteiset investoinnit -1 000
Käynnistysvaiheen resursointi -500
Yleiskustannukset hallinnon tukipalveluihin ja infrastruktuuriin 500
Yhteensä -1 000

2022 talousarvio 2 200 000
2021 talousarvio 3 200 000
2020 tilinpäätös 5 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

2) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) lääkehoidon tiedonhallinnan kansallisten ja alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden sekä muiden alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lääkehuoltoa kehitetään lääkeasioiden tiekartan (STM:n raportteja 5/2019) mukaisesti. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanossa on kyse lääkkeiden jakelujärjestelmän rakenteellisesta uudistuksesta, lääkehoidon ohjauksen vahvistamisesta, lääkehoitoon liittyvän tietopohjan parantamisesta sekä tiedon käytön tehostamisesta. Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano -1 000
Yhteensä -1 000

2022 talousarvio 4 000 000
2021 talousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) lääkehoidon tiedonhallinnan kansallisten ja alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden sekä muiden alueellisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 11 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiinavaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) määrittelee oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen perusteet. Momentilta maksetaan myös asetuksen (133/2020) mukaisia palkkioita ruumiinavauksia suorittaville oikeuslääkäreille.

Vuonna 2020 oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehtiin 8 137, vuonna 2021 arvioidaan tehtävän 8 220 ja vuonna 2022 arviolta 8 200 ruumiinavausta.

Toiminnan tavoitteena on:

 • — oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittaminen lain mukaisin indikaatioin
 • — yleisen oikeusturvan toteutuminen selvittämällä kuoleman olosuhteet, kuolemansyy ja kuolemanluokka
 • — selvittää alkoholi- ja huumemyrkytyskuolemat, alkoholin ja muiden päihteiden sekä lääkeaineiden merkitys kuolemantapauksissa
 • — saada väkivaltaisista kuolemista oikeuden käyttöön puolueeton ja riippumaton asiantuntijalausunto ja todisteluaineisto
 • — varmistaa potilaan ja terveydenhuollon henkilöstön oikeusturva
 • — tuottaa tietoa tapaturmaisista, ammattitaudin aiheuttamista ja luonnollisista kuolemista vakuutusoikeudellisia selvityksiä varten
 • — oikeuslääkäriresurssien saatavuuden varmistaminen erikoislääkärikoulutuksella.

2022 talousarvio 11 841 000
2021 III lisätalousarvio 992 000
2021 talousarvio 11 841 000
2020 tilinpäätös 12 189 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 11 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (133/2020) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen

4) oikeuslääketieteellisen ruumiinavaukseen määrättyjen ruumiiden kuljetuksista tai poliisin tilaamista ruumiiden kuljetuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

5) oikeuslääkäreille virka-ajan ulkopuolella tehtävästä päivystyksestä aiheutuvien päivystyspalkkioiden tai -palkkojen maksamiseen enintään kahta henkilötyövuotta vastaavasti sekä muiden päivystystoiminnan menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve liittyy uusien tilojen käyttöönotosta aiheutuvaan vuokrakustannusten nousuun.


2022 II lisätalousarvio 541 000
2022 talousarvio 11 841 000
2021 tilinpäätös 12 895 905
2020 tilinpäätös 12 189 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa.