Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

Förklaring:Förklaringsdelen under kapitel 30.20 ingår i förklaringsdelen under kapitel 30.10.

01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 75 984 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt

3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

9) till betalning av utgifter som föranleds av renskadenämndens verksamhet.

I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av renskötsellagen. Enligt regeringens proposition ska Livsmedelsverket producera de administrativa tjänster som nämnden behöver. De beräknade utgifterna och inkomsterna för nämndens verksamhet har beaktats i Livsmedelsverkets omkostnader.

Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket svarar för utvecklingen och underhållet av informationssystemen inom sitt verksamhetsområde samt för styrningen av myndigheterna på regional och lokal nivå. Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.

Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål, mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som uppställts för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2019 utfall 2020 uppskattning 2021 mål
       
Funktionell effektivitet      
Lönsamhetsindex (2019=100) 100 100 100,5
Produktivitetsindex (2019=100) 100 100 100,5

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelsverkets huvudfunktioner 1)

  2019 bokslut 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Jordbruk 16 613 513 128 16 613 490 128 17 356 498 125
Utveckling av landsbygden 7 802 1 686 69 7 802 1 610 69 7 674 1 638 68
Skogsbruk 536 9 6 536 9 6 520 9 6
Fiskerinäringen samt vilt- och renhushållningen 889 252 9 889 241 9 861 250 9
Tillsyn över livsmedelssäkerheten 26 639 15 340 239 28 069 14 647 239 27 984 14 898 236
— laboratorietjänster och riskbedömning 10 521 349 116 10 521 333 116 10 196 339 114
—vetenskaplig forskning 151 59 2 151 56 2 146 57 2
Tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande 10 490 2 794 79 10 490 2 668 79 11 357 2 714 77
— laboratorietjänster och riskbedömning 12 091 1 165 128 12 091 1 112 128 11 715 1 131 125
—vetenskaplig forskning 1 225 386 12 1 225 369 12 1 186 375 12
Tillsyn över växtproduktionen och växtskyddet 8 106 3 099 77 8 106 2 959 77 7 993 3 010 75
— laboratorietjänster och riskbedömning 4 343 1 044 50 4 343 997 50 4 207 1 014 49
—vetenskaplig forskning 143 138 1 143 132 1 138 134 1
FEAD, bistånd till dem som har det sämst ställt 4 491 4 384 4 4 491 4 186 4 4 339 4 258 4
Externa IT-tjänster 2 886 2 730 47 2 886 2 607 47 2 789 2 652 46
Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 55     500   3 500   4
Sammanlagt 106 981 33 948 967 108 856 32 416 970 108 961 32 977 953

1) Kostnaderna och intäkterna inbegriper inte genomfaktureringen av IT-experttjänster.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 1)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 104 589 111 856 108 961
Bruttoinkomster 33 688 35 416 32 977
Nettoutgifter 70 901 76 440 75 984
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 429    
— överförts till följande år 11 890 2)    

1) År 2020 inbegriper en kalkyl på 3 miljoner euro i utgifterna och inkomsterna för genomfaktureringen av IT-experttjänster. Åren 2019 och 2021 inbegriper inte denna summa.

2) Av den post som överförts till 2020 har 5,3 miljoner euro bundits till produktivitetsprojekt och verksamheten vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.

Bruttoutgifterna är sammanlagt 108 961 000 euro. Bruttoinkomsterna är sammanlagt 32 977 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 800 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 24 396 000 euro samt de övriga inkomsterna 7 781 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 725 20 190 20 666
— övriga intäkter 41 - -
Intäkter sammanlagt 19 766 20 190 20 666
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 15 382 14 999 15 475
— andel av samkostnader 5 688 5 191 5 191
Kostnader sammanlagt 21 070 20 190 20 666
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 304 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 94 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 731 3 645 3 730
— övriga intäkter 11 - -
Intäkter sammanlagt 3 742 3 645 3 730
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 107 3 113 3 198
— andel av samkostnader 1 635 1 532 1 532
Kostnader sammanlagt 5 742 4 645 4 730
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 000 -1 000 -1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 65 78 79
       
Prisstöd 1 000 1 000 1 000
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd% 83 100 100

För att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och praxis som strider mot god affärssed kunna förhindras föreskrivs det i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) om livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå som finns i anslutning till Livsmedelsverket. Ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. För livsmedelsmarknadsombudsmannens byrås omkostnader reserveras högst 500 000 euro.

Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 3 800 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.

Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Under momentet har beaktats nettobudgeteringen av den finansiering som årligen på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 beviljas för undersökningar avseende växtskadegörare.

Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i både utgifterna och inkomsterna som beloppet för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

I anslaget under momentet har beaktats de resurser som strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter för bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 150
Beredning av CAP27-reformen, bortfall av tillägg av engångsnatur -2 000
Information, utbildning och beredskap samt utveckling av registren som främjar bekämpningen av djursjukdomar (regeringsprogr. 2019) 70
Livsmedelsverkets informationssystemprojekt (överföring till moment 30.01.23) -1 502
Projektet för modernisering av informationssystemen för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -1 120
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 570
Projektet för utveckling av tillsynssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -2 573
Projektet för utveckling av tillsynssystemet inom miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 343
Projektet för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -864
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -1 764
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 845
Renskadenämnden 100
Upprätthållande och kontinuerlig utveckling av informationssystemen 3 200
Utveckling av informationssystemen (regeringsprogr. 2019) 1 500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 228
Lönejusteringar 1 361
Sammanlagt -456

2021 budget 75 984 000
2020 IV tilläggsb. 125 000
2020 budget 76 440 000
2019 bokslut 73 362 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 948 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)

2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

3) till betalning av ersättningar enligt växtskyddslagen (1110/2019)

4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 23 § i veterinärvårdslagen får kommunen ersättning för uppgifter som kommunalveterinärerna sköter med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen om animaliska biprodukter (517/2015), djurskyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/1996), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

De avgifter som aktörerna betalar för de avgiftsbelagda prestationer som kommunalveterinären utför med stöd av lagen om djursjukdomar och lagen om animaliska biprodukter intäktsförs under moment 12.30.99.

Med stöd av växtskyddslagen (1110/2019) kan det till aktören betalas ersättning för kostnaderna för utrotning av växtskadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning för kostnaderna för utrotning av skadegörare kan betalas också i fråga om växande träd i skog. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för kartläggnings- och bekämpningsåtgärder som är nödvändiga för bekämpning av skadegörare.

Av anslaget är statens andel 5 818 000 euro och EU:s andel 130 000 euro. Europeiska unionens medfinansiering för bekämpning av djursjukdomar och växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättningar till kommunerna 4 400 000
Utgifter för bekämpning av djursjukdomar och djurskydd 1 448 000
Bekämpning av växtskadegörare 100 000
Sammanlagt 5 948 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 5 948 000
2020 budget 5 948 000
2019 bokslut 6 487 623

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 323 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2020 och tidigare år

3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i stöd och stödnivåer i anslutning till verkställandet av stöden till följd av att efterfrågan på stöd är större än väntat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen betalas med stöd av EU-lagstiftningen och inom de gränser som anges i EU-lagstiftningen. Det nationella stödet har samordnats med de stödsystem som helt eller delvis finansieras av EU (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande). Stödet tryggar för sin del jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Stödsystemen omfattar nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd och vissa andra nationella stöd.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2016. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Anslaget under momentet får även användas till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till t.ex. med stöd av ett lagakraftvunnet beslut i samband med en besvärsprocess, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2019—2021 (mn euro)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 322,5 319,0 319,1
Nationellt stöd till södra Finland 20,2 17,4 17,4
Nordligt stöd 297,3 296,3 296,4
Övriga nationella stöd 5,0 5,3 5,3

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Renhushållning (regeringsprogr. 2019) 100
Sammanlagt 100

2021 budget 323 100 000
2020 budget 323 000 000
2019 bokslut 322 700 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 526 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1307/2013 samt direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en övergångsperiod

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen samt till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en övergångsperiod

3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten

4) till betalning av stöd som beviljats 2020 och tidigare år

5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken. Under momentet är det också möjligt att betala EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning som gäller övergångsperioden 2021.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. Andelen stöd som är kopplat till produktionen utgör 19,6 % av maximibeloppet av EU:s direktstöd.

Det EU-stöd för privat lagring som betalas av medlen under momentet beräknas ligga på samma nivå som 2020.

Under momentet är det möjligt att betala även Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) helt och hållet nationellt.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2021 enligt användningsändamål (euro)

   
EU:s inkomststöd sammanlagt 525 000 000
— Grundstöd 254 000 000
— Förgröningsstöd 157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare 10 500 000
— Stöd som är kopplat till produktionen 103 000 000
   
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) 1 200 000
— EU-stöd för privat lagring 1 200 000
Sammanlagt 526 200 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 526 200 000
2020 budget 526 200 000
2019 bokslut 513 394 179

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 297 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för 2019 eller 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2021.

Förklaring:Miljöersättningarna, ersättningen för ekologisk produktion, ersättningen för rådgivning och ersättningen för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. År 2021 fortsätter genomförandet i enlighet med reglerna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (övergångsperiod 2021). Syftet med ersättningarna är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen med unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen med programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller bl.a. att modernisera jordbruket och förbättra konkurrensförmågan, uppmärksamma miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. En del av vattenvårdsåtgärderna genomförs på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och ersättning för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Cirka 86 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2021 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 297 710 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 125 038 000 euro och den nationella medfinansieringen 172 672 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under
programperioden 2014—2020
Anslag
Åtgärd EU Staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalats
2014—2019
budgeterats 20201) budgetprop.
2021
             
Miljöersättningar 732,619 1 011,713 1 744,332 1 492,222 96,600 228,710
Ekologisk produktion 147,840 204,160 352,000 260,359 55,600 60,000
Rådgivning 12,180 16,820 29,000 19,985 1,000 9,000
Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 3,887 - -
Sammanlagt 895,159 1 236,173 2 131,332 1 776,453 153,200 297,710

1) Siffrorna för 2020 baserar sig på den ordinarie budgeten för 2020, i vilken den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ännu inte hade beaktats, genom vilken de tilläggsanslag som i statsminister Marins regeringsprogram var avsedda för miljöersättning och förbindelser om ekologisk produktion överfördes från moment 30.20.44 till detta moment.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Åtgärder som gäller åren 2014—2020 och övergångsperioden 2021, varav 288,710 - - - 288,710
 förbindelser och avtal som ingås 20211) 252,110 - - - 252,110
— miljöersättningar 223,710 - - - 223,710
— ekologisk produktion 28,400 - - - 28,400
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2021 36,600 27,400 12,000 11,000 87,000
— miljöersättningar 5,000 4,000 2,000 1,000 12,000
— ekologisk produktion 31,600 23,400 10,000 10,000 75,000
Utgifter sammanlagt 288,710 27,400 12,000 11,000 339,110

1) I tabellen har inte beaktats den fjärde tilläggsbudgeten för 2020, genom vilken de tilläggsanslag som i statsminister Marins regeringsprogram var avsedda för miljöersättning och förbindelser om ekologisk produktion överfördes till detta moment från moment 30.20.44.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av förbindelser om ekologisk produktion (regeringsprogr. 2019) (överföring från moment 30.20.44) 7 000
Finansieringsändring 2021 137 510
Sammanlagt 144 510

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 297 710 000
2020 IV tilläggsb. 93 000 000
2020 budget 153 200 000
2019 bokslut 355 710 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 551 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättningar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021 samt den kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Kompensationsersättningarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. År 2021 fortsätter genomförandet i enlighet med reglerna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (övergångsperiod 2021). Med kompensationsersättning ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena främjas. Det finns ingen åldersgräns för erhållande av kompensationsersättning, och ersättningen per hektar minskar när gårdens storlek överskrider vissa gränsvärden. Kompensationsersättning betalas också för permanent gräsmark. Ersättningen betalas förhöjd om gården överskrider den föreskrivna djurtäthetsgränsen. Kompensationsersättningarna är ettåriga.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationsersättningar som helt och hållet finansieras av staten.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2021 (euro)

   
Sammanlagt, varav 551 888 000
— EU:s andel 94 173 000
— statens andel 130 048 000
— kompensationsersättning som i sin helhet finansieras nationellt 327 667 000

De ekonomiska ramarna och användningen av anslaget under programperioden 2014—2020 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU Staten helt nationell finansiering Offentlig finansiering
sammanlagt
betalats
2014—2019
budgeterats1)
2020
budgetprop.
2021
               
Kompensationsersättningar 701,820 969,180 2 023,800 3 694,800 3 093,863 624,788 551,888

1) Siffrorna för 2020 baserar sig på den ordinarie budgeten för 2020, i vilken den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ännu inte hade beaktats, genom vilken de tilläggsanslag som i statsminister Marins regeringsprogram var avsedda för miljöersättning och förbindelser om ekologisk produktion överfördes från detta moment till moment 30.20.43.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av förbindelser om ekologisk produktion (regeringsprogr. 2019) (överföring till moment 30.20.43) -7 000
Finansiering av nya förbindelser om ekologisk produktion som ingås 2020 (teknisk avsättning) (regeringsprogr. -5 000
Finansieringsändring 2021 37 100
Nivåförändring av den helt nationella kompensationsersättningen 7 000
Utökningar av kompensationsersättningen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -42 000
Utökning av miljöersättningen (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -88 000
Ändring av engångsnatur 2020 av landsbygdsprogrammets finansiering (överföring från moment 30.10.40) 25 000
Sammanlagt -72 900

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 551 888 000
2020 IV tilläggsb. -93 000 000
2020 budget 624 788 000
2019 bokslut 548 288 000

46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 910 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av det program för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) för utgifter inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan

5) till betalning av stöd enligt punkterna 2—4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om övergångsperioden 2021.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29.

Förklaring:Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

I fråga om anslaget för systemet med utdelning i skolan och de kompletterande åtgärder och informationsåtgärder som hänför sig till det och som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 100 %.

Under momentet är det också möjligt att betala stöd enligt punkterna 2—4 i beslutsdelen med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning om övergångsperioden 2021.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till de kompletterande åtgärderna och informationsåtgärderna samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan, och som inte ersätts av EU, har beaktats under moment 30.01.29.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Sammanlagt, varav EU:s andel
     
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EU) nr 1144/2014 2 200 000 2 200 000
Främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter, (EU) 1308/2013 280 000 140 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/2013 3 000 000 3 000 000
Systemet med utdelning i skolan, (EU) nr 1308/2013 5 430 000 5 430 000
— varav systemet med utdelning i skolan 4 890 000 4 890 000
— varav kompletterande åtgärder och informationsåtgärder 540 000 540 000
Sammanlagt 10 910 000 10 770 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 10 910 000
2020 budget 10 910 000
2019 bokslut 10 752 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för finansiering av nationella och internationella åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik. Med anslaget stöds också de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt utvecklingen av natuproduktbranschen. Med anslaget stöds dessutom utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer.

Med de medel som är avsedda för åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Arktiset aromit - Arktiska aromer ry) (riksdagen) -50
Ett hållbart livsmedelssystem (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Kostvanor, skolmat (regeringsprogr. 2019) 100
Livsmedelsexport (regeringsprogr. 2019) 200
Marknadsåtgärder, offentlig upphandling, namnskyddade produkter, varumärkesarbete (regeringsprogr. 2019) 100
Upphörande av finansieringen för attachéärenden (överföring från moment 24.01.01) 274
Sammanlagt -376

2021 budget 3 669 000
2020 budget 4 045 000
2019 bokslut 2 945 000

48. Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utarbetande av ett program för utveckling av åkerstrukturen samt finansiering av de åtgärder och projekt som man kommit överens om på basis av programmet

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 3 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslaget finansieras åtgärder för utveckling av åkrarnas ägarstruktur.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utveckling av åkerstrukturen (regeringsprorgr. 2019) 500
Sammanlagt 500

2021 budget 1 000 000
2020 budget 500 000

49. Främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd till företag eller sammanslutningar som levererar biomassa för återvinning till biogasanläggningar

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 2 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Stödet riktas till restbiomassor som uppkommer vid jordbruksproduktion, skötsel av vattendrag och annan naturvård. Syftet med stödet är att styra dessa biomassor till sådana biogasanläggningar som bearbetar de rötrester som uppstår vid förgasningsprocessen till gödselfabrikat. Med hjälp av stödet minskas de utsläpp av näringsämnen och växthusgaser som restbiomassor från naturvården och gårdsbruksenheterna orsakar och främjas en trygg återvinning av de näringsämnen som finns i biomassorna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Stöd för produktion av biogas som grundar sig på näringskretsloppet (regeringsprogr. 2019) 4 000
Sammanlagt 4 000

2021 budget 4 000 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring:Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. De utgifter som staten ska svara för beräknas närmast utgöras av utgifter för interventionslagringen, vars belopp inte kan uppskattas exakt på grund av den ökade risken för förväntade marknadsstörningar. Om dessa utgifter är större än budgetöverföringen täcks de med fondens eget kapital.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 200
Sammanlagt 200

2021 budget 400 000
2020 budget 200 000
2019 bokslut 170 000

(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2020 IV tilläggsb. 70 000 000
2020 II tilläggsb. 6 500 000
2020 budget 90 300 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 117 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet

5) för beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som förbättrar biosäkerheten samt övervakningen av djurens hälsa på gårdarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009.

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning och utbildning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 080 000
Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer 87 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet 400 000
Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 300 000
Statsunderstöd för utveckling av biosäkerheten och övervakning av djurens hälsa på gårdarna 250 000
Sammanlagt 6 117 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för utveckling av biosäkerheten och övervakning av djurens hälsa på gårdarna (regeringsprogr. 2019) 50
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 300
Sammanlagt 350

2021 budget 6 117 000
2020 budget 5 767 000
2019 bokslut 5 717 000