Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 165 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av förskott i motiverade fall

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021 fattas för 108 507 000 euro, varav 30 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 70 307 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment och 8 200 000 euro för tekniskt bistånd.

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021.

Förklaring:De åtgärder som finansieras med medel under momentet och som hänför sig till utveckling av företagsverksamheten, servicen, byarna och samarbetet på landsbygden, till utbildning och informationsförmedling på landsbygden samt till lokal utveckling genom Leader-verksamhet ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. År 2021 fortsätter genomförandet i enlighet med reglerna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (övergångsperiod 2021).

Finansieringen genomförs i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda årligen inom projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion. Tekniskt bistånd kan användas för avlönande av personal motsvarande 981 årsverken under åren 2014—2023 för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021. Av dessa årsverken hade ca 467 årsverken använts vid utgången av 2019.

Bevillningsfullmakten anvisas närings-, trafik- och miljöcentralerna utifrån den riktgivande finansiering till lokal utveckling som genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet fastställts för varje utvald Leadergrupp samt utifrån godkända planer i syfte att anvisa regionala medel för andra åtgärder som finansieras under detta moment. Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen och bevillningsfullmakterna 2021 (euro)

  Anslag Fullmakt
     
Sammanlagt, varav 165 700 000 108 507 000
— EU:s andel 74 500 000 49 507 000
— statens andel 91 200 000 59 000 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn euro)

  2021 2022 2023 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
         
Förbindelser som ingåtts före år 2021 138,7 73,7 4,6 217,0
Förbindelser 20211) 16,4 65,1 27,0 108,5
Sammanlagt 155,1 138,8 31,6 325,5

1) De utgifter som föranleds av förbindelserna 2021 har kalkylmässigt hänförts till åren 2021—2023.

De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 samt den beräknade användningen bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

      Anslag
  De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt under
programperioden 2014—2020
Bevillnings-
fullmakt
2021
betalats
2014—2019
budgeterats
2020
budgetprop.
20211)
           
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland sammanlagt 912,000 108,507 466,903 189,600 165,200
— varav tekniskt bistånd 70,000 8,200 25,173 20,000 8,200
Programkorrigeringar - - 4,249 0,100 0,500
Alla sammanlagt 912,000 108,507 471,152 189,700 165,700

1) Av det anslag som behövs 2021 beräknas 16,4 miljoner euro betalas på basis av åtagandena under övergångsperioden 2021.

Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd som är avsett för genomförande av momenten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 och övergångsperioden 2021 (30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 och 30.20.44) finns under detta moment.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet -24 000
Sammanlagt -24 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 165 700 000
2020 budget 189 700 000
2019 bokslut 144 056 640