Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 326 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med statsbidraget garanteras regionalt och innehållsmässigt täckande yrkeskunnig rådgivning till skäligt pris. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. De statsbidragstagande rådgivningsorganisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Cirka 40 % av lantbruks- och trädgårdsföretagen är kunder eller medlemmar i rådgivningsorganisationer.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Genom rådgivning och genom att främja olika samarbetsformer skapas det förutsättningar för konkurrenskraft, ökad förädlingsgrad samt förbättrad lönsamhet, produktivitet och produktionsstruktur inom sådan marknads- och konsumentorienterad företagsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedelssystemet.

2. Genom rådgivning och utveckling av rådgivningstjänsterna främjas miljövänligare produktionsmetoder bl.a. genom en optimal och hållbar användning av produktionsinsatserna. Klimatförändringen bromsas genom att steg tas mot koldioxidneutralitet, materialeffektivitet och slutna kretslopp.

3. Genom rådgivning och metoder inom husdjursaveln samt genom utvecklande av mätare och metoder främjas välbefinnande och säkerhet samt ansvarsmedvetenheten inom livsmedelssystemet.

I resultatavtalen mellan jord- och skogsbruksministeriet och rådgivningsorganisationerna kommer man närmare överens om vilka mål för 2021 som är förknippade med anslagsanvändningen.


2021 budget 5 326 000
2020 IV tilläggsb. 500 000
2020 budget 5 326 000
2019 bokslut 5 266 000