Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

43. Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 67 767 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ersättningarna för djurens välbefinnande ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. År 2021 fortsätter genomförandet i enlighet med reglerna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (övergångsperiod 2021).

Syftet med ersättningar för djurens välbefinnande är att djurens välbefinnande ska förbättras. Avsikten är att främja en mer artspecifik skötsel av produktionsdjuren och att öka jordbrukarnas medvetenhet om de faktorer som inverkar på djurens välbefinnande. En förbindelse om djurens välbefinnande kan ingås i fråga om nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. I förbindelser om djurens välbefinnande förbinder sig jordbrukaren att iaktta villkoren för åtgärderna i fråga om de djurarter som jordbrukaren valt. Förbindelsen gäller 1 år, men den kan förlängas årligen.

År 2019 hade ca 6 100 husdjursproducenter förbundit sig till ersättning för djurens välbefinnande. Vid granskning av produktionsinriktningarna har 53 % av nötkreatursgårdarna, 70 % av svingårdarna, 54 % av gårdarna med får och getter och 71 % av fjäderfägårdarna ingått förbindelse.

År 2021 behövs det ett anslag på uppskattningsvis sammanlagt 67 767 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 28 462 000 euro och den nationella medfinansieringen 39 305 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU Staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalats
2014—2019
budgeterats
2020
budgetprop.
2021
             
Ersättningar för djurens välbefinnande 162,960 225,040 388,000 303,479 62,767 67,767

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av engångsnatur 2020 av landsbygdsprogrammets finansiering (överföring från moment 30.10.40) 5 000
Sammanlagt 5 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 67 767 000
2020 budget 62 767 000
2019 bokslut 47 767 000