Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 31 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom avträdelsestödet främjades en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet var också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdelsestöd kunde fattas till utgången av 2018, varefter det inte längre har varit möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i Europeiska unionen.

År 2021 betalas utgifter för de tre helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2021

  Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid Pensioner som utbetalas i slutet av år 2021, uppskattning Genomsnittlig ersättning år 2021, uppskattning
Stödform Gårdar Avträdare st. euro/månad
         
Avträdelsepension     6 602 248
Avträdelsestöd 2007—2010 2 467 4 298 106 617
Avträdelsestöd 2011—2014 2 067 3 277 1 217 897
Avträdelsestöd 2015—2018 626 849 513 1 053
Sammanlagt 5 160 8 424 8 438  

Åren 2020 och 2021 beräknas anslagsbehovet fördela sig på följande sätt (mn euro)

  2020
uppskattning
2021
uppskattning
     
Avträdelsepensioner 20,84 18,55
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—2006 0,10 -
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—2010 1,10 0,61
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—2014 14,78 11,50
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—2018 6,26 6,70
Förvaltningskostnader1) 0,94 0,83
Sammanlagt 44,02 38,192)

1) Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt beslut av den 11 januari 2019 (Dnr STM/5132/2018) fastställt grunderna för förvaltningskostnaderna för åren 2019—2022.

2) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -14 000
Sammanlagt -14 000

2021 budget 31 300 000
2020 budget 45 300 000
2019 bokslut 40 500 000