Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 050 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013

3) till betalning av investeringar i biogas och gödselhantering som i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2021 får beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021 fattas för 68 000 000 euro.

Om en del av den bevillningsfullmakt för 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021.

Förklaring:Startbidragen till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsbidragen till jordbruket ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. År 2021 fortsätter genomförandet i enlighet med reglerna för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (övergångsperiod 2021). Genom bidragen förbättras jordbrukets produktivitet och konkurrenskraft, minskar den ekonomiska risken i samband med etablering av jordbruk samt tryggas en fortsatt jordbruksproduktion. Investeringar stöds förutom med delfinansierade bidrag som beviljas under momentet dessutom med räntestöd (mom. 30.10.41) samt nationella bidrag och statsborgen som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Bidragsbesluten under övergångsperioden 2021 beräknas uppgå till sammanlagt 68 000 000 euro. Av detta belopp beräknas startbidragen uppgå till 13 000 000 euro och investeringsbidragen till 55 000 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 är 42 %.

Den beräknade fördelningen av anslagen under momentet 2021 (euro)

   
Sammanlagt, varav 55 050 000
— EU:s andel 21 441 000
— statens andel 29 609 000
— investeringar i biogas och gödselhantering som i sin helhet finansieras nationellt 4 000 000

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn euro)

  20211) 20221) 2023 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
         
Förbindelser som ingåtts före år 2021 49,0 22,5 8,6 80,1
Förbindelser 2021 17,0 40,8 10,2 68,0
Utgifter sammanlagt 66,0 63,3 18,8 148,1

1) En del av utgifterna täcks av en post som överförs. De utgifter som föranleds av förbindelserna 2021 har kalkylmässigt hänförts till åren 2021—2023.

Under momentet har det dessutom i enlighet med regeringsprogrammet (2019) anvisats finansiering på 4 000 000 euro för sådana investeringar i biogas och gödselhantering som i sin helhet betalas nationellt.

De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020 och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

  De ekonomiska ramarna programperioden 2014—20201) Anslag1)
Åtgärd EU Staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalats 2015—2019 budgeterats
2020
budgetprop.2)
2021
             
Start- och investeringsbidrag 174,800 262,200 437,000 277,644 84,826 51,050

1) Siffrorna innefattar inte det anslag som reserverats för helt nationellt finansierade investeringar i biogas och gödselhantering och som uppgår till sammanlagt 7,5 miljoner euro åren 2020—2021.

2) År 2021 behövs ett anslag på sammanlagt 66,0 miljoner euro, varvid en del av utgifterna under momentet täcks med en post som överförs från föregående år. Av det anslag som behövs 2021 beräknas 17,0 miljoner euro betalas på basis av förbindelserna under övergångsperioden 2021.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av investeringar i biogas och gödselhantering (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 500
Ändring av engångsnatur 2020 av landsbygdsprogrammets finansiering (överföring till moment 30.10.43) -5 000
Ändring av engångsnatur 2020 av landsbygdsprogrammets finansiering (överföring till moment 30.20.44) -25 000
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet -3 776
Sammanlagt -33 276

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 55 050 000
2020 budget 88 326 000
2019 bokslut 84 976 000