Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 78 978 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2019 bokslut 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
                 
Forsknings- och kundrelationsprocess 93 203 40 120 960 95 000 41 000 971 97 300 42 000 984
Myndighetsprocess 24 265 7 278 250 24 500 7 300 250 24 900 7 300 250
Statistikprocess 5 506 1 695 54 6 000 1 300 56 6 100 1 300 56
Sammanlagt 122 974 49 093 1 264 125 500 49 600 1 277 128 300 50 600 1 290

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
     
Effektivitet      
Refererade vetenskapliga publikationer, st. 608 620 640
Förtroende- och anseendeindex      
— Medier (1—5) 3,47 - 3,50
— Företag (1—5) 3,30 - 3,45
— Beslutsfattare (1—5) 3,31 - 3,45
— Forskningspartner (1—5) 3,26 - 3,45
       
Funktionell effektivitet      
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 97 98 99
       
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 1,0 1,0 1,0
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,1 0,1 0,1
Övriga publikationer/forskarårsverke 1,1 1,2 1,2
Statistik/årsverke inom statistik 1,4 1,4 1,4
Offentliggöranden av statistik/årsverke inom statistik 4,1 4,6 4,8
       
Produktion och kvalitetsledning      
Övriga vetenskapliga publikationer, st. 68 80 90
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 681 800 800
Offentliggöranden av statistik, st. 166 190 195
Utlåtanden som lämnats, st. 204 200 200
Störningsfrihet inom statistikmyndigheternas elektroniska tjänster, % 99 100 100
       
Mänskliga resurser      
Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%) 52 55 60
Arbetstillfredsställelseindex 3,63 3,70 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 123 157 125 019 131 478
Bruttoinkomster 49 672 48 500 52 500
Nettoutgifter 73 485 76 519 78 978
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 232    
— överförts till följande år 13 873    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 52 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 34 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 500 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 000 000 euro samt övriga inkomster 8 800 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 155 130 150
— övriga intäkter -1 - -
Intäkter sammanlagt 154 130 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 84 80 90
— andel av samkostnader 59 50 60
Kostnader sammanlagt 143 130 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 662 7 870 8 350
— övriga intäkter -1 - -
Intäkter sammanlagt 7 661 7 870 8 350
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 989 3 900 4 100
— andel av samkostnader 2 614 2 670 2 700
Kostnader sammanlagt 6 603 6 570 6 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 058 1 300 1 550
Kostnadsmotsvarighet, % 116 120 123

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 20 983 20 000 19 300
— finansiering från EU 5 474 5 700 5 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 9 332 9 600 9 500
Intäkter sammanlagt 35 789 35 300 34 700
       
Totala kostnader för projekten 58 935 59 000 58 300
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -23 146 -23 700 -23 600
Självfinansieringsandel, % 39 40 40

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Klimatpolitik/klimatforskning inom markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019) 100
Lantbruksräkningen 2020, övervakningen av matsvinn och det nationella genomförandet av direktivet om utsläppstak -124
Naturresursinstitutets informationssystemprojekt (överföring till moment 30.01.23) -686
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -500
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 900
Riksdagens tillägg: ekoforskning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150
Riksdagens tillägg: undersökning av fosforgödsling av gräsmark (Ruukki) bortfall av tillägg av engångsnatur -100
Riksdagens tillägg: undersökning om koldioxidutsläppen från torvmark, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -200
Rovdjursforskning (regeringsprogr. 2019) 100
Satsningar på forskning (regeringsprogr. 2019) 1 000
Utveckling av verksamheten i Nyslott 100
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 426
Lönejusteringar 1 854
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -261
Sammanlagt 2 459

2021 budget 78 978 000
2020 budget 76 519 000
2019 bokslut 74 126 000