Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 455 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
  2019
utfall
2020
prognos
2021
uppskattning
       
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet 262,4 263 263
— Omkostnadsmomentet 30.01.01 254 254 254
— Övriga moment 8,4 9 9
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,3 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,65 3,7 3,7
       
Produktionoch kvalitetsledning      
Regeringspropositioner (st.) 7 23 10
— Till riksdagen inom planerad sessionsperiod (%) 58 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 268 24 726 24 805
Bruttoinkomster 2 070 1 350 1 350
Nettoutgifter 25 198 23 376 23 455
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 826    
— överförts till följande år 7 612    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -52
Upprätthållande av informationsförvaltningssystemen inom naturresurssektorn (överföring till moment 30.40.22) -250
Lönejusteringar 653
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -272
Sammanlagt 79

2021 budget 23 455 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 23 376 000
2019 bokslut 22 984 000