Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring:Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket och Livsmedelsverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna inom förvaltningsområdet finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt, Naturresursinstitutet, budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Livsmedelsverket (kapitel 30.20) och Lantmäteriverket (kapitel 30.70).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statsbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekter, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

  • — vår verksamhet är kundorienterad, horisontell, öppen och proaktiv
  • — vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt vår rådgivning är nätverksorienterad, resultatgivande och stödjer beslutsfattandet och näringarnas konkurrenskraft på ett proaktivt sätt

— våra digitala lösningar är användaranpassade och våra datalager är kompatibla och tillförlitliga och utnyttjas effektivt

  • — vi förutser risker och bereder oss för kriser.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

— vår personal är kompetent, uppskattad och mår bra

— våra resurser är tillräckliga och rätt fokuserade.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

  Utfall Utfall Behov
  2018 2019 2020 och 2021
Uppgift mn euro mn euro mn euro
       
Utveckling av landsbygden 10,8 11,2 11,2
Jordbruk och livsmedelsekonomi 23,7 23,3 23,3
Naturresursekonomi 15,0 15,6 15,6
Sammanlagt 49,5 50,1 50,1

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen. Det beräknas att ca 695 årsverken används för dessa 2021. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.01.02). De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 69 årsverken sköter dessa uppgifter 2021. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts också av Säkerhets- och kemikalieverket som svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (moment 32.01.08 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel) och Finlands miljöcentral som svarar för uppgifter inom vattenhushållningen (miljöförvaltningens resurser som budgeterats under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel) samt Tullen som utför vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (moment 28.10.02 under finansministeriets huvudtitel).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 455 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
  2019
utfall
2020
prognos
2021
uppskattning
       
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet 262,4 263 263
— Omkostnadsmomentet 30.01.01 254 254 254
— Övriga moment 8,4 9 9
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,3 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,65 3,7 3,7
       
Produktionoch kvalitetsledning      
Regeringspropositioner (st.) 7 23 10
— Till riksdagen inom planerad sessionsperiod (%) 58 100 100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 268 24 726 24 805
Bruttoinkomster 2 070 1 350 1 350
Nettoutgifter 25 198 23 376 23 455
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 826    
— överförts till följande år 7 612    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet -52
Upprätthållande av informationsförvaltningssystemen inom naturresurssektorn (överföring till moment 30.40.22) -250
Lönejusteringar 653
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -272
Sammanlagt 79

2021 budget 23 455 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 23 376 000
2019 bokslut 22 984 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 78 978 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2019 bokslut 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv. Kostn.1)
1 000 €
Intäkter2)
1 000 €
Årsv.
                 
Forsknings- och kundrelationsprocess 93 203 40 120 960 95 000 41 000 971 97 300 42 000 984
Myndighetsprocess 24 265 7 278 250 24 500 7 300 250 24 900 7 300 250
Statistikprocess 5 506 1 695 54 6 000 1 300 56 6 100 1 300 56
Sammanlagt 122 974 49 093 1 264 125 500 49 600 1 277 128 300 50 600 1 290

1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.

2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
     
Effektivitet      
Refererade vetenskapliga publikationer, st. 608 620 640
Förtroende- och anseendeindex      
— Medier (1—5) 3,47 - 3,50
— Företag (1—5) 3,30 - 3,45
— Beslutsfattare (1—5) 3,31 - 3,45
— Forskningspartner (1—5) 3,26 - 3,45
       
Funktionell effektivitet      
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken 97 98 99
       
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 1,0 1,0 1,0
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,1 0,1 0,1
Övriga publikationer/forskarårsverke 1,1 1,2 1,2
Statistik/årsverke inom statistik 1,4 1,4 1,4
Offentliggöranden av statistik/årsverke inom statistik 4,1 4,6 4,8
       
Produktion och kvalitetsledning      
Övriga vetenskapliga publikationer, st. 68 80 90
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. 681 800 800
Offentliggöranden av statistik, st. 166 190 195
Utlåtanden som lämnats, st. 204 200 200
Störningsfrihet inom statistikmyndigheternas elektroniska tjänster, % 99 100 100
       
Mänskliga resurser      
Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%) 52 55 60
Arbetstillfredsställelseindex 3,63 3,70 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 123 157 125 019 131 478
Bruttoinkomster 49 672 48 500 52 500
Nettoutgifter 73 485 76 519 78 978
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 232    
— överförts till följande år 13 873    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 52 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 34 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 500 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 000 000 euro samt övriga inkomster 8 800 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 155 130 150
— övriga intäkter -1 - -
Intäkter sammanlagt 154 130 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 84 80 90
— andel av samkostnader 59 50 60
Kostnader sammanlagt 143 130 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 662 7 870 8 350
— övriga intäkter -1 - -
Intäkter sammanlagt 7 661 7 870 8 350
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 989 3 900 4 100
— andel av samkostnader 2 614 2 670 2 700
Kostnader sammanlagt 6 603 6 570 6 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 058 1 300 1 550
Kostnadsmotsvarighet, % 116 120 123

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 20 983 20 000 19 300
— finansiering från EU 5 474 5 700 5 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 9 332 9 600 9 500
Intäkter sammanlagt 35 789 35 300 34 700
       
Totala kostnader för projekten 58 935 59 000 58 300
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -23 146 -23 700 -23 600
Självfinansieringsandel, % 39 40 40

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Klimatpolitik/klimatforskning inom markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019) 100
Lantbruksräkningen 2020, övervakningen av matsvinn och det nationella genomförandet av direktivet om utsläppstak -124
Naturresursinstitutets informationssystemprojekt (överföring till moment 30.01.23) -686
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -500
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 900
Riksdagens tillägg: ekoforskning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150
Riksdagens tillägg: undersökning av fosforgödsling av gräsmark (Ruukki) bortfall av tillägg av engångsnatur -100
Riksdagens tillägg: undersökning om koldioxidutsläppen från torvmark, bortfall av ett tillägg av engångsnatur -200
Rovdjursforskning (regeringsprogr. 2019) 100
Satsningar på forskning (regeringsprogr. 2019) 1 000
Utveckling av verksamheten i Nyslott 100
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 426
Lönejusteringar 1 854
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -261
Sammanlagt 2 459

2021 budget 78 978 000
2020 budget 76 519 000
2019 bokslut 74 126 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 943 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar.

Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s forsknings- och utvecklingsprogram (Horisont Europeiska partnerskap, Life). Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till gemensamma forskningsprojekt som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Även EU:s medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna under momentet beräknas uppgå till ca 200 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tilläggssatsningar på forskning 600
Sammanlagt 600

2021 budget 1 943 000
2020 budget 1 343 000
2019 bokslut 1 343 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 240 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Forststyrelsens informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.64.50) 535
Livsmedelsverkets informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.20.01) 1 502
Naturresursinstitutets informationssystemprojekt, återföring av en överföring (överföring från moment 30.01.05) 686
Organisering av uppgifterna inom vattenhushållningen, återföring av en överföring (överföring från moment 30.40.21) 517
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -2 000
Sammanlagt 1 240

2021 budget 1 240 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 652 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 27 652 000
2020 budget 27 652 000
2019 bokslut 25 930 401

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 439 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2021 budget 4 439 000
2020 budget 4 539 000
2019 bokslut 4 309 010