Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2021

70. Lantmäteri och datalagerPDF-versio

Förklaring:Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

De allmänna ekonomiska konjunkturerna påverkar i synnerhet lantmäteriförrättningarna och inskrivningsärendena samt efterfrågan på informationstjänster i anslutning till dessa. Om den svaga ekonomiska utvecklingen fortsätter länge, har den betydande konsekvenser för de inkomster som flyter in till Lantmäteriverket. Genom förvaltning och förbättring av fastighetssystemet skapas förutsättningar bl.a. för en fungerande marknadsekonomi, finansiering och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Riksomfattande grundläggande geografisk information spelar en viktig roll som ett enhetligt, allmänt basmaterial för nyttjande av den rikstäckande geografiska informationen. Grunddatalagrens roll inom förvaltningen och vid ordnandet av tjänster i anslutning till den stärks som en del av den digitala nationella servicearkitekturen. Grunddatalagren spelar dessutom en viktig roll eftersom de möjliggör tjänster inom den privata sektorn.

Serviceproduktionen styrs allt tydligare av kundernas och samhällets behov och de strategiska utvecklingsprojekten fokuserar på digitala tjänster. En allt större del av utvecklingsprojekten och uppgifterna sköts i samarbete i både nationella och internationella nätverk, vilket förutsätter allt aktivare medverkan när det gäller standardisering, fastställande av gemensamma mål och annat samarbete. Sett ur ett kundperspektiv är strävan att gränserna mellan olika aktörer inte ska synas och målet är att medborgarna ska ha tillgång till centraliserade tjänster. Betydelsen av att trygga tjänsternas kontinuitet, dataskyddet och data- och cybersäkerheten ökar ytterligare och detta förutsätter att ansvaren har definierats tydligt inom servicekedjorna och samarbetet.

Genom det nya bostadsdatasystemet skapas det förutsättningar för registrering av ägande- och lägenhetsuppgifter om bostadslägenheter som besitts med stöd av aktier samt för byte av bostadslägenheter och hanteringen av säkerheter. I systemet bildas nya bostadsaktiebolag endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Bostadsaktiebolag som bildats före den 1 januari 2019 ska senast den 31 december 2022 överföra förvaltningen av sina aktieböcker till bostadsdatasystemet. I följande skede av projektet utreds behovet av att vidareutveckla tjänsterna och lagstiftningen.

En av de identifierade åtgärderna i redogörelsen om politiken för geografisk information är säkerställande av adressuppgifter av god kvalitet. I Finland finns för närvarande inget riksomfattande och kvalitetssäkrat register som skulle innehålla aktuell information om adresser och adressernas läge. Lantmäteriverket har en central roll i genomförandet av det riksomfattande adressregistersystemet och de ekosystemtjänster för adressuppgifter som det förutsätter. Med hjälp av det nya adressregistersystemet sammanställs riksomfattande adressuppgifter, sköts kvalitetskontrollen och möjliggörs upplysningstjänster för olika aktörer. Tillförlitliga adressuppgifter kan utnyttjas i stor utsträckning inom samhällets olika sektorer. Adressuppgifterna är väsentliga i synnerhet i verksamheten hos de myndigheter som svarar för den inre säkerheten, men betydande användningsbehov förekommer också i andra myndigheters verksamhet samt inom näringslivet, bl.a. inom logistiken och trafiken.

Genom ägoregleringar kan man permanent påverka merkostnader och olägenheter som föranleds av en dålig ägostruktur, sänka klimatutsläppen och förbättra trafiksäkerheten. Ägoregleringar är ett viktigt sätt att genomföra det program för utveckling av åkerstrukturen som skrivits in i regeringsprogrammet.

Betydelsen av att främja samanvändningen av geografisk information och utveckla den nationella infrastrukturen för geografisk information, utveckla och upprätthålla nationella koordinatsystem och andra referenssystem samt forskning som stöder geodataområdet framhävs i vårt allt mer digitaliserade samhälle och medför i stor utsträckning nytta t.ex. inom trafiken, skogsbruket och jordbruket. Med GNSS-basstationernas FinnRef-nätverk upprätthålls riksomfattande och globala positionsbestämningssystem och referenssystem. Navigationsnoggrannheten i Finland och Europa förbättras genom utveckling och upprätthållande av tjänster som stöder positionering samt RIMS-basstationen i Virolahti. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen vid forskningsstationen Metsähovi slutförs och stationens forskningsverksamhet utvecklas så att den motsvarar behoven för en modern geodetisk basstation.

Samhälleliga effektmål

Inom politikområdet lantmäteri och datalager uppnås utöver de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln dessutom följande mål:

— genom förvaltningen av och tjänsterna inom fastighets- och lägenhetsdatasystemen tryggas funktionen hos det nationella ägar- och garantisystemet

— genom förvaltningen av och tjänsterna inom terrängdata- och koordinatsystemen tryggas grunden för positionsbestämningen samt den nationella tillgången till grundläggande geografisk information

— genom forskning och stödtjänster stöds interoperabiliteten i fråga om den geografiska informationen och utvecklandet av den rikstäckande infrastrukturen för geografisk information.

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 563 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde

  • — sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten
  • — bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
  • — sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande
  • — sköta underhållet av de register som behövs
  • — sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet
  • — sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Lantmäteriverket upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

  2019 bokslut 2020 uppskattning 2021 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Fastighetsförrättningar 35 999 34 057 469 37 073 37 073 478 37 081 37 073 478
Ägoregleringsuppgifter 3 290 34 52 3 328 - 52 3 301 - 52
Inskrivningsuppgifter 23 554 19 032 343 22 510 20 010 352 24 299 22 293 362
Upprätthållande av grunddatalager 30 905 2 121 420 31 530 2 663 425 32 938 3 465 428
Informationstjänst 13 266 12 900 69 14 240 14 240 67 14 443 14 440 70
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information 17 393 7 647 260 17 450 6 875 261 16 454 5 943 245
Sammanlagt 124 407 75 791 1 613 126 131 80 861 1 635 128 515 84 213 1 635

Nyckeltal för ämbetsverket

  2019
utfall
2020
mål1)
2021
mål
       
Samhälleliga verkningar      
— antal kommuner som deltar i samarbetet kring den nationella terrängdatabasen vid utgången av året 21 50 70
— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS 49 56 63
— störningsfria e-tjänster, % 99,7 99,5 99,5
— aktielägenhetsregistrets täckning, % 0,1 1,5 10
— uppdatering i fråga om väg- och byggnadsinformationen, % 97 96 96
— tillgång till metadatatjänster, % 99 99 99
       
Funktionell effektivitet      
— totalproduktivitet 100,5 102,0 102,0
— kundtillfredsställelse totalt, % 89 85 85
— ägoregleringsproduktion, ombildade ha 7 461 8 200 6 900
— refererade vetenskapliga publikationer, st. 110 110 110
— digitaliseringsgrad inom företagstjänsterna, % - 58 70
       
Produktion och kvalitetsledning      
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 15 956 17 000 17 000
— ägoregleringar (nyskifte), st. 7 8 6
— inskrivningsavgöranden, st. 321 762 220 000 320 000
— antal avgöranden som gäller information om lägenheter, st. - - 92 000
— utfall av laserskanningsprogrammet, % - - 100
— tiden för styckningar, mån. 5,1 5,6 5,4
— behandlingstid för lagfarter, dagar 24 20 20
— fullständighet hos byggnader och vägnät, % 97 96 96
— kundtillfredsställelse totalt, % 89 85 85
— refererade vetenskapliga publikationer, st. 110 110 110
— störningsfria e-tjänster, % 99,7 99,5 99,5

1) Uppdaterats enligt resultatavtalet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 128 732 126 382 127 776
Bruttoinkomster 75 781 84 213 84 213
Nettoutgifter 52 951 42 169 43 563
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 41 755    
— överförts till följande år 32 084    

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 65 435 72 866 73 133
— övriga intäkter 8 - -
Intäkter sammanlagt 65 443 72 866 73 133
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 44 922 46 696 50 208
— andel av samkostnader 23 619 26 170 22 926
Kostnader sammanlagt 68 542 72 866 73 133
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 3 098 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 95 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 795 2 000 1 672
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 1 795 2 000 1 672
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 356 1 051 879
— andel av samkostnader 811 849 709
Kostnader sammanlagt 3 167 1 900 1 588
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 372 100 84
Kostnadsmotsvarighet, % 57 105 105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Upprätthållande av värderingssystemet för markbotten 554
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 30
Lönejusteringar 1 143
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -333
Sammanlagt 1 394

2021 budget 43 563 000
2020 IV tilläggsb. 3 500 000
2020 budget 42 169 000
2019 bokslut 43 280 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 1 500 000 euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1 500 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tidigareläggning av genomförandet av pågående ägoregleringsprojekt (regeringsprogr. 2019) 1 000
Ägoregleringar för utveckling av åkerstrukturen (regeringsprogr. 2019) -500
Sammanlagt 500

2021 budget 3 000 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 3 156 462