Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

64. ForststyrelsenPDF-versio

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Forststyrelsens affärsverksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och ger jämna inkomster till ägaren. I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas den biologiska mångfalden och klimatresiliensen bättre än tidigare. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig på en god nivå. I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar. Forststyrelsen möjliggör för sin del råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin. Forststyrelsen strävar efter att höja värdet på de fastigheter som används för affärsverksamhet med beaktande av samhällets totala nytta.

2. Ändringar i grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,342 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2021 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2021 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro.

Förklaring:Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2021 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2021 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 98,6 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 3,8 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. Vid uppställandet av resultatmålet har man beaktat de minskade inkomster och ökade kostnader som föranleds av en bättre samordning av de centrala servicemålen och andra verksamhetsmål uppgående till sammanlagt 7,4 miljoner euro. År 2022 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 98,0 miljoner euro av resultatet för 2021. För att resultatmålet ska nås krävs det att lönsamheten inom affärsverksamheten ligger kvar på en god nivå. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2021.

I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas ekonomisk lönsamhet, biologisk mångfald och klimatresiliens bättre än för närvarande. I affärsverksamheten ökar de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna. Åtgärder i anslutning till detta är bl.a. stärkande av kolsänkorna i mångbruksskogarna, t.ex. genom att öka gödsling som främjar tillväxten, planering av avrinningsområdesspecifika vattenskyddsåtgärder, ökning av arealen för odling av olikåldrig skog vid förnyelseavverkningar samt genomförande av ett program för aktiva naturvårdsåtgärder i mångbruksskogar.

Forststyrelsen tryggar för sin del tillgången på träråvara inom ramen för sina egna naturresursplaner med beaktande av andra samhälleliga förpliktelser som gäller Forststyrelsens verksamhet.

Arealen av den skogsmark som omfattas av Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2019 till 3 485 000 ha, varav 593 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 338 000 ha och 255 000 ha var i begränsad användning. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranledde var 77,6 miljoner euro i slutet av 2019.

I fastighetsutvecklingen beaktas samhällets totala nytta bl.a. genom att möjligheterna till produktion av förnybar energi främjas och fler verksamhetsförutsättningar skapas för turistbranschen. Inhemsk fiskodling främjas i statens vatten.

Forststyrelsen fortsätter det nya systemet med avtal om nyttjande av observationsskogar mot vederlag som inleddes 2019 genom att sådana avtal ingås med sju nya utbildningsanordnare 2021. Utbildningsanordnarna betalas kompensation för ändringen av avtalsmodellen under undervisnings- och kulturministeriets moment 29.20.30. Man går över till avtal om nyttjanderätt mot vederlag med de resterande fem utbildningsanordnarna senast när de gamla avtalen går ut.

Ändringar i grundkapitalet

Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2019 uppgick grundkapitalet till 2 601,4 miljoner euro den 31 december 2019. I budgeten för 2020 godkände riksdagen en höjning av grundkapitalet med 0,101 miljoner euro.

Det föreslås att grundkapital 2021 minskas med 1,342 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,136 miljoner euro som en nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 1,478 miljoner euro som ingår i grundkapitalet förs över till övrigt eget kapital som en nettoeffekt av ändringar i markanvändningen.

Investeringar

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 8,3 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för dessa behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

  2019 utfall 2020 prognos 2021 budgetprop.
  Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet Affärsverksamhet Affärsverksamheten som helhet
             
Omsättning, mn € 113,0 356,4 112,9 334,1 112,1 351,8
— förändring, % 44 34 0 -6 -1 5
Driftsbidrag, % 103 41 101 38 97 37
Rörelsevinst/förlust, mn € 113,8 141,8 111,4 118,6 105,1 120,8
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 149,4 129,4 125,2 110,0 98,6 110,6
— % av omsättningen 132 36 111 33 88 31
— % av grundkapitalet 5,7 5,0 4,8 4,2 3,8 4,3
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €1) 102,9   138,9   120,0  
Avkastning på investerat kapital, % 2) 5,6 5,1 4,8 4,3 3,8 4,4
Investeringar, % av omsättningen 7 5 8 6 7 5
Soliditet, % 99 98 98 98 98 98
Balansomslutning, mn € 3 020 3 059 3 006 3 048 2 996 3 042
Antal anställda i genomsnitt (årsv.) 159 647 166 613 164 558

1) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen

2) Nyckeltal för grundkapitalet efter ändringar under året, avkastningsprocenten på i affärsverksamheten investerat kapital inkl. utdelning från dotterbolagen.

Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.

Forststyrelsens affärsverksamhet som helhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

  2019
utfall
2020
prognos
2021
budgetprop.
       
Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment      
13.05.01 Intäktsföring av vinst 102,895 138,900 120,000
Sammanlagt 102,895 138,900 120,000
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 7,741 8,382 8,115
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 7,741 8,382 8,115
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 33,518 61,322 60,142
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 33,518 61,322 60,142
       
Sammanlagt (JSM och MM) 41,259 69,704 68,257
Offentliga förvaltningsuppgifter

Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

  2019
utfall
2020
prognos
2021
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) 7 741 9 650 8 115
Miljöministeriet (35.10.52) 33 518 66 060 60 142
Miljöministeriet (35.10.63) 355 - -
Miljöministeriet (35.10.22) 841 920 780
Annan finansiering från ministerierna 1 340 1 100 1 100
LIFE-finansiering från Europeiska unionen 2 201 2 660 2 200
Annan finansiering från Europeiska unionen 3 338 3 710 3 300
Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering 13 127 11 970 12 300
Annan finansiering 2 752 2 400 2 000
Sammanlagt 65 213 98 470 89 937

1) I de finansiella posterna 2019—2020 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

  2019
utfall
2020
prognos
2021
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 13 220 11 970 12 300
Andra intäkter 6 295 8 770 7 500
Finansiering ur statsbudgeten 42 978 71 960 65 865
Intäkter sammanlagt 62 493 92 700 85 665
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 27 239 31 300 31 853
Övriga kostnader 36 865 63 178 55 669
Kostnader sammanlagt 64 104 94 478 87 522
Resultat före bokslutsdispositioner -1 611 -1 778 -1 857
Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1) 1 611 1 778 1 857
       
Räkenskapsperiodens resultat - - -
       
Antal anställda (årsv.) 480 561 561

1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 115 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den för de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är följande:

 • — jakten och fisket är hållbart, etiskt och ansvarsfullt
 • — mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt- och fiske
 • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

 • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk inom jakt- och fiskeövervakningen utvecklas och det utvecklas nya samarbetsmodeller tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn
 • — man främjar vården av livsmiljöerna för vilt och fisk samt vården arterna
 • — man utvecklar verktyg för social hållbarhet och konflikthantering i skötseln av jakt- och fiskeärenden
 • — man erbjuder jakt- och fiskemöjligheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och utvecklar vildmarksturismen på statens områden
 • — man ser till att kundservicen är smidig samt följer upp och säkerställer att kundtillfredsställelsen förblir god
 • — man främjar kontinuiteten i fråga om jakt och fiske
 • — man upprätthåller och utvecklar högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster för användning av naturen för rekreation och turism och sörjer samtidigt för att naturskyddsområdena är ekologiskt hållbara
 • — man minskar det eftersatta underhållet när det gäller tjänster för friluftsliv och vägledning
 • — man informerar om skyddet av den biologiska mångfalden och om hållbart nyttjande av naturen och ökar på sätt medborgarnas miljömedvetenhet och de positiva effekterna på välbefinnandet av att naturen används för rekreation
 • — man främja natur- och vildmarksturismen som ett hållbart sätt att tillbringa fritiden.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 6 300 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske uppgår till 5 600 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd till 700 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett anslag på 1 100 000 euro har reserverats för ändamålet och dessutom får de anslag som i budgetarna för 2019 och 2020 anvisats för insamlingar användas. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.

Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2019
utfall
2020
mål
2021
budgetprop.
       
Det totala antalet besökare: nationalparker och andra platser som är öppna för allmänheten (st.) 8 180 000 8 3000 000 8 400 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum och service i naturen (skala 1—5) 4,38 4,42 4,43
Kundtillfredsställelse hos jägare och fiskare (skala 1—5) - 3,80 3,84
Statens fiskevårdsavgift, betalare av årsavgift, antal 180 486 180 000 180 000
Kontroller i samband med övervakningen av fiske och jakt, där någon överträdelse inte konstaterats, % - 77,5 79,5
Andel fångstrespons inom jakt och fiske i relation till antalet tillstånd, % - 18 19

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 4 310 000
Vildmarksärenden 2 125 000
Övriga uppgifter 1 680 000
Sammanlagt 8 115 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Rokua och Peuran polku-leden, restaurering) (riksdagen) -150
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Jakt- och fiskeövervakning) (riksdagen) -160
Effektivisering av jakt- och fiskeövervakningen 200
Forststyrelsens projekt för ett system för förvaltning av avtal om jord- och vattenegendom (överföring till moment 30.01.23) -535
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -20
Lönejusteringar 88
Sammanlagt -577

2021 budget 8 115 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 8 692 000
2019 bokslut 7 507 000