Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), efter att behövlig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning är i kraft

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder för främjande av fiskerinäringen och övervakning av kommersiellt fiske.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 205 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 20 313 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2021—2027. EU:s andel av beloppet är 11 108 000 euro. Europaparlamentet och rådet har ännu inte antagit den förordning som gäller Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2021—2027. Inte heller de olika medlemsstaternas EU-medfinansiering för havs- och fiskerifondens operativa program för åren 2021—2027 har godkänts. På grund av EU:s försenade tidtabell kommer regeringens proposition med förslag till nationell genomförandelag om fonden att lämnas till riksdagen senare.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 15 000 000 euro i medfinansiering från EHFF, varav 10 000 000 euro är finansiering för programperioden 2014—2020 och 5 000 000 euro förhandsfinansiering för programperioden 2021—2027.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats kostnaderna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter samt för ersättningar till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska förluster till följd av skyddet av saimenvikaren uppgående till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2021 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt. Dessutom kan anslaget i enlighet med regeringsprogrammet användas för åtgärder för främjande av användning av inhemsk fisk samt tryggande av förutsättningarna för yrkesfiske och ersättande av kostnaderna för att avlägsna sälar som orsakar skador. År 2021 anvisas det 1 200 000 euro till åtgärder enligt regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 9 205 000 11 108 000 20 313 000
Nationella åtgärder 1 575 000 - 1 575 000
Sammanlagt 10 780 000 11 108 000 21 888 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av användning av inhemsk fisk (regeringsprogr. 2019) 300
Förebyggande av fiskeriskador (regeringsprogr. 2019) 100
Sammanlagt 400

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 21 888 000
2020 IV tilläggsb. 1 755 000
2020 II tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 21 488 000
2019 bokslut 20 476 000