Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015)

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till utgifter för genomförande av lagen om fiske, utgifter för forskning inom fiskerinäringen samt utgifter för programmet för fisketurism.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 86 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar det belopp som på basis av statens senast fastställda bokslut beräknas inflyta i fiskevårdsavgifter under det året. Beloppet av de fiskevårdsavgifter som inflyter 2021 och dimensioneringen av anslaget grundar sig därmed på de influtna fiskevårdsavgifterna enligt statsbokslutet för 2019. Fiskevårdsavgiften 2021 är 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn. Enligt uppskattning inflyter 8 900 000 euro i form av fiskevårdsavgifter.

De inkomster som inflyter har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 4 950 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 680 000
Ersättningar till ägare av vattenområden enligt 82 § 4 punkten i lagen om fiske 3 170 000
Användningsändamål enligt 82 § 2 mom. i lagen om fiske 100 000
Genomförande av lagen om fiske samt forskningsverksamhet 500 000
Sammanlagt 9 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf) (riksdagen) -50
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (reduktionsfiske i Pyhäjärvi i Säkylä) (riksdagen) -100
Programmet för fisketurism (regeringsprogr. 2019) -100
Ökning av de influtna fiskevårdsavgifterna 339
Sammanlagt 89

2021 budget 9 400 000
2020 IV tilläggsb. 200 000
2020 budget 9 311 000
2019 bokslut 12 194 000